Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Ew6t5621af

Podręcznik Electrolux Ew6t5621af zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby użytkownik miał łatwy dostęp do wszystkich funkcji tego urządzenia. Zawiera szczegółowe instrukcje, jak korzystać z urządzenia, w tym jak ustawić temperaturę, jaką powinny mieć ubrania, aby uzyskać najlepsze wyniki prania. Zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, w tym jak należy regularnie wymieniać filtry i jakie filtry są potrzebne do uzyskania optymalnych wyników. Podręcznik Electrolux Ew6t5621af jest przydatnym narzędziem, które pomaga w osiągnięciu najlepszych wyników prania i utrzymaniu bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Ew6t5621af

Książki z tego działu to absolutny hit rynkowy dla każdego, kogo interesuje technologia informacyjna. Kompletny zestaw przygotowujący do zawodu technik informatyk w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego zapoznaje z tajnikami techniki biurowej.

Dla ucznia, który sięgnie po podręcznik z tego działu sieci komputerowe ani też komputerowe oprogramowania nie będą miały żadnych tajemnic. Zestaw polecamy także wszystkim tym, którzy na co dzień mają styczność z komputerem, a wciąż nie wiedzą czym dokładnie jest np. oprogramowanie użytkowe.

Książki przygotowują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje: INF. 02, INF. 03, EE. 08, EE. 09.

Ten dział poświęciliśmy prądowi elektrycznemu. Opisaliśmy dokładnie to zjawisko, zdefiniowaliśmy natężenie prądu i jego jednostkę – amper. Zwróciliśmy uwagę na napięcie elektryczne, które jest niezbędne do powstania prądu. Sformułowaliśmy podstawowe prawo przepływu prądu – prawo Ohma – i zdefiniowaliśmy pojęcie oporu elektrycznego. Pokazaliśmy, jak budować proste obwody elektryczne, a także jak tworzyć i interpretować ich schematy. Wiesz już, jak posługiwać się miernikiem uniwersalnym, który może pełnić funkcję amperomierza lub woltomierza. Przybliżyliśmy ci pojęcie energii elektrycznej, czyli pracy prądu elektrycznego, oraz jego mocy. Umiesz obliczać te wielkości zarówno w jednostkach układu SI, jak i tych spoza tego układu, ale stosowanych powszechnie w Polsce.

R1Ohr4A5j2sv11

Źródło: Chris Ford (https://www.

iSD2gR2mbd_d5e606
R6TQLq4S4TbSg1

Na rysunku nie pokazano ruchu chaotycznego elektronów a jedynie ruch ukierunkowany

 1. Prąd elektryczny – uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych nośnikami prądu. W metalach nośnikami prądu są elektrony.

 2. Natężenie prądu – ilość ładunku przeniesiona przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednej sekundy. Natężenie prądu obliczamy za pomocą wzoru:
  I=qt
  gdzie:
  I – natężenie prądu elektrycznego;
  q – wartość ładunku, który przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika;
  t – czas, w którym ten ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika.

 3. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper (symbol A).
  W przewodniku płynie prąd o wartości 1 ampera (1 A), jeśli w ciągu jednej sekundy (1 s) przez przekrój tego przewodnika przepływa ładunek o wartości 1 kulomba (1 C):
  1 A= 1 C1 s

 4. Natężenie prądu mierzy się amperomierzem lub miernikiem uniwersalnym ustawionym na tryb pracy amperomierza.

 5. Amperomierz łączymy szeregowo z tym elementem obwodu, w którym chcemy zmierzyć natężenie prądu.

 6. Prąd stały to prąd, który ma stałą wartość natężenia i niezmienny kierunek przepływu.

iSD2gR2mbd_d5e676
RVgvWQxwWXT801

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Napięcie elektryczne między dwoma punktami – czynnik wywołujący przepływ prądu. Wartość napięcia równa jest pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku jednostkowego między tymi punktami przewodnika.

 2. Źródłami napięcia stałego są baterie (akumulatory), które zamieniają energię reakcji chemicznych w energię elektryczną (ładunki ujemne rozdzielane są od dodatnich w wyniku reakcji chemicznych).

 3. Jednostką napięcia elektrycznego w układzie SI jest wolt (symbol V).

 4. Napięcie między dwoma punktami obwodu wynosi 1 wolt (1 V), jeśli aby przemieścić między nimi ładunek 1 kulomba (1 C) trzeba wykonać pracę 1 dżula (1 J):
  1 V= 1 J1 C

 5. Napięcie elektryczne mierzymy woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym ustawionym na tryb pracy woltomierza.

 6. Woltomierz łączymy równolegle z tym elementem obwodu, na końcach którego chcemy zmierzyć napięcie.

iSD2gR2mbd_d5e742
R1ZnbANCdoz761

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Prawo Ohma:
  Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika, co możemy zapisać wzorem:
  I= UR
  lub
  I=1 R·U,
  gdzie: R – opór przewodnika.

 2. Opór elektryczny jest wielkością charakterystyczną przewodnika; zależy od jego długości, grubości oraz rodzaju materiału, z którego został wykonany przewodnik.

 3. Jednostką oporu elektrycznego w układzie SI jest om (symbol – Ω).

 4. Przewodnik ma opór 1 oma (1 Ω), jeśli napięcie 1 wolta (1 V) wywoła w nim przepływ prądu o natężeniu 1 ampera (1 A):
  1 Ω=1 V1 A

 5. Wykresem zależności natężenia prądu (I) płynącego przez opornik (R) od napięcia (U) jest linia prosta. Kąt nachylenia prostej zależy od oporu R: im większy kąt nachylenia, tym mniejszy opór.

RezzEuxxWleVn1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

iSD2gR2mbd_d5e810
R121xEkBMd0pX1

Źródło: Tomorrow Sp.

 1. Obwodem elektrycznym nazywamy zestaw przewodników, źródeł napięcia, włączników, wyłączników, oporników i innych odbiorników energii elektrycznej (takich jak żarówka, silnik elektryczny, grzałka) połączonych w sposób umożliwiający przepływ prądu.

 2. Z obwodów elektrycznych zbudowane jest każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne (telewizor, komputer, lodówka, pralka), a także fragmenty układu nerwowego człowieka i innych organizmów żywych.

iSD2gR2mbd_d5e867
RxERlOfRlad8B1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

Schemat obwodu elektrycznego – rysunek elementów obwodu przedstawionych za pomocą ustalonych symboli graficznych.
Oto wykaz symboli graficznych niektórych elementów obwodów elektrycznych:

R1A2r4VU4nhkE1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

iSD2gR2mbd_d5e923
Rp4o15eTTP3rZ1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Przez wszystkie oporniki połączone szeregowo płynie prąd o takim samym natężeniu:
  I1=I2=I3=. . =I

 2. Napięcie przyłożone do układu oporników połączonych szeregowo rozdziela się na poszczególne oporniki, a suma napięć na poszczególnych opornikach równa jest napięciu całkowitemu:
  U1+U2+U3+. +Un=U

 3. Opór całkowity (zastępczy) oporników połączonych szeregowo jest sumą oporów poszczególnych oporników:
  Rszer. =R1+R2+R3+. +Rn

 4. Uszkodzenie jednego z odbiorników połączonych szeregowo sprawia, że przepływ prądu jest niemożliwy także w pozostałych odbiornikach.

iSD2gR2mbd_d5e985
R19FmTAVIwfTM1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Natężenie prądu płynącego przez układ oporników połączonych równolegle jest sumą natężeń prądów płynących przez poszczególne oporniki:
  I=I1+I2+I3+. +In

 2. Napięcie przyłożone do układu oporników połączonych równolegle i napięcie na każdym z nich mają taką samą wartość:
  U1=U2=U3=. =U

 3. Aby obliczyć odwrotność oporu całkowitego (zastępczego) w połączeniu równoległym, trzeba dodać do siebie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników:
  1Rrówn. =1R1+1R2+1R3+

 4. Uszkodzenie jednego z odbiorników połączonych równolegle nie zakłóca przepływu prądu w pozostałych odbiornikach. Właśnie dlatego odbiorniki energii elektrycznej w instalacji domowej połączone są równolegle.

iSD2gR2mbd_d5e1046
R1dkgZAaPOq8Z1

Źródło: Hans (https://pixabay.

 1. Moc prądu elektrycznego (P) – ilość energii elektrycznej (W) przekazanej elementowi obwodu elektrycznego w jednostce czasu (t):
  P=Wt

 2. Moc prądu elektrycznego równa jest iloczynowi napięcia elektrycznego (U) i natężenia prądu elektrycznego (I) wywołanego tym napięciem:
  P=U·I.
  Jeśli uwzględnimy prawo Ohma (UI=R), P=U2R lub P=I2·R.

 3. Napis „2000 W, 230 V” na urządzeniu elektrycznym oznacza, że jeśli podłączymy je do napięcia 230 woltów, to prąd płynący w tym urządzeniu spowoduje wydzielenie mocy 2000 watów.

iSD2gR2mbd_d5e1105
R1cTsDq1XIEs91

Źródło: Mike1024 (https://commons.

 1. Prąd płynący przez urządzenie elektryczne czerpie energię ze źródła napięcia (baterii, akumulatora, elektrowni). Kosztem tej energii wykonuje pracę mechaniczną lub zamienia ją na inne formy energii (energia cieplna, światło, dźwięk itp. ).

 2. Ilość pobranej energii jest równa pracy wykonanej przez prąd, co możemy zapisać symbolicznie:
  Wprądu= Eelektryczna

 3. Aby obliczyć wartość pracy prądu płynącego w urządzeniu o mocy (P), mnożymy tę moc przez czas (t) pracy tego urządzenia:
  Wprądu=P·t

 4. Jeśli moc urządzenia wyrazimy w kilowatach (kW), a czas – w godzinach (h), to otrzymamy jednostkę pracy (energii) zwaną kilowatogodziną (kWh).
  1 kWh = 1 kW·1 
  Jednostka ta nie należy do układu SI.

 5. Kilowatogodziny przeliczamy na jednostki układu SI, czyli dżule, w następujący sposób:
  1 kWh=1 kW·1h=1000 W·3 600 s=3600 000 W·s=3 600 000 J=3, 6 MJ

 6. Ponieważ moc prądu (P) jest iloczynem napięcia i natężenia prądu (P=U·I), pracę prądu możemy obliczyć ze wzoru:
  Wprądu=U·I·t

iSD2gR2mbd_d5e1172
R1aYprCgybS3V1

Źródło: jeff_golden (https://www.

Aby wyznaczyć opór elektryczny opornika (lub innego elementu), należy:

 • zbudować obwód elektryczny składający się z: przewodów elektrycznych, źródła napięcia, opornika (lub innego badanego elementu), amperomierza, woltomierza i wyłącznika;

 • włączyć zasilanie obwodu i zmierzyć napięcie na końcach opornika oraz natężenie prądu płynącego przez opornik;

 • obliczyć opór elektryczny (R) – podzielić napięcie (U) przez natężenie (I):

R=UI

iSD2gR2mbd_d5e1235
R1P3pMpDqy0FN1

Źródło: GLammel (https://commons.

Aby wyznaczyć moc prądu płynącego w żarówce (lub innym elemencie obwodu), należy:

 1. Zbudować obwód elektryczny składający się z: przewodów elektrycznych, źródła napięcia, żarówki (lub innego badanego elementu), amperomierza, woltomierza i wyłącznika.

 2. Włączyć zasilanie obwodu i zmierzyć napięcie przyłożone do żarówki oraz natężenie prądu płynącego przez żarówkę.

 3. Obliczyć moc prądu (P), mnożąc napięcie (U) przez natężenie (I), czyli ze wzoru:
  P=U·I

iSD2gR2mbd_d5e1296

Ćwiczenie 1

RtqQPxX0kTvNJ1
Zadanie interaktywne.

Uzupełnij lukę.

Przez żarówkę przepływa 2 C ładunku w ciągu 4 sekund. Natężenie tego prądu wynosi............ A.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena. Nazarenko-Fogt@up. wroc. pl>, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R13jSNRgQ8M571
Zadanie interaktywne.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 3

R101qfkIh6pwe1
Zadanie interaktywne.

Jeśli do opornika przyłożymy napięcie o wartości N, to popłynie w nim prąd o natężeniu T. Wskaż wzory, które pozwolą na obliczenie oporu O tego przewodnika.

 • O=NT
 • N=O·TT=NOO=N·TO=TNN=OTT=N·ON=TO

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 4

R1IMmThMJuZxu1
Zadanie interaktywne.

Opór elektryczny obwodu zegara elektrycznego wynosi 180 kΩ.
Natężenie prądu płynącego w obwodzie zegara wynosi

0, 05 mA.50 μA.0, 00005 A.0, 5 A.0, 05 A.20 A.0, 0005 A.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 5

RJWUQbCNFqDpf1
Zadanie interaktywne.

Uporządkuj w kategorie.

opór zastępczy jest sumą oporów łączonych elementów, napięcie na końcach każdego z połączonych oporników jest takie samo, natężenie całkowite dzieli się na poszczególne oporniki, opór zastępczy jest mniejszy od najmniejszego z oporników, opór zastępczy jest większy od największego z oporników, napięcie całkowite dzieli się na poszczególne oporniki, stosuje się w instalacji domowej i samochodowej, natężenie prądu jest takie samo dla każdego z połączonych oporników
połączenie szeregowe oporników 
połączenie równoległe oporników

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 6

R17dQqu5Gx5Uw1
Zadanie interaktywne. " data-editor-no-parse="">Kolumna głośnikowa składa się z dwóch połączonych równolegle głośników o oporach R1=6 ΩR2=4 Ω.
Opór zastępczy kolumny wynosi............ Ω.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 7

Rzwtf9eGFvqXA1
Zadanie interaktywne.

Na rachunku za energię elektryczną widnieje napis „Zużycie energii – 200 kWh”.

720 MJ720 000 000 J3, 6 MJ200 000 J7, 2 MJ72 MJ

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 8

Rx5zKDyFcPRjG1
Zadanie interaktywne.

W słuchawkach telefonicznych zamontowano 2 głośniczki o oporze 32 Ω każdy.

Głośniczki połączone są równolegle i opór całkowity słuchawek wynosi 16 Ω.Głośniczki są połączone równolegle, ponieważ uszkodzenie jednego nie wyklucza działania drugiego.Głośniczki połączone są równolegle i opór całkowity słuchawek wynosi 64 Ω.Głośniczki połączone są szeregowo i opór całkowity słuchawek wynosi 64 Ω.Głośniczki są połączone szeregowo i uszkodzenie jednego zawsze powoduje zaprzestanie działania drugiego.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 9

RR3fquNf4oGP31
Zadanie interaktywne.

Ile energii elektrycznej pobierze wkrętarka o mocy 400 W podczas wkręcania 300 śrub, jeśli wkręcenie jednej śruby trwa 3 sekundy?

0, 1 kWh360 000 J360 kJ0, 36 kWh1 kWh6 kWh0, 1 kJ

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 10

RnLTsSL8TIHD61
Zadanie interaktywne.

Ładowarka telefonu ma moc 23 W. Za ile kilowatogodzin energii zapłaci użytkownik telefonu, jeśli ładował telefon przez 2 godziny?

0, 046 kWh46 kWh11, 5 kWh0, 0115 kWh

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 11

RBhvMDFHyCoYv1
Zadanie interaktywne.

Bateria składa się z sześciu ogniw połączonych szeregowo.
Opór zastępczy całej baterii wynosi

3, 6 Ω.0, 1 Ω.1, 2 Ω.6, 6 Ω.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 12

RFAl728PcwYl11
Zadanie interaktywne.

Dobierz jednostkę do wielkości fizycznej.

opór elektryczny, napięcie elektryczne, natężenie prądu, moc prądu, praca prąduamperwoltwatomkilowatogodzina

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 13

RbCnqyrI0zgqs1
Zadanie interaktywne.

iSD2gR2mbd_d5e1357

Polecenie 1

Żelazko jest zasilane napięciem 230 V. W grzałce żelazka płynie prąd o natężeniu I=5 A.

 1. Oblicz ładunek przepływający przez przekrój tej grzałki w ciągu 5 minut. Wskazówka: pamiętaj o zamianie jednostek.

 2. Oblicz opór tego żelazka.

Polecenie 2

Podczas burzy w ziemię uderzył piorun. Czas wyładowania wynosił t=0, 3 ms (milisekundy), a ładunek q przeniesiony między chmurą a ziemią miał zaś wartość 6 C.

 1. Oblicz natężenie prądu w tym piorunie (błyskawicy).

 2. Oblicz pracę potrzebną do przeniesienia ładunku elektrycznego, jeśli napięcie U między ziemią a chmurą wynosiło 10 000 000 V.

 3. Chmura była naelektryzowana dodatnio. Napisz, w którą stronę poruszały się dodatnie jony powietrza podczas tego wyładowania.

Polecenie 3

Narysuj schemat obwodu, jaki należy zbudować, aby wyznaczyć moc suszarki elektrycznej.

Polecenie 4

Na żarówce znajduje się napis: „3, 5 V; 6 W”.

 1. Podaj nazwy wielkości fizycznych, których wartości podane są w tym opisie.

 2. Czy można tę żarówkę podłączyć do baterii wytwarzającej napięcie 9 V? Odpowiedź uzasadnij.

Polecenie 5

Podczas zabiegów leczniczych stosuje się prąd o małym natężeniu, który przepływa przez chore części ciała. W czasie takich zabiegów natężenie prądu stałego nie może przekraczać 14 mA. Jaką maksymalną wartość może mieć napięcie przyłożone do ręki pacjenta, jeśli wiadomo, że jej opór R (dokładnie: opór suchej skóry) wynosi 1 kΩ?

Polecenie 6

Wiele urządzeń elektrycznych wyposażonych jest w lampkę kontrolą, która sygnalizuje, że przez urządzenie płynie prąd. Czy taka lampka połączona jest z obwodem szeregowo czy równolegle? Uzasadnij swój wybór.

Polecenie 7

* Przez spiralę grzejnika elektrycznego płynie prąd o natężeniu 10 A. Grzejnik zasilany jest napięciem 230 V.

 1. Oblicz liczbę kilowatogodzin energii, jaką „zużyje” ten grzejnik podczas sześciu godzin pracy. Wskazówka: najpierw oblicz moc grzejnika i wyraź ją w kilowatach.

 2. Otrzymaną liczbę kilowatogodzin wyraź w dżulach.Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Ew6t5621af

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Ew6t5621af

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Ew6t5621af