Ręczny Rapide Aeg Kde912912

Ręczny Rapide Aeg Kde912912 to jeden z najnowocześniejszych modeli odkurzaczy profesjonalnych dostępnych na rynku. Wykorzystuje on nowoczesną technologię w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia skutecznego odkurzania. Urządzenie posiada unikalną funkcję podwójnego wyłącznika, co pozwala na zarządzanie zasilaniem odkurzacza. Został również wyposażony w system filtracji powietrza, który skutecznie chroni środowisko przed alergenami i innymi szkodliwymi cząsteczkami. Urządzenie jest wyposażone w wygodny uchwyt, dzięki czemu możesz wygodnie przenosić odkurzacz. Ręczny Rapide Aeg Kde912912 jest łatwy w użyciu i może być idealnym rozwiązaniem dla domów i firm.

Ostatnia aktualizacja: Ręczny Rapide Aeg Kde912912

Zobacz poniższy poradnik dla AEG KDE911422M. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG KDE911422M, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG KDE911422M. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG KDE911422M tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG KDE911422M

Strona: 1

POLSKI 17SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 182. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 223. UŻYTKOWANIE.................................................................................................. 234. ŁADOWNOŚĆ.................................................................................................... 265. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.................................................................... 276. CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIE CHCE DZIAŁAĆ............. 277. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO................................................... 288. INSTRUKCJA INSTALACJI................................................................................ 289. MONTAŻ............................................................................................................. 66Z MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia AEG. Jest ono owocem dziesięciolecidoświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostałozaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewnośćuzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki AEG.Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:Get Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniuproblemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. comZarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:www. com/productregistrationKupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numerseryjny.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.Ogólne informacje i wskazówki.Informacje dotyczące środowiska naturalnego.Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Strona: 2

www. com181. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenianależy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażeniaciała spowodowane nieprawidłową instalacją ieksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz zurządzeniem do wykorzystania w przyszłości. Niniejszeurządzenie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa.Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może narazićużytkownika na niebezpieczeństwo.1. 1. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych.Ostrzeżenie!Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniemobrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy idoświadczenia, jeśli będą one nadzorowane przezdorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ichbezpieczeństwo. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły sięurządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać pozazasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się dopracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwodostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować siędzieci bez nadzoru dorosłych.1. 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa W zależności od wybranej temperatury i czasu pracy,temperatura wewnątrz urządzenia może osiągnąć80°C. Aby wyjąć naczynia z podgrzewacza, należychronić dłonie, używając rękawic lub ścierki.

Strona: 3

POLSKI 19 Nie siadać, ani nie wieszać się na szufladzie.Spowoduje to uszkodzenie prowadnic teleskopowych.Maksymalna ładowność szuflady wynosi 25 kg. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względówbezpieczeństwa musi go wymienić producent,autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba. Nie przechowywać syntetycznych pojemników lubprzedmiotów łatwopalnych wewnątrz podgrzewaczanaczyń. Po włączeniu urządzenia te pojemniki iprzedmioty mogą się stopić lub spowodować pożar.Niebezpieczeństwo pożaru. Nie używać urządzenia do podgrzewania powietrza wkuchni. Wysokie temperatury w urządzeniu mogąspowodować zapalenie się łatwopalnych przedmiotówznajdujących się w jego pobliżu. Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia jego wnętrzemocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnychw urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładaniaakcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawickuchennych. Uwaga! Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia.Ewentualny kontakt z częściami przewodzącymi prądelektryczny lub zmiany dokonane w elementachelektrycznych lub mechanicznych mogą stanowićzagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i źlewpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia. Gdy urządzenie pracuje, dostępne powierzchnie mogąmieć wysoką temperaturę. Po zaprzestaniu korzystania z urządzenia, na koniecjego okresu zdolności użytkowej, odłączyć urządzenieod źródła zasilania i uniemożliwić użycie przewoduelektrycznego, aby urządzenie nie stanowiłozagrożenia, np. jeśli dzieci wykorzystają je do zabawy.1. 3. Instalacja Uwaga! Bezpieczeństwo instalacji elektrycznejurządzenia może być zagwarantowane tylko, jeśliurządzenie jest uziemione. Producent nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z brakulub wad systemu ochronnego instalacji (np. zaporażenie prądem elektrycznym).

Strona: 4

www. com20 Uwaga! Przed podłączeniem urządzenia należyporównać dane dotyczące zasilania elektrycznego(napięcie i częstotliwość) wskazane na tabliczceznamionowej z danymi źródła zasilania. Jeśli dane niesą zgodne, mogą występować problemy. W raziewątpliwości skontaktować się z elektrykiem. Uwaga! Korzystać z urządzenia po jego zainstalowaniuw zabudowie meblowej. Tylko w taki sposób możnazagwarantować, że użytkownicy nie będą mieli dostępudo elementów instalacji elektrycznej. Urządzenie musi zostać uziemione. System elektryczny musi być wyposażony w wyłącznik,z separacją styków wszystkich biegunów, co zapewniapełne odłączenie podczas wystąpienia przepięcia okategorii III. Jeżeli wtyczka służy do podłączenia elektrycznego,musi być dostępna po jej zainstalowaniu.1. 4. Czyszczenie Nie czyścić urządzenia za pomocą ściernych środkówczyszczących ani ostrych, metalowych myjek. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Do czyszczenia nie stosować myjek ciśnieniowych aniparowych. Para może przedostać się do elementówelektrycznych i spowodować zwarcie. Ciśnienie parymoże także spowodować uszkodzenie powierzchni ikomponentów urządzenia, które pojawi się po dłuższymczasie.1. 5. Naprawa Uwaga! Jeśli wtyczka przewodu elektrycznego jestusunięta, instalacji i podłączenia urządzenia musidokonać serwisant. Należy skontaktować się zwykwalifikowanym elektrykiem znającym iprzestrzegającym obowiązujących normbezpieczeństwa. Producent nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z błędóww instalacji lub podłączeniu. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenianależy odłączyć je od zasilania.

Strona: 5

POLSKI 21 Uwaga! Wyłącznie serwisanci upoważnieni przezproducenta mogą dokonać naprawy i konserwacji,szczególnie części przewodzących prąd elektryczny.Producent i sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialnościza jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom,zwierzętom lub rzeczom w wyniku dokonania napraw ikonserwacji przez osoby nieupoważnione.producenta mogą dokonywać napraw urządzenia wokresie gwarancyjnym. W przeciwnym razie wszelkieuszkodzenia wynikające z takiej naprawy nie są objętegwarancją. Na czas instalacji i naprawy urządzenie należy odłączyćod źródła zasilania. Aby odłączyć urządzenie od źródłazasilania, należy spełnić jeden z poniższych warunków: Odłączyć bezpieczniki na tablicy rozdzielczej /wyłączniki automatyczne. Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego. Abywyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, nie należyciągnąć za przewód, ale bezpośrednio za wtyczkę.

Strona: 6

www. com222. OPIS URZĄDZENIA2. Główne elementyPokrętło wyboru funkcji UchwytPrzełącznik wł. /wył Mata antypoślizgowaLampka kontrolna Podstawka druciana *2. Jak działa podgrzewacz naczyńUrządzenie wyposażone jest w układcyrkulacji ciepłego powietrza. Wentylatorrozprowadza ciepło wytwarzane przezgrzałkę elektryczną w całej przestrzeniwnętrza urządzenia.Termostat umożliwia użytkownikowiwybór i utrzymanie żądanej temperaturynaczyń.Cyrkulujące gorące powietrze, poogrzaniu, szybko i równomiernie,podgrzewa naczynia.Metalowa kratka chroni grzałkę iwentylator.Podstawa szuflady wyposażona jest wmatę antypoślizgową zapobiegającąślizganiu się naczyń podczas wysuwaniai wsuwania szuflady.635241KDK912922/ KDK912912/KDE912922/ KDE912912KDK911422/ KDK911412/KDE911422/ KDE911412* Podstawka druciana występuje jedynie w modelu KDK912922/ KDK912912/

Strona: 7

POLSKI 233. UŻYTKOWANIE3. Przed pierwszym użyciemPrzed rozpoczęciem użytkowaniaurządzenia należy wyczyścićwewnętrzną i zewnętrzną częśćurządzenia, stosując się do instrukcjiczyszczenia podanych w rozdziale„Czyszczenie i konserwacja. ”Następnie rozgrzewać urządzenie przezprzynajmniej 2 godziny. W tym celuwłączyć regulację temperatury namaksymalną wartość (zobacz część„Wybieranie funkcji”).Upewnić się, że podczas tej operacjikuchnia jest dobrze przewietrzona.Elementy urządzenia zabezpieczone sąspecjalnym środkiem. Z tego względupodczas pierwszej godziny rozgrzewaniabędzie uwalniać się nieprzyjemna woń.Zarówno woń, jak i dym, które powstaną,znikną po krótkim czasie i żaden z tychczynników nie wskazuje na niewłaściwepodłączenie urządzenia ani na problem zsamym urządzeniem.3. Panel sterowaniaKDK911422/ KDK911412/ KDE911422/KDE911412:KDK912922/ KDK912912/ KDE912922/KDE912912:Panel sterowania zawiera pokrętłowyboru funkcji oraz przełącznik wł. /wył.Panel sterowania widoczny jest tylkowtedy, gdy szuflada jest wysunięta.3. Korzystanie zpodgrzewacza naczyńAby korzystać z podgrzewacza naczyń,należy postępować w następującysposób: Umieścić naczynia w szufladzie. Wybrać żądaną funkcję ustawiającpokrętło w żądanym położeniu. Włączyć urządzenie przez naciśnięcieprzełącznika, który się zaświeci. Wsunąć szufladę.Należy zachować ostrożność, aby nieużywać zbyt dużej siły przy wsuwaniuszuflady, ponieważ może się ponowniewysunąć. Przed wyjęciem ciepłychnaczyń należy wyłączyć podgrzewacz,ponownie naciskając przełącznik.3. Wybieranie funkcjiObracając pokrętłem wyboru funkcjimożna wybrać temperatury w przedzialeod 30 do 80°C.Nie należy na siłę obracać pokrętławyboru funkcji na lewo od położenia „0"lub na prawo od położenia wartościmaksymalnej, ponieważ może touszkodzić urządzenie.Po osiągnięciu nastawionej temperaturyogrzewanie wyłącza się. Jeślitemperatura spadnie poniżej nastawionej

Strona: 8

www. com24wartości, ogrzewanie załącza sięponownie.Skala temperatury jest oznaczonabezwzględnymi wartościami temperaturw °C, i tego ma symbole odpowiadającetemperaturom optymalnym dla różnychgrup naczyń:Symbol ºC Funkcja30ºC Rozmrażanie40ºCWyrastanie ciastaPodgrzewanie filiżanek/szkła60ºCPodgrzewanie naczyńUtrzymywanie temperatury potraw80ºCPodgrzewanie potrawPieczenie w niskiej temperaturze(występuje jedynie w modelu KD92903E)3. Czas podgrzewaniaNa czas podgrzewania wpływają różneczynniki: Materiał i grubość naczyń; Ilość załadowanych przedmiotów; Rozmieszczenie naczyń; Nastawa temperatury.Z tego względu nie można podaćprecyzyjnego czasu podgrzewania.W miarę nabierania doświadczenia wużytkowaniu podgrzewacza możnapoznać najlepsze ustawienia dlastosowanych naczyń.Jednakże dla orientacji, podane sąnastępujące czasy, dla nastawyprzy równomiernym podgrzaniu naczyń:3. 6. Propozycje dla funkcjiUtrzymywania temperaturypotraw i Podgrzewaniażywności:Wstępnie rozgrzać podgrzewacz naczyńprzez 15 minut, aby we wnętrzu szufladyustaliła się wymagana temperatura.3. 7. Pieczenie w niskiejtemperaturze (występuje jedyniew modelu KDK912922/ KDK912912/KDE912922/ KDE912912)Za pomocą funkcji pieczenia w niskiejtemperaturze można delikatnie upiecmięso w niskiej temperaturze stosującdługi czas pieczenia. Czas pieczeniazależy od wielkości pieczonego mięsa.Należy stosować naczynia ze szkła,porcelany lub ceramiki.3. 8. Przygotowanie: Wstępnie rozgrzać urządzenie wraz znaczyniami w temperaturze 80°C przez10 minut. Zarumienić mięso na tłuszczu na patelnii umieścić w szufladzie na wstępnierozgrzanych naczyniach. Zachowaćustawienie temperatury 80° C.Ładunek Czas (min)Naczynia dla 6osób30 – 35Naczynia dla 1240 – 45

Strona: 9

25POLSKITabela: Pieczenie w niskiej temperaturze (wartości orientacyjne)Zastosowanie IlośćPiec delikatnie w naczyniużaroodpornymCzas pieczeniaWołowinaZupełnie krwista 1kgze wszystkich stron, nakażdej 2 min.1 Godz.Krwista 1kgkażdej 3 min.1 ¼ godzŚrednio wypieczona 1kg1 ¾ godzDobrze wypieczona 1kg2 ¼ – 2 ½ godz.Pieczeń wołowa wjednym kawałku1kg3 godz. krwista4 ½ godz. średniowypieczonaCielęcinaFilet, w całości 1kg1 ¾ – 2 godz.Polędwica, w jednymkawałku2 – 2 ½ godz.Pieczeń 1kgkażdej 3min.Pieczeń, łopatka 1kg2 ½ godzWieprzowinaFilet, w całości500-600g1 ½ godz.Polędwica600 -1000gdookoła 10-15 min. 2 – 3 godz.JagnięcinaUdziec barani 2kgkażdej 4min.3 – 4 godz.Stek z udźcabaraniego2kgkażdej 2min.¾ -1 godzFilet 400g1 – 1 ¼ godz1) Aby utrzymać temperaturę upieczonego mięsa, należy nastawić temperaturę na 60°C. Zalecamy, abynie korzystać funkcji podtrzymywania temperatury przez ponad 1 godz.

Strona: 10

www. com264. ŁADOWNOŚĆŁadowność zależy od wielkości naczyń:KDE912912Naczynia dla 6 osób Naczynia dla 12 osóbTalerze obiadowe 6 x 24 cm Talerze obiadowe 12 x 24 cmMiseczki do zupy 6 x 10 cm Miseczki do zupy 12 x 10 cmNaczynie do serwowania potraw 1 x 19 cm Naczynie do serwowania potraw 1 x 19cmNaczynie do serwowania potraw 1 x 17cm Naczynie do serwowania potraw 1 x17cmPółmiski do mięsa 1 x 32 cm Półmiski do mięsa 2 x 32 cmlub lub20 naczyń  28 cm 40 naczyń  28 cm80 filiżanek do kawy espresso 160 filiżanek do kawy espresso40 filiżanek do herbaty 80 filiżanek do herbaty… …

Strona: 11

POLSKI 275. CZYSZCZENIE I KONSERWACJACzyszczenie jest jedyną wymaganączynnością konserwacyjną.UWAGA!Czyszczenie należy wykonywać pouprzednim odłączeniu podgrzewaczanaczyń od źródła zasilania elektrycznego.Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznegolub rozłączyć obwód zasilaniapodgrzewacza.Nie używać żrących środkówczyszczących ani środków owłaściwościach ściernych, szorstkichgąbek ani ostrych przedmiotów, ponieważmogą pojawić się plamy lub ślady tarcia.Do czyszczenia nie stosować myjekciśnieniowych ani parowych.5. Przednia część urządzenia ipanel sterowaniaPodgrzewacz naczyń można czyścić tylkoza pomocą wilgotnej ściereczki. Jeżeli jestbardzo zabrudzony, dodać kilka kropelpłynu do mycia naczyń do wody, w którejpłukana jest ściereczka.Wytrzeć powierzchnie do sucha, używającsuchej ściereczki.W przypadku podgrzewaczy naczyń zfrontem ze stali nierdzewnej, możnastosować specjalne produkty dopowierzchni ze stali nierdzewnej. Produktyte zabezpieczają powierzchnię na pewienczas przed ponownym zabrudzeniem.Nanieść cienką warstwę takiego produktuna powierzchnię, używając miękkiejściereczki.Do podgrzewaczy z frontem aluminiowymstosować łagodny produkt do czyszczeniaszkła i miękką niestrzępiącą sięściereczkę. Wycierać w poziomie beznaciskania na powierzchnię, ponieważaluminium jest wrażliwe na zarysowania inacięcia.5. Wnętrze podgrzewaczanaczyńRegularnie czyścić wnętrze podgrzewaczanaczyń, używając miękkiej ściereczki.Jeżeli jest bardzo zabrudzony, dodać kilkakropel płynu do mycia naczyń do wody, wktórej płukana jest ściereczka.Unikać przenikania wody przez otwór docyrkulacji powietrza.Podgrzewacza można użyć ponowniedopiero po jego całkowitym wyschnięciu.5. Mata z powierzchniąantypoślizgowąMatę z powierzchnią antypoślizgowąmożna wyjąć, aby ułatwić czyszczenieszuflady.Matę można wyczyścić ręcznie, używającgorącej wody z kilkoma kroplami płynu donaczyń. Dokładnie wysuszyć.Matę antypoślizgową należy włożyć namiejsce dopiero po jej całkowitymwyschnięciu.6. CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIECHCE DZIAŁAĆ?Wyłącznie wykwalifikowany serwisantmoże dokonać naprawy urządzenia.Wykonywanie napraw przez osobynieupoważnione przez producenta wiążesię z ryzykiem.Przed skontaktowaniem się z serwisemnależy sprawdzić: Podgrzewacz nie nagrzewa sięwystarczająco. Sprawdzić, czy: Urządzenie zostało włączone. Wybrano odpowiednią temperaturę. Otwory cyrkulacji powietrza nie sązasłonięte naczyniami. Naczynia pozostawiono dopodgrzania na wystarczająco długo. Czas podgrzewania zależy od wieluczynników, takich jak np: Rodzaj i grubość materiału naczyń. Ilość naczyń. Rozmieszczenie naczyń.

Strona: 12

www. com28 Podgrzewacz nie nagrzewa się.Sprawdzić, czy: Słychać odgłos wentylatora. Jeśliwentylator pracuje wówczas grzałkajest uszkodzona; jeśli wentylator niepracuje, oznacza to, że jestuszkodzony. Bezpieczniki na tablicyrozdzielczej/wyłączniki automatycznezostały wyłączone/zadziałały. Naczynia nagrzewają się zbyt mocno: Uszkodzony regulator temperatury. Przełącznik wł. /wył. nie świeci się: Spaliło się podświetlenieprzełącznika.7. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGOMateriały oznaczone symbolem.należy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu.Należy zadbać o ponowne przetwarzanieodpadów urządzeń elektrycznych ielektronicznych, aby chronić środowiskonaturalne oraz ludzkie zdrowie.Nie wolno wyrzucać urządzeńoznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.8. INSTRUKCJA INSTALACJI8. Przed rozpoczęciem instalacjiSprawdzić, czy napięcie wskazane natabliczce znamionowej odpowiadanapięciu sieci zasilającej, do której mabyć podłączone urządzenie.Wysunąć szufladę i wyjąć z niej wszystkieakcesoria i elementy opakowania.Uwaga!Powierzchnia czołowa podgrzewaczanaczyń może być zabezpieczona foliąochronną. Przed rozpoczęciemużytkowania podgrzewacza naczyńusunąć starannie folię.Należy dokładnie sprawdzić czypodgrzewacz naczyń nie jest w żadensposób uszkodzony. Sprawdzić, czyszuflada otwiera się i zamyka prawidłowo.W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiekuszkodzenia należy skontaktować się zserwisem.Gniazdo zasilania elektrycznego powinnobyć łatwo dostępne po zainstalowaniupodgrzewacza naczyń.Podgrzewacz naczyń powinien byćwbudowany w połączeniu z urządzeniamiwskazanymi przez producenta. Jeślizostanie zamontowany z innymiurządzeniami, gwarancja straci ważność,ponieważ nie można zagwarantowaćprawidłowej pracy podgrzewacza naczyń.8. InstalacjaAby zabudować podgrzewacz naczyń wpołączeniu z innym urządzeniem,wymagana jest stała półka, którawytrzyma ciężar obu urządzeń.Urządzenie, które ma współpracować zpodgrzewaczem naczyń, będzieumieszczone bezpośrednio na nim, bezpotrzeby stosowania półki oddzielającej.Aby zabudować urządzenie, którewspółpracuje z podgrzewaczem naczyń,należy postępować według wskazówekpodanych w odpowiednich instrukcjach iulotce dotyczącej montażu.Odpowiednie wymiary instalacji podanesą w milimetrach na schematachznajdujących się w końcowej częścininiejszej instrukcji.Sposób postępowania:1. Umieścić podgrzewacz naczyń napółce i wsunąć we wnękę w takisposób, aby znajdował się na środku idokładnie wyrównany z przedniączęścią kompletu.

Strona: 13

POLSKI 292. Sprawdzić, czy rama podgrzewaczajest właściwie wypoziomowana i czyjest równo osadzona na półce.3. Otworzyć szufladę i zamocowaćpodgrzewacz naczyń do bokówkompletu za pomocą dostarczonychśrub.8. Podłączenie do siecielektrycznejPodłączenia do sieci elektrycznej musidokonać wykwalifikowany elektryk,zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przed podłączeniem podgrzewaczanaczyń do sieci elektrycznej należysprawdzić, czy napięcie i częstotliwośćsieci odpowiada wartościom podanym natabliczce znamionowej umieszczonejwewnątrz na bloku grzejnym.Urządzenie przyłącza się do sieci zapośrednictwem wyłącznikawielobiegunowego dostosowanego dowystępującego natężenia prądu orozwarciu styków co najmniej 3 mm, któryzapewni odłączenie urządzenia wprzypadku awarii lub czyszczenia.Jeśli połączenia elektrycznegowykorzystywana jest wtyczka, musi byćdostępna po instalacji.Połączenie powinno obejmowaćprawidłowe uziemienie, zgodnie zobowiązującymi normami.PODGRZEWACZ NACZYŃ MUSIBYĆ UZIEMIONY.Jeśli wystąpi konieczność dokonaniawymiany elastycznego przewoduzasilającego podgrzewacz naczyń, należyją zlecić serwisowi producenta, ponieważwymaga to użycia specjalnych narzędzi.Producent i sprzedawcy detaliczni nieponoszą odpowiedzialności zajakiekolwiek szkody wyrządzone ludziom,zwierzętom lub mieniu, w wynikunieprzestrzegania niniejszej instrukcjiinstalacji.

Wejdż do pierwszej na świecie prawdziwie interaktywnej przestrzeni kulinarnej.

Pierwsza na świecie prawdziwie interaktywna przestrzeń kulinarna.

Odkryj

Chłodziarki do wina

Z dumą prezentujemy chłodziarki do wina, które spełniają 5 podstawowych kryteriów niezbędnych do prawidłowego przechowywania wina.

Dowiedz się więcej

Przełomowe podejście do pielęgnacji ulubionych ubrań.

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, w tym kapsułki.

Zmywarki ComfortLift

Rewolucja w zmywaniu naczyń.

Piekarnik parowy

BSE778380B55 (3 Opinie)

Aplikacja SideChef

Odkryj aplikację SideChef

Ciesz się zupełnie nowymi doznaniami kulinarnymi dzięki przepisom i wskazówkom szefów kuchni.

Połączenie wydajnej płyty indukcyjnej z okapem w jednym urządzeniu

Swoboda w projektowaniu kuchni

Zarejestruj produkt

Zarejestruj swoje urządzenie i odbierz kod rabatowy.

Akcesoria kuchenne

Dowiedz się więcej

Pakiety ochronne

Więcej spokoju w codziennym życiu. pl/overlays/new-energy-label/" data-gtm-id="pap____new-energy-label">Etykiety energetyczneNowa etykieta energetyczna

Nowe etykiety klasy energetycznej, pozwalające łatwo identyfikować najbardziej wydajne urządzenia.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Płyty do zabudowy

Okapy

Lodówki

Zmywarki

Pralki

Suszarki

Pralko-suszarki

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Ręczny Rapide Aeg Kde912912

Bezpośredni link do pobrania Ręczny Rapide Aeg Kde912912

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ręczny Rapide Aeg Kde912912