Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet to kompletny dokument wyjaśniający przepisy i informacje bezpieczeństwa dotyczące drukarki stylusowej atramentowej Epson Cx9400fax. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji drukarki, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera również ważne informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Informacje te są bardzo ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania drukarki oraz zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet


Poradniki i publikacje związane z Niskimi podatkami

Poradniki dla podatnika

Podręcznik Niskie podatki

 • Obniżka PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w podatku dochodowym przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
 • Bez zmian pozostają korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m. in. wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).
 • Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r.

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzono odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej mogą rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wynosi 8, 7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Nowe rozwiązania dają również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Preferencje prorodzinne

Ustawa Niskie podatki przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) mogą korzystać wszyscy samotni rodzice. Zwiększono limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061, 28 zł w 2022 r. ), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

W wyniku zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

Więcej informacji na temat zmian, m. dotyczących ulg podatkowych i form opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. oraz pytania i odpowiedzi znajdziesz w przewodniku Niskie podatki.

 • Podręcznik Niskie Podatki (PDF, 602 kB)

 • Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

 • Przywrócono możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, które polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.
 • Podwyższono limit dochodu pełnoletniego, uczącego się dziecka, który warunkuje możliwość skorzystania przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania - do 16 061, 28 zł.
 • Zrezygnowano z doliczania rent małoletnich dzieci, w tym rent rodzinnych, do dochodów rodziców. Oznacza to, że te świadczenia będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Ponadto renty małoletnich dzieci nie będą podlegały składce zdrowotnej.
 • Kto może skorzystać z rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci

  Z preferencyjnego opodatkowania dochodów możesz skorzystać, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, będącym: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

  Więcej informacji, np. o warunkach, które uprawniają do preferencyjnego rozliczenia, na czym ono polega, jak obliczyć podatek, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Preferencyjne rozliczenie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

 • Preferencyjne rozliczenie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci (PDF, 2222 kB)

 • Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej

 • Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku do swoich przychodów (dochodów) uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowo, w spółce, w formie przedsiębiorstwa w spadku), działów specjalnych produkcji rolnej, najmu prywatnego stosowałeś podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, możesz zmienić ich opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej.
 • Jeżeli byłeś opodatkowany podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego – możesz opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane w całym 2022 roku.
 • Jeżeli byłeś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – możesz opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane w całym 2022 roku albo od 1 lipca 2022 roku.

 • Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców

 • Od 1 lipca 2022 roku przepisy pozwalają niektórym podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na uwzględnienie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 • Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 1 stycznia 2022 roku. Rozliczeniu podlegają te składki, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 • Ulga dla pracujących seniorów (PIT-0)

 • Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85, 5 tys.
 • Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys.
 • Ulga dotyczy kobiet w wieku powyżej 60. lat i mężczyzn powyżej 65.
 • Na czym polega ulga

  Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo.

  Kto może skorzystać z ulgi

  Z ulgi mogą korzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,
 • jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby
  mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.
 • Jakie przychody obejmuje ulga

  Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy
  stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc.
  podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów
  ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom
  społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • z zasiłku macierzyńskiego.
 • Więcej informacji o zmianach (np. jakich przychodów nie obejmuje ulga i kiedy może być stosowana), najważniejsze pytania i odpowiedzi oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi znajdziesz w poradniku PIT-0 dla seniorów.

 • Poradnik Ulga dla pracujacych seniorów (PIT-0) (PDF, 934 kB)

 • Ulga dla rodzin 4+

 • Rodzice, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, mogą liczyć na ulgę PIT-0 dla rodzin 4+. To aż ok. 85 tys. zł przychodu bez PIT na każdego rodzica.
 • Z ulgi mogą korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych.
 • Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.
 • Ulga polega na zwolnieniu z PIT niektórych przychodów tych podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej 4 dzieci.

  Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Kto może skorzystać z ulgi Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.
 • Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

  Jaka kwota podlega zwolnieniu

  Zwolnieniu podlega kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

  Więcej informacji, m. jakich dzieci dotyczy ulga, które przychody obejmuje ulga, a których nie, oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi znajdziesz w poradniku PIT-0. Ulga dla rodzin 4+.

 • Poradnik PIT-0 - Ulga dla rodzin 4+ (PDF, 2675 kB)

 • Ulga na zabytki od 1 stycznia 2023 roku

 • Ulga w podatku PIT to zachęta do inwestowania w zabytek nieruchomy przez jego właścicieli lub współwłaścicieli.
 • Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty określonych wydatków.
 • Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków poniesionych na:

 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
 • Ulga jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Z ulgi mogą korzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli ww. wydatki. jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi, jak stosować odliczenie, a także przykłady i korzyści z zastosowania ulgi oraz słownik pojęć znajdziesz w przewodniku Ulga na zabytki od 1 stycznia 2023 roku.

 • Poradnik Ulga na zabytki (PDF, 2675 kB)

 • Oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek – zmiany od 2023 roku

  Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na:

 • stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie,
 • dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.
 • Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik, który osiąga przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.
 • Więcej informacji, np. jak można składać oświadczenie, w jakiej wysokości może być stosowana kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

 • Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (PDF, 2304 kB)

 • Zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki – zmiany od 2023 roku

 • Od 1 stycznia 2023 roku ujednolicono zasady składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników.
 • Złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski i oświadczenia (np. : oświadczenie PIT-2, oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów) zachowują moc
  prawną. Podatnik nie musi składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje są aktualne.
 • Zasady składania oświadczeń i wniosków

  Oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczki, podatnicy będą mogli składać płatnikom (np. : pracodawcom, zleceniodawcom):

 • na piśmie albo
 • w inny sposób przyjęty u płatnika.
 • Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

 • ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej lub
 • z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego, który funkcjonuje u płatnika). o wzorach oświadczeń i wniosków, terminie ich obowiązywania, uwzględnianiu ich przez płatnika, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

 • Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki (PDF, 2222 kB)

 • B-secure – z myślą o bezpieczeństwie Twojej firmy

  Z myślą o bezpieczeństwie Twojej firmy.

  O nas  Świat biznesu pełen jest szans i możliwości rozwoju. Jednocześnie nie brakuje w nim wyzwań, zagrożeń i różnej natury problemów, na które narażeni są wszyscy jego uczestnicy: zarówno firmy jak i przedsiębiorcy, menadżerowie oraz pracownicy.

  Mając świadomość wymagającej natury współczesnego biznesu oferujemy Państwu pomoc w zakresie wsparcia firm i osób działających w biznesie. W trakcie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów naszych klientów czerpiemy z interdyscyplinarnej, sprawdzonej wiedzy.
  W ramach świadczonej pomocy łączymy doświadczenia z zakresu zarządzania, psychologii, kognitywistyki, informatyki oraz nauk o bezpieczeństwie.
  We współczesnym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym zachowujemy w najgłębszej tajemnicy tożsamość i problemy naszych klientów. W ramach relacji z partnerami dążymy do kultywowania zaniedbywanej dzisiaj, a niezwykle owocnej – lojalności.

  Bezpieczeństwo w biznesie

  Czy wiesz że…

  bezpieczeństwo to nie tylko zdolność do przetrwania, czy ucieczka od chaosu,

  ale także możliwość osiągania celów, realizacji misji i permanentnego rozwoju.

  Oferta

  Nasze usługi kierujemy głównie do osób oraz organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą świadomie kształtować swoją biznesową aktywność, pragną realizacji swoich celów oraz są zorientowane na rozwój i profesjonalizację swoich działań.

  Poniższe dziedziny odnoszące się do bezpieczeństwa to tylko część problemów, jakie pomagamy rozwiązywać naszym Klientom. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami, a my postaramy Ci się pomóc!  Bezpieczeństwo informacji  Ochrona danych osobowych (RODO)  Zarządzanie stresem  Indywidualny trening biznesowy  Zewnętrzny oficer compliance dla MŚP  Tajemnica przedsiębiorstwa  Sygnaliści i antykorupcja w organizacji  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

  Kontakt

  Działamy na terenie województw Małopolskiego (Kraków,
  Kęty, Oświęcim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Skawina,
  Chrzanów) oraz Śląskiego (Żywiec, Bielsko-Biała,
  Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Gliwice, Zabrze, Katowice,
  Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Chorzów).

  Szczegółowe zapytania prosimy kierować poprzez email (biuro@bsecure. pl)
  lub telefonicznie (667 051 794).

  Copyright © bsecure. pl 2021

  Bezpieczeństwo informacji

  Informacje stanowią obecnie nie tylko element przewagi konkurencyjnej, ale także obszar, do którego ochrony niejednokrotnie jesteśmy zobligowani przepisami prawa lub porozumieniami z partnerskimi organizacjami.

  Obszar bezpieczeństwa informacji jest bardzo rozległy, niemniej występujące tutaj zagrożenia są jak najbardziej konkretne, a ewentualne zaniedbania mogą bardzo dużo kosztować – o czym przekonało się boleśnie już wiele organizacji. Z racji zróżnicowania problemów, ale także potrzeb organizacji w obszarze bezpieczeństwa informacji pomagamy klientom w ramach następujących kierunków:

  Audyty bezpieczeństwa informacji – prowadzimy audyt zerowy, audyt zgodności oraz audyt bezpieczeństwa. Realizujemy je w oparciu o uznane standardy międzynarodowe (m. in. normy z rodziny ISO 27xxx) i tzw. dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa.

  Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji – przeprowadzamy proste i zaawansowane analizy ryzyka obejmujące identyfikację zagrożeń oraz podatności, ocenę ryzyka i dobór odpowiednich strategii działania wraz z rekomendację zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.

  Utrzymanie ciągłości działania – wdrażamy proces zarządzania utrzymaniem ciągłości działania oraz opracowujemy strategie i plany działania w tym zakresie w oparciu o normę ISO 22301.

  Organizacja systemu ochrony informacji i tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji – pomagamy tworzyć kompleksowe systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz profesjonalne polityki i procedury w tym zakresie.

  Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji – szkolimy m. w zakresie następującej tematyki: cybersecurity awareness, zarządzanie ryzykiem, ochrona informacji w trakcie pracy zdalnej, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, ataki socjotechniczne.


  Zamknij ofertę

  Ochrona danych osobowych (RODO)

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/ GDPR). Nowe prawo ustanawia znacznie bardziej restrykcyjne podejście do przetwarzania danych osobowych, a za ewentualne naruszenia w tej dziedzinie – przewidują wysokie kary finansowe.

  Nasza firma oferuje wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach przystosowywania organizacji do wymogów RODO („wdrożenia RODO”) oraz kontroli poziomu zgodności organizacji z prawem ochrony danych osobowych.

  • Prowadzimy kompleksowe projekty wdrożeniowe.

  • Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO całej organizacji lub jej wybranych procesów (audyt wdrożeniowy, audyt zgodności, audyt bezpieczeństwa).

  • Prowadzimy audyty podmiotów przetwarzających (audyt zgodności, audyt bezpieczeństwa).

  • Opracowujemy wymaganą dokumentację.

  • Opracowujemy analizy ryzyka i rekomendujemy stosowne zabezpieczenia.

  • Tworzymy organizacyjne systemy ochrony danych osobowych w oparciu o uznane międzynarodowe normy.

  • Szkolimy pracowników oraz menadżerów.

  • Prowadzimy bieżące oraz doraźne doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

  Zarządzanie stresem

  Stres to jedno z najpowszechniejszych niebezpieczeństw zagrażających zarówno jednostce jak i organizacji. Życie bez stresu jest niemożliwe, ale na szczęście da się nad nim skutecznie zapanować, a nawet wykorzystać go do realizacji własnych celów i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

  W obszarze zarządzania stresem pomagamy zarówno całym organizacjom jak i pojedynczym osobom.

  Klientowi organizacyjnemu pomagamy:

  • prowadząc szkolenia,

  • identyfikując działy i osoby szczególnie narażone na stres,

  • rekomendując zmiany w zakresie organizacji bądź pracy mające skutkować zmniejszeniem obciążenia pracowników stresem.

  Klientowi indywidualnemu pomagamy:

  • dzieląc się wiedzą w trakcie otwartych szkoleń,

  • prowadząc indywidualne treningi biznesowe (zobacz więcej w zakładce „Indywidualny trening biznesowy”).

  Indywidualny trening biznesowy

  Indywidualny trening biznesowy to unikalna propozycja zorientowana na rozwiązywaniu niecodziennych problemów klienta oraz na wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji. Formuła opiera się na spotkaniach jeden na jeden. W pracy z klientem wykorzystuje się trzy odmienne, choć uzupełniające się podejścia: konsulting, mentoring oraz coaching.

  Do korzyści z indywidualnego treningu należy zaliczyć: dokładne dopasowanie formy pomocy do potrzeb, oczekiwań i sytuacji klienta, kompleksowe podejście do problemu klienta oraz szybkie i trwałe efekty.

  Obszary problemowe, w których może pomóc Ci indywidualny trening biznesowy to m. :

  • rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i zarządzania nim,

  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,

  • budowanie odporności psychicznej,

  • motywacja, efektywność osobista, zarządzanie czasem,

  • radzenie sobie z tzw. trudnymi ludźmi,

  • podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,

  • budowa pełniejszego i szczęśliwszego życia.

  Jak to wygląda?

  Krok 1

  Kontaktujesz się ze mną mailowo lub telefonicznie. Przedstawiam Ci szczegółowe zasady współpracy i umawiamy się na wstępne, niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.

  Krok 2

  Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i w jego trakcie przedstawiasz swój problem bądź kompetencje, nad którymi chcesz popracować. Gdy już rozeznam się w sprawie, z którą przychodzisz, wskazuję wstępnie kierunek i ramy współpracy.

  Krok 3
  Gdy po pierwszym spotkaniu zdecydujesz się na współpracę, przystępujemy do właściwych działań zmierzających do osiągnięcia Twojego celu. W pierwszym kroku wspólnie dokładnie analizujemy Twoją sprawę, ustalamy priorytety i cele szczegółowe, a także strategię prowadzącą do satysfakcjonującego rozwiązania.

  Krok 4
  Na kolejnych spotkaniach realizujemy obraną strategię dążąc do rozwiązania Twojego problemu bądź rozwoju ważnych dla Ciebie kompetencji. Spotkania trwają 60 lub 120 minut w zależności od natury Twojej sprawy oraz Twoich preferencji. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować z dalszej współpracy bez podawania powodu swojej decyzji.

  Krok 5

  Osiągasz założony cel. Moja pomoc nie jest już potrzebna.

  Zewnętrzny oficer compliance dla MŚP

  Presja regulacyjna zarówno unijnego jak i polskiego ustawodawcy sprawia, że posiadanie w przedsiębiorstwie osoby odpowiadającej za obszar compliance (zgodności) staje się powoli rynkowym standardem. Kompleksowe podejście do obszaru zarządzania ryzykiem braku zgodności (w praktyce bardzo zróżnicowanego) powodowane jest najczęściej troską zarządu o własne bezpieczeństwo, ale także wspomnianymi już regulacjami prawnymi, presją rynku czy wymaganiami partnerów biznesowych.

  Dla przedsiębiorstw, które z jakichś powodów nie chcą zatrudnić etatowego pracownika zajmującego się obszarem zgodności lub potrzebują dodatkowego wsparcia w tym zakresie, przygotowaliśmy ofertę polegającą na zewnętrznej obsłudze organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem braki zgodności. W jej ramach oferujemy m. :

  • Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu kodeksu etycznego/kodeksu postepowania w organizacji.

  • Opracowywanie procedury weryfikacji kontrahentów.

  • Przygotowanie organizacji na wypadek kontroli organów nadzorczych.

  • Wdrożenie i obsługę kanału informowania o nieprawidłowościach.

  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

  • Stworzenie i realizację rocznego programu compliance.

  • Bieżącą weryfikacja kontrahentów.

  • Monitorowanie zmian w prawie oraz ich implementację.

  • Promowanie kultury compliance w przedsiębiorstwie.

  • Kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikacja oczekiwań interesariuszy, identyfikacja głównych obszarów ryzyka, stworzenie polityk, przypisanie ról, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie systemu).

  • Szkolenia oraz warsztaty dla pracowników i menadżerów.

  Tajemnica przedsiębiorstwa

  Wiele firm, szczególnie tych mniejszych, nie zna bądź niewłaściwe korzysta z potężnego narzędzia prawnej ochrony jakie stanowi tajemnica przedsiębiorstwa. To duży błąd, bowiem tajemnica przedsiębiorstwa pomaga organizacji chronić te informacje, które stanowią o jej pozycji na rynku i przewadze nad konkurencją. W związku z tym problemem, nierzadkim w zasadzie w każdej branży, zachęcamy klientów do poważnej refleksji nad tym obszarem bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

  W obszarze tajemnicy przedsiębiorstwa pomagamy klientom poprzez:

  • Identyfikację informacji, które mogą zostać objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

  • Rozwój wiedzy firmowych decydentów i pracowników na temat tajemnicy przedsiębiorstwa oraz właściwego zabezpieczenia cennych informacji.

  • Stworzenie spójnej i skutecznej polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

  • Opracowywanie umów o zachowaniu poufności.

  • Kompleksowe projekty wdrożeniowe mające na celu objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji cennych dla organizacji.

  Sygnaliści i antykorupcja w organizacji

  Korupcja oraz inne nadużycia są plagą godzącą nie tylko w interesy konkretnego przedsiębiorstwa, ale wręcz całej gospodarki. Szczególnie destruktywny wpływ korupcji na społeczeństwo motywuje polskie państwo oraz Unię Europejską do podejmowania zdecydowanych kroków. Jednym z najdonioślejszych wydarzeń jest uchwalenie tzw. dyrektywy o sygnalistach, która wprost obliguje wiele prywatnych i publicznych podmiotów* do skutecznego wdrożenia wewnętrznych kanałów pozwalających na zgłaszanie naruszeń prawa.

  Z uwagi na duże wyzwanie jakim jest wdrożenie takich kanałów, jak i na znaczenie dla każdej organizacji obszaru przeciwdziałania i zwalczania nadużyć, wspieramy klientów poprzez:

  Sygnaliści w organizacji

  • Projektowanie i wdrażanie organizacyjnych systemów dla sygnalistów.

  • Promowanie wdrożonego systemu.

  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników oraz kadry kierowniczej.

  • Opracowywanie polityk oraz procedur zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających.

  • Wsparcie w prowadzeniu postepowań wyjaśniających.

  • Doradztwo przy obsłudze zgłoszeń sygnalistów (wstępna ocena zgłoszenia, prowadzenie czynności wyjaśniających, rekomendacje odnośnie usprawniania systemu).

  Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w organizacji

  • Tworzenie i wdrażanie polityki antykorupacyjnej w organizacji.

  • Tworzenie polityki prezentowej. • Analizę i ocenę ryzyka korupcji.

  • Monitorowanie i wykrywanie czerwonych flag (czyli sygnałów wskazujących na możliwość wystąpienia naruszenia).

  • Przygotowanie organizacji na wypadek kontroli służb.

  • Szkolenia i warsztaty na temat korupcji i przeciwdziałania jej w organizacji.

  * Podmioty zobligowane do wdrożenia:
  • Dyrektywa obejmuje wszystkich pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna czy prywatna.
  • Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021 r.


  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

  Obszar regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu gwałtowanie rozwija się na przestrzeni ostatnich lat. Obowiązkami prawnymi związane jest coraz więcej podmiotów z coraz to nowych branż. Obszar AML dotyczy także wielu małych i średnich firm, które często nie są tego nawet świadome. Ignorowanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu AML niesie znaczące ryzyko wysokich kar mogących w skrajnych przypadkach doprowadzić do bankructwa firmy.

  Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z tzw. grup instytucji obowiązanych* przygotowaliśmy zakres usług mających na celu pomóc organizacjom w identyfikacji ciążących na nich obowiązków związanych z obszarem AML oraz w wywiązaniu się z nich w sposób minimalizując ryzyko kar administracyjnych.

  W obszarze AML pomagamy naszym klientom dzięki:

  • Opracowywaniu i wdrożeniu polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

  • Zarządzaniu ryzykiem AML/CFT.

  • Tworzeniu procedur weryfikacji kontrahentów, przydatnej nie tylko przy dopełnieniu zadość ustawowym obowiązkom, ale także pozwalających na minimalizację ryzyka wejścia w relacji z nierzetelnymi partnerami.

  • Szkoleniom dla firmowych decydentów oraz pracowników.


  * Instytucje zobowiązane Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku obliguje do wypełnienia obowiązków prawnych tzw. instytucje obowiązane. Są to zarówno podmioty (firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia), jak i indywidualni przedsiębiorcy. Grupy podmiotów obowiązanych to m. :
  • Biura rachunkowe
  • Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
  • Biegli rewidenci, doradcy podatkowi
  • Przedsiębiorcy
  • Fundusze inwestycyjne
  • Banki, Instytucje finansowe
  • Instytucje pieniądza elektronicznego
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Kantory wymiany walut
  • Portale i domy aukcyjne
  • Bukmacherzy
  • Zawody prawnicze
  • Biura Usług Płatniczych
  • Krajowe Instytucje Płatnicze
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Operatorzy pocztowi
  Skontaktuj się nami, żeby dowiedzieć się czy Twoja organizacja należy do grupy instytucji obowiązanych. Napisz: biuro@bsecure. pl lub zadzwoń: 667 051 794


  Materiały i narzędzia dla klientów korzystających z Google Workspace

  Zgodność z ustawą HIPAA

  Dowiedz się więcej o zgodności Google Workspace z ustawą HIPAA i zaakceptuj umowę z partnerem biznesowym (BAA) firmy Google:

  • Informacje o zgodności z ustawą HIPAA (w języku angielskim)
  • Zgodność Google Workspace i Cloud Identity z ustawą HIPAA
  • 10 wskazówek dotyczących usprawnienia pracy w organizacjach opieki zdrowotnej z wykorzystaniem Google Workspace
  • Zgodność z przepisami w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych (w języku angielskim)

  Podejmij działanie

 • Zaakceptuj umowę z partnerem biznesowym (BAA) firmy Google 
 • Ochrona danych i prywatności

  Dowiedz się, jak Google Workspace dba o bezpieczeństwo danych Twojej organizacji. Zyskaj wgląd w informacje, kiedy i jak uzyskiwany jest dostęp do tych danych, oraz kontroluj sposób ich przetwarzania.

 • Jak Google dba o bezpieczeństwo i prywatność Twojej organizacji
 • Centrum ochrony prywatności Google Cloud (w języku angielskim) 
 • Raporty przejrzystości danych dotyczące wniosków urzędowych o ujawnienie informacji o użytkownikach
 • RODO i Google Cloud (w języku angielskim) 
 • Najczęstsze pytania o ochronę prywatności 
 • Sprawdzone metody ochrony prywatności stosowane podczas pracy z zespołem pomocy Google Cloud
 • Wdróż ochronę danych swojej organizacji w Google Workspace 
 • Zaakceptuj Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze
 • Potwierdź, jeśli jesteś spoza Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a korzystanie przez Ciebie z usługi jest objęte europejskimi przepisami o ochronie danych
 • Podaj dane odpowiedniego europejskiego organu nadzorczego, inspektora ochrony danych i przedstawiciela
 • Lokalizacja danych i ich przenoszenie

  Dowiedz się więcej o centrach danych Google i sprawdź, gdzie są przechowywane dane Twojej organizacji:

 • Informacje o centrach danych Google (w języku angielskim)
 • Zobowiązanie Google Cloud do przestrzegania zasad Unii Europejskiej dotyczących międzynarodowego przesyłania danych oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w języku angielskim)
 • Podejście Google Cloud do nowych standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej (w języku angielskim)

 • Regiony danych: wybierz lokalizację geograficzną swoich danych
 • Raporty zgodności z przepisami i certyfikaty

  Dowiedz się, jak Google Workspace spełnia standardy w zakresie certyfikacji i zgodności z przepisami. Pobierz raporty takie jak SOC 1 i 2, ISO, PCI-DSS oraz wiele innych.

 • Oferta Google Cloud w zakresie zgodności z przepisami (w języku angielskim)
 • Najczęstsze pytania na temat zgodności z przepisami
 • Pobierz raporty dotyczące zgodności (menedżer raportów zgodności z przepisami) (w języku angielskim) 

 • Powiązane artykuły

 • Kwestie prawne i umowy dotyczące zgodności z przepisami
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Cx9400fax Stylus Color Inkjet