Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635 są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapoznać się ze wszystkimi wymaganymi procedurami bezpiecznego użytkowania urządzenia. Należy pamiętać, aby nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć je z gniazdka. Należy również sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane i czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635

Przy gwałtownie rosnących cenach energii nigdy nie było lepszego czasu, aby zastanowić się, w jaki sposób używasz urządzeń w domu, aby oszczędzać energię i pieniądze. Oprócz wsparcia budżetu domowego, przyniesie to również korzyści naszej planecie, zmniejszając emisję CO2. 

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania z piekarnika, płyty grzejnej, lodówki i zamrażarki, zmywarki, pralki i suszarki.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania z piekarnika i płyty grzejnej

 • Nie otwieraj piekarnika, aby sprawdzić jak przebiega proces gotowania. Stracisz ciepło i wilgoć, a potrawa będzie się piec dłużej, zużywając więcej energii
 • Gotuj w niższej temperaturze. Może to potrwać dłużej, ale zmniejsza zużycie energii o 20% i zapewnia lepszy smak i jakość potraw
 • Przed gotowaniem wyjmuj nieużywane akcesoria z piekarnika
 • Umieść garnki na środku strefy gotowania przed jej włączeniem. Umieść najmniejsze naczynia w mniejszych strefach
 • Jeśli to możliwe, dokończ gotowanie na płycie z wykorzystaniem ciepła resztkowego

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii w domu podczas korzystania z lodówki i zamrażarki


 • Ustaw optymalną temperaturę. 4 stopnie w lodówce i -18 w zamrażarce. Zapewnia to idealną równowagę między utrzymaniem świeżości żywności a minimalnym zużyciem energii
 • Unikaj wkładania ciepłego jedzenia do lodówki. To sprawia, że lodówka pracuje bardziej intensywnie, aby schłodzić wnętrze – zużywając więcej energii
 • Nie otwieraj drzwi zbyt długo, gdy decydujesz, co zjeść. Prowadzi to do wzrostu temperatury

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania ze zmywarki

 • Używaj programu ECO podczas zmywania naczyń. Trwa to trochę dłużej, ale zmywarka pracuje mniej intensywnie, co oznacza, że zużywa mniej energii. Porównaj to do biegu lub marszu na 1 km. Bieganie jest szybsze, ale zużywasz dużo więcej energii. Jeśli zamiast tego chodzisz, trwa to dłużej, ale zużywasz znacznie mniej energii. Ta sama logika dotyczy programu ECO
 • Jeśli masz stawkę godzinową za energię elektryczną, zmywaj naczynia, gdy cena jest najniższa
 • Jeśli posiadasz starą zmywarkę, najczęściej będzie się ona charakteryzować niską klasą energetyczną – możesz zaoszczędzić energię, wymieniając ją na nową, oszczędniejszą

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii w domu podczas korzystania z pralki

 • Uruchom pralkę wtedy, gdy prąd jest najtańszy (zależne od taryfy dostawcy energii)
 • Wykorzystaj pełną pojemność pralki, zamiast kilku mniejszych wsadów
 • Pierz w niższych temperaturach. Podgrzanie wody do 30 stopni zamiast 40 stopni i więcej wymaga mniej energii. Wystarczy wyprać ubranie w 30 stopniach, aby uzyskać pełną skuteczność, jeśli nie jest mocno poplamione lub zabrudzone
 • Ustaw maksymalną dozwoloną prędkość wirowania w programie pralki, aby zminimalizować energię potrzebną do suszenia w suszarce bębnowej

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania z suszarki

 • W wielu domach wieszanie ubrań do wyschnięcia w pomieszczeniu zwiększa wilgotność, co może wymagać WIĘCEJ ogrzewania, aby utrzymać stabilną temperaturę w domu. Korzystanie z nowoczesnej, energooszczędnej suszarki z pompą ciepła, zwłaszcza w okresie zimowym, wpłynie pozytywnie na zużycie energii i wydłuży żywotność Twoich ubrań
 • Użyj funkcji pary, aby odświeżyć ubrania i wygładzić zagniecenia, co również zmniejsza potrzebę prasowania i oszczędza energię. Funkcje pary dostępne są zarówno w naszych pralkach, jak i suszarkach
 • Regularnie czyść filtr kłaczków w suszarce, aby utrzymać właściwy przepływ powietrza i zagwarantować efektywność energetyczną urządzenia

120

www. electrolux. com

2. WSKAZÓWKI BEZPIEC-

ZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń,

porażenia prądem elektrycznym, oparzeń

lub uszkodzenia urządzenia.

• Instalację urządzenia może przeprowad-

zać tylko wykwalifi kowana osoba.

• Nie instalować ani nie użytkować uszko-

dzonego urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji

dostarczoną z urządzeniem.

• Z uwagi na duży ciężar urządzenia,

zawsze przy jego przemieszczaniu za-

chowywać należytą ostrożność. Zawsze

stosować rękawice ochronne i pełne,

wytrzymałe obuwie.

• Przed instalacją urządzenia usunąć wszy-

stkie opakowania, etykiety i folię ochroną.

• Nie wyprowadzać powietrza przez otwór

ścienny, chyba że otwór jest przeznaczony

do tego celu.

2. 2 Przyłącze elektryczne

OSTRZEŻENIE!

porażenia prądem elektrycznym.

• Przyłącze elektryczne powinno zostać

wykonane przez wykwalifikowanego

elektryka.

• Upewnić się, że parametry na tabliczce

znamionowej są zgodne z charakterystyką

źródła zasilania.

• Jeżeli symbol (

na tabliczce znamionowej, urządzenie

należy uziemić.

• Należy zawsze korzystać z poprawnie

zamontowanego i całkowicie izolowanego

gniazda.

• Nie pozostawiać zwisającego przewodu

zasilającego.

• Nie używać adapterów wielowtyczkowych

ani przedłużaczy.

• Jeżeli gniazdo sieciowe jest poluzowane,

nie należy podłączać do niego urządzenia.

• Nie odłączać urządzenia ciągnąc je za

przewód zasilający. Należy zawsze ciąg-

nąć za wtyczkę.

Ryzyko pożaru i

) nie jest nadrukowany

• Zabezpieczenie przed porażeniem prąd-

em elektrycznym części pod napięciem i

części izolowanych musi być zamontowa-

ne w taki sposób, aby uniemożliwić jego

demontaż bez użycia narzędzi.

• Upewnić się, że urządzenie jest zain-

stalowane poprawnie. Poluzowany i

niewłaściwy przewód zasilający może

spowodować nadmierne nagrzewanie

się styków.

• Urządzenie należy podłączyć dopiero po

zakończeniu instalacji. Upewnić się, że po

instalacji źródło zasilania jest dostępne. 3 Użytkowanie

OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń, po-

parzeń i porażenia prądem elektrycznym.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie

do gotowania. Nie używać urządzenia w

celach innych, niż określone.

• Nie zmieniać specyfi kacji urządzenia.

• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi

rękoma ani wtedy, kiedy ma kontakt z

wodą.

• Używać wyłącznie akcesoriów dostarc-

zonych wraz z urządzeniem.

• W czasie gotowania i smażenia tłuszcze

i oleje nie mogą wchodzić w kontakt z

płomieniami ani z rozgrzanymi obiektami.

• Nie korzystać z nieosłoniętych rusztów

elektrycznych.

• Nie używać urządzenia jako podstawy

do przechowywania innych przedmiotów.

• Nie używać szkieł powiększających,

okularów ani innych podobnych urząd-

zeń optycznych celem bezpośredniego

spoglądania na źródło światła urządzenia. 4 Serwisowanie

• Aby naprawić urządzenie, należy skon-

taktować się z

autoryzowanym centrum serwisowym.

• Korzystać wyłącznie z oryginalnych części

zamiennych. 5 Utylizacja

lub uduszenia.

Ryzyko obrażeń

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Pod wpływem promieni słonecznych moduły fotowoltaiczne generują niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na kablach DC. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
 2. Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
 4. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie, gdy produkt jest otwarty.

Podczas eksploatacji na elementach produktu lub znajdujących się wewnątrz produktu kablach przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie otwierać produktu.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 • Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

  Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie.

  1. Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
  2. Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
  3. Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

  W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci.

 • Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
 • W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli ze znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
 • Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1, 5 kV.
 • Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

  W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palna mieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lub wybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi na zewnątrz częściami.

  1. W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.
  2. Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.
  3. W przypadku awarii nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w falowniku.
  4. Odłączyć moduły fotowoltaiczne od falownika za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Jeśli urządzenie rozłączające nie jest zamontowane, należy poczekać, aż falownik nie będzie generował mocy DC.
  5. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub - jeśli już on zadziałał - pozostawić go w stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
  6. Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).
  7. Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymi substancjami, gazami i pyłami

   W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznych wewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trujących substancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry, oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

   Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

   Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  8. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.
  9. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

   Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać. Dotknięcie elementów obudowy może prowadzić do oparzeń.

   1. Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
   2. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

    Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

    1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
    2. Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

     Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

    3. Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do internetu.
    4. Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

     Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

    5. Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.
    6. Zmiana nazw i jednostek parametrów sieciowych w celu spełnienia wymogów w zakresie podłączenia do sieci w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 (obowiązuje od 27. 04. 2019)

     W celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019) zmienione zostały nazwy i jednostki parametrów sieciowych. Zmiana dotyczy urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. 00. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych w celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019). Zmiany nie dotyczą nazw i jednostek parametrów sieciowych w falownikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2. 99. R lub starszej, a zatem zachowują one swoją ważność. Dotyczy to również produktów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych, obowiązujący w krajach spoza Unii Europejskiej.

     Konieczność ustawienia zestawu danych krajowych w celu oddawania energii do sieci

     Od wersji oprogramowania sprzętowego 3. 11. R zmieniły się warunki włączenia trybu oddawania energii do sieci.

     Aby falownik przy pierwszym włączeniu rozpoczął pracę w trybie oddawania energii do sieci, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta instalacji na interfejsie użytkownika produktu lub za pomocą produktu komunikacyjnego).

     Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty oddawanie energii do sieci będzie zablokowane. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED.

     Dopiero po skonfigurowaniu falownika rozpoczyna on automatycznie pracę w trybie oddawania energii do sieci. png"/>

     Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

     Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

    7. W przypadku wątpliwości co do obowiązujących w danym kraju lub dla danego zastosowania należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Eft 635