Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss

Procedura preparatywna i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania produktu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań sprzętowych, wymagań dotyczących instalacji i konfiguracji, a także informacje dotyczące funkcji i sposobu działania produktu. Podręcznik jest dostarczany wraz z urządzeniem i jest niezbędny, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje produktu. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wsparcia technicznego i kontaktów, które można skontaktować się z Ge, jeśli są jakiekolwiek problemy z produktem.

Ostatnia aktualizacja: Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkółw podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn.
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).
  • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka.

* Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego w Jastrzębiu – Zdroju.

 Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Przedmiot procedur

1. Niniejsza „Procedura korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwana dalej „Procedurą”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na stan szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Procedurze terminy oznaczają:

Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22 ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub prawny opiekun.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej szkoły.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów na edukacyjnych.

4. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz w internecie.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktur i stosownego protokołu. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne do edukacji, przedmiotów i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. Wszystkie materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. Uczniowie są rejestrowani na podstawie list klas zgodnych z listami umieszczonymi w dziennikach lekcyjnych. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 1 września.

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczenia odbywają się na początku roku szkolnego – najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy (poza podręcznikami wieloletnimi), termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego. Szczegółowe zasady wypożyczania określą zasady, o których mowa w § 3 Procedury. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Zasady wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami stawia się w bibliotece szkolnej, celem pobrania podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Uczniowie klas 4-6 pobierają podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pod opieką nauczycieli przedmiotu. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie użytkownika biblioteki w nowym roku szkolnym. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili.

5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu zbiorowym

§ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić podręcznik lub materiały edukacyjne. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszej Procedury.

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do u szkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek ora z inne wady fizyczne, które pomniejszą wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu nie zwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego biblioteka, za pośrednictwem sekretariatu, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego. Sprawozdanie przedstawione jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 1 lipca celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i stosowania się do zawartych w niej postanowień. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Procedury na każde ich życzenie. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły. Organem uprawnionym do zmiany Procedury jest Dyrektor Szkoły. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej Procedurze, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2016 z dnia 23. 08. 2016 r.

Privacy & Cookies policy

Cookies list

Cookie nameActive

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1. jastrzebie. pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic. com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings

Urząd będzie wspierać wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, gromadząc informacje na temat najlepszych praktyk i umożliwiając ich wymianę, sporządzając coroczne sprawozdania na temat sytuacji azylowej w UE oraz przyjmując dokumenty techniczne,

takie jak wytyczne i podręczniki operacyjne, dotyczące wdrażania instrumentów unijnej polityki azylowej.

Contribute to the implementation of the CEAS by collecting and exchanging information on best practices, drawing up an annual report on the asylum situation in the EU and adopting technical documents,

such as guidelines and operating manuals, on the implementation of the Union's asylum instruments.

Basic criteria: subject heading iOS system operacyjny.

A standard operating procedures manual is a written document that lists the instructions, step-by-step.

The Quality Manual, the procedures and operating instructions of LAT Calibration Centre No.

Dzielą się z tymi organami i ze stałymi strukturami współpracy wymienionymi w art. 6 ust. 1 dostępem do istotnych informacji operacyjnych, w szczególności aktualizując podręcznik transgranicznej współpracy policyjnej przyjęty decyzją

komitetu wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r.

Share all relevant operational information with those authorities and with

the

permanent cooperation structures mentioned in Article 6(1), in particular by updating the Handbook on cross-border police cooperation adopted by

the

Decision

of

the

Executive Committee of 16 December 199812.

Do dokumentacji podlegającej akceptacji Prezesa Urzędu należy: a

Podręcznik

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, b Podręcznik Monitorowania Zgodności,

c procedury zarządzania w Instrukcji Operacyjnej, w tym zarządzania zmianą; 2.

The

following documentation falls under CAA President's acceptance: a System Safety Management

Manual,

b Compliance Monitoring Manual,

c management procedures in the Ops

Manual,

including management of a change: 2.

Jeszcze w 2014 r. ma się pojawić nowy podręcznik na temat RPAS, podejmujący takie zagadnienia, jak świadectwa zdatności do lotu oraz warunki ich uzyskania, zezwolenia operacyjne dla RPAS, certyfikację operatora

oraz nowe warunki dotyczące zdatności do lotu, konserwacji i eksploatacji.

A new RPAS handbook is expected in the course of 2014, covering subjects such as the conditions for airworthiness certificates, RPAS operational approval, operator certification and new conditions for airworthiness,

maintenance and operation.

Przykłady takich kodeksów to

podręcznik 

operacyjny dotyczący bezpieczeństwa

i niezawodności sieci przesyłowych energii elektrycznej UCTE oraz zalecenia EASEE-gas w sprawie jakości gazu.

Examples of these codes are UCTE operational handbook for security

and reliability of the electricity transmission networks and EASEE-gas recommendations on gas qualities.

Manual of the Operations of Surgery by Joseph Bell.

W celu zachowania przejrzystości zwraca się uwagę na podręcznik użytkownika, który jest istotnym narzędziem podsumowującym uzgodnione wytyczne do stosowania przepisów

operacyjnych

kodeksu, a który został opublikowany i będzie regularnie uaktualniany.

In the interest of transparency, attention is drawn to the User's Guide, an essential tool summarising agreed guidance for the implementation of the operative provisions of the Code, which has been published, and will regularly be updated.

Przy współpracy z deweloperem Recolla zespół Podręcznika Systemu Operacyjnego aptosid stworzył specjalne pliki konfiguracyjne

do podstawowego pakietu tego oprogramowania.

The aptosid Operating System Manual has created some special configs in conjunction

with the Developer for Recoll as a part of the default package.

Instrukcja operacyjna ochrony pożarowej może być połączona z podręcznikiem szkoleniowym, który jest wymagany reguła II-2/A/15. 3.

The fire safety operational booklet may be combined with the training manuals required in Regulation II-2/A/15.

Choć większość państw członkowskich zgłosiła w swoich sprawozdaniach, że korzysta z podręcznika operacyjnego dla właściwych organów dotyczącego przeprowadzania inspekcji

w zakresie pobierania tkanek i komórek oraz inspekcji banków tkanek11, nie osiągnięto porozumienia w kwestii sposobu klasyfikowania niedociągnięć wykrytych w trakcie inspekcji np. klasyfikacja drobnych, poważnych i krytycznych uchybień.

Even though most of

the

Member States reported using the Operational Manual for Competent Authorities on inspection of tissue

and cell procurement and tissue establishments11, there is no common agreement on

the

classification of shortcomings identified during inspections e. g. classification of minor, major and critical deficiencies.

Ukierunkowane na architektury 32-bitowe i 64-bitowe Instrukcje zawarte w tym podręczniku dotyczą 32-bitowych(AMD/ Intel x86) i 64-bitowych(x86_64) architektur, ale można również zbudować systemy operacyjne działające na procesorach PowerPC i ARM.

Targeted at 32-bit and 64-bit architectures The instructions provided in this manual are targeted at 32-bit(AMD/Intel x86) and 64-bit(x86_64) architectures, but you can also built operating systems that work on PowerPC and ARM CPUs.

Podręcznik

obsługi systemu operacyjnego aptosid jest nawiązaniem do zapoczątkowania nauki

lub przypomnienia sobie wiadomości o aptosid nie tylko w stopniu podstawowym. Swym zasięgiem obejmuje nie tylko podstawowe wiadomości o systemie ale wyczerpuje także wiele kompleksowych zagadnień i pomoże ci w administracji systemu aptosid. me/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/operating">Operating System Manual is a reference for initial learning and refreshing your knowledge of a linux type of Operating System, not only with the basics, as it also encompasses many complex topics which will help you as the aptosid system administrator.

W 2003 r. zakończono gruntowny przegląd Podręcznika procedur

operacyjnych

Komisji.

A major overhaul of the Commission's Manual of Operating Procedures was completed in 2003.

Ważną częścią systemu

operacyjnego

jest jego dokumentacja, czyli techniczne podręczniki opisujące działanie i użycie programów.

An important part of any operating system is documentation, the technical manuals that describe

the

operation and use of programs.

Podstawą zastosowanego podejścia metodologicznego jest definicja

operacyjna

badanego zjawiska, funkcjonującego w podręczniku pod nazwą pracy wolontariackiej volunteer work.

The

methodological approach is based on an operational definition of

the

phenomenon referred to as"volunteer work" in the manual.

Największa wada naszych wolnych systemów operacyjnych nie leży woprogramowaniu- jest nią brak dobrych, wolnych

podręczników,

które moglibyśmy dołączyć donaszych systemów.

The biggest deficiency in our free operating systems is not in the software-it is the lack of good free manuals that we can include in our systems.

Konieczne jest, aby przepisy tego podręcznika zostały przyjęte i były regularnie uzupełniane i uaktualniane w celu spełnienia wymagań

operacyjnych

właściwych władz konsularnych.

It is necessary that the provisions of this manual be adopted and regularly amended and updated in order to meet the operational requirements

of

the relevant consular authorities.

Podręcznik operacyjny jest jednym z dokumentów niezbędnym w budowaniu systemu franczyzowego, dlatego tak ważne jest aby jego zawartość była przemyślana i powiązana z treścią umowy.

Najczęściej w skład dokumentacji franczyzowej podmiotu tworzącego sieć franczyzową wchodzi:
1. list intencyjny ( określający warunki wstępnych negocjacji),
2. umowa franczyzowa ( podstawowy dokument określający prawa i obowiązki obu stron),
3. podręcznik operacyjny ( dokument szczegółowo określający zasady współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą)

Zawartość...

Zawartość podręcznika operacyjnego jest ściśle powiązana z treścią umowy franczyzowej. Podręcznik operacyjny jest przekazywany franczyzobiorcy dopiero po zawarciu umowy, zatem już po podjęciu zobowiązań przez obie strony. Z tej przyczyny zasadniczo podręcznik operacyjny nie może nakładać na franczyzobiorcę większej ilości zobowiązań niż zostało to ustalone w umowie. W praktyce najczęściej podręcznik operacyjny rozwija i uszczegóławia zapisy umowne. W uproszczeniu można zatem wskazać, że postanowienia umowy są swoistym spisem treści podręcznika operacyjnego. 

Początek podręcznika operacyjnego powinna stanowić preambuła zawierająca podstawowe zasady, które przyświecają tworzonemu przez Franczyzodawcę systemowi. Dobrym pomysłem jest tu zamieszczenie misji biznesowej jaką kieruje się Franczyzodawca, podstawowych wartości etycznych, które maja wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. 

Następnym elementem podręcznika operacyjnego powinna być część dotycząca obowiązków związanych z wizualizacją jednostki franczyzowej, tak by klient bez problemów mógł dostrzegł powiązanie franczyzobiorcy z franczyzodawcą. Wizualizacja jednostki franczyzowej jest jednym z podstawowych obowiązków franczyzobiorcy, zatem podręcznik operacyjny powinien dokładnie określać parametry m. in. kolorystyki czy wyposażenia jednostki. 

Specyfika franczyzy powoduje, iż sukces franczyzodawcy zależy bezpośrednio od działalności jednostek franczyzowych. Dlatego ważnym ( być może najważniejszym) elementem podręcznika powinna być część poświęcona zasadom obsługi klienta. Satysfakcja klienta jest bowiem niezbędnym czynnikiem by sieć mogła się rozwijać. Przy tym należy pamiętać, ze zadowolenie lub jego brak z usługi czy zakupionego towaru klient identyfikuje nie tylko z jednostką w której dokonał zakupu ale także z całą marką.
Zbyt ogólne określenie standardu świadczenia usług jakiego będzie wymagał franczyzodawca od franczyzobiorcy może wpłynąć niekorzystnie na biznes franczyzodawcy. Z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia jeśli w wyniku działań franczyzobiorcy opinia o marce i renomie franczyzodawcy ulegnie pogorszeniu. usługi lub dokonujących sprzedaży towarów.

Franczyzodawca w ramach realizowanej strategii rozwoju sieci franczyzowej musi zaproponować potencjalnym franczyzobiorcom korzyści, które przekonają go do wejścia do sytemu. Oczywiście korzyści powinny być zagwarantowane przede wszystkim w umowie, jednak zasadnym jest szczegółowe określenie ich w podręczniku operacyjnym. W tym dokumencie należy określić jaką pomoc i na jakich warunkach gwarantuje w okresie obowiązywania umowy franczyzodawca. W jaki sposób franczyzobiorca może zwrócić się o pomoc i termin w jakim ja uzyska. Dodatkowo jeśli w ramach sytemu zagwarantowane są szkolenia franczyzobiorców – również powinno się określić zasady uczestnictwa w nich w treści podręcznika operacyjnego. Jeśli częścią udostępnionego franczyzą know – how jest sposób pozyskiwania klientów – podręcznik może zawierać wzory dokumentów, które może wykorzystać franczyzobiorca.

Należy pamiętać, że podręcznik operacyjny nie jest dokumentem niezmiennym. Powinien być aktualizowany za każdym razem, gdy zmianie ulegają zapisy umowy, do których się odnosi. Podręcznik operacyjny ma służyć przede wszystkim pomocą w wykonywaniu obowiązków i egzekwowaniu uprawnień dla franczyzobiorcy. 

Monika Mazur
Auxilium S. A.

Reklama

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Publikacja w praktyczny sposób przygotuje Cię do stosowania nowych regulacji podatkowych i rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2023 r. Poradnik prezentuje konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób dostosować się do wprowadzanych zmian prawnych.

Noworoczna promocja! Teraz 33% taniej! Cena: 99 zł

149 zł

Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss

Bezpośredni link do pobrania Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Ge Hvm1750sp1ss