Obsługa i konserwacja Haier Hr 399

Obsługa i konserwacja Haier HR 399 to ważny etap, aby zapewnić bezproblemową pracę urządzenia. Przed pierwszym użyciem, należy dokładnie wyczyścić wszystkie powierzchnie z kurzu i brudu. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia zostały prawidłowo zamontowane i czy wszystkie elementy są odpowiednio złożone. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy filtr powietrza jest czysty. Po każdorazowym użyciu należy wyczyścić obudowę i wszystkie wolne przestrzenie wokół urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu. Co jakiś czas należy sprawdzić poziom i stan oleju, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i konserwacja Haier Hr 399

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124467 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 6854716, faks 44 6854701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa i konserwacja systemów niskoprądowych oraz obsługa stacji Trafo.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie obsługi i konserwacji systemów niskoprądowych oraz obsługa stacji TRAFOPrzedmiot zamówienia podzielony na dwa zadania/ pakiety:PAKIET NR 1- Obsługa i konserwacja systemów niskoprądowych polegających na:1. Współpracy z Sekcją Gospodarczą Szpitala, również w relacjach z firmami zewnętrznymi obsługującymi instalacje budynkowe w zakresie przeglądów okresowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynku.2. Konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru ( SCHRACK) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, polegającej m. in. na:-Sprawdzaniu poprawności działania, stanu technicznego i regulacji parametrów centrali p. poż. SCHRACK-Konserwacji czujek-Sprawdzeniu poprawności zadziałania sygnalizacji zagrożenia pożarem,-Sprawdzeniu poprawności zadziałania automatycznego systemu powiadamiania służb ratowniczych,-Sprawdzaniu układu zasilającego i wszystkich urządzeń pomiarowych podłączonych do centrali,-Sprawdzeniu stanu i ewentualnej naprawie lub wymianie przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników,-Sprawdzeniu stanu i ewentualnej naprawie podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń w centrali wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,-Czyszczeniu centrali-Sprawdzaniu i regulacji parametrów zasilaczy oraz sprawdzeniu awaryjnego źródła zasilania,-Sprawdzeniu stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu ładowania,-Sprawdzeniu automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci,-Sprawdzeniu stanu zabezpieczeń,-Czyszczeniu akumulatorów i konserwacji podłączeń elektrycznych-Konserwacji okablowania i pionów instalacyjnych-Sprawdzeniu działania każdej linii dozorowej - sprawdzeniu stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących,-Usunięciu zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,-Sprawdzeniu działania każdej linii dozorowej za pomocą imitatora dymu,-Sprawdzeniu komunikacji, poprawności przekazywania sygnałów o stanach zagrożenia pożarowego pomiędzy dźwiękowym systemem ostrzegawczym, a systemem ppoż i w razie wykrycia nieprawidłowości naprawa,-sprawdzeniu stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych-sprawdzeniu poprawności działania czujek, przycisków,-sprawdzeniu poprawności działania i usunięciu uszkodzeń systemów oddymiających, drzwi automatycznych oraz systemu zarządzania jazdą pożarową wind-sporządzenie pisemnego raportu z konserwacji systemu ppoż (dwa razy do roku), wraz z naniesionymi wszystkimi wykonanymi czynnościami oraz wykrytymi usterkami oraz przekazanie go Kierownikowi Sekcji Gospodarczej3. Konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (VIGIL EVAS), w zakres której wchodzi m. :1) Przegląd wykonywany co pół roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta obejmujący m. :a) Sprawdzenie działania mikrofonów,b) Sprawdzenie zawartości pamięci z komunikatami alarmowymi,c) Sprawdzenie poziomów obciążenia wzmacniaczy,d) Sprawdzenie poprawności podłączeń,e) Sprawdzenie poprawności wskazań wskaźników i sygnalizacji błędów,f) Sprawdzenie poprawności działania linii głośnikowych,g) Dokonanie czynności czyszczących i konserwacyjnych poszczególnych modułów aparatury audio,h) Uruchomienie ponowne zgodnie z procedurą uruchomienia systemu Voice Alarm,2) Zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta raz w roku obejmuje m. in.a) Dokonanie próbnego pomiaru SPL i współczynnika zrozumiałości mowy3) Zamawiający wymaga, aby po każdym przeglądzie Wykonawca przekazywał w formie papierowej raport serwisowy.4. Obsługa Systemów Niskoprądowych:a. Systemu Sygnalizacji Pożaru (SCHRACK), polegającej m. na:-W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy - usługa wykonana bezpłatnie w ramach umowy. W przypadku konieczności wymiany części na nowe, Wykonawca będzie sporządzał wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy na koszt Zamawiającego). Wykonanie w/w czynności nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.-Usuwanie awarii bieżących instalacji ppoż zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego-Wymiana papieru do drukarki w centrali p. wg potrzeb-Wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego wg potrzeb-Wymiana szybek w ręcznych ostrzegaczach pożarowych wg potrzeb;-Rozbudowa istniejącego systemu ppoż, wraz z aktualizacją dokumentacji oraz aktualizacją i konserwacją systemu wizualizacji pożaru,-raz na trzy miesiące przeszkolenie/doszkolenie załogi z zasad obsługi systemu ppoż zakończone próbnym alarmem oraz raportem-uczestniczenie w trakcie kontroli Szpitala ze strony Straży Pożarnejb. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (VIGIL EVAS) polegającej m. na:-Usuwanie awarii bieżących systemu zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającegoc. Systemu Przyzywowego (SCHRACK)-Przegląd i czyszczenie mechanizmów-sprawdzenie stanu - raz na pół roku - zakończone pisemnym raportem serwisowym przekazanym Kierownikowi Sekcji Gospodarczej-rozbudowa systemu w miejscach tego wymagających.d. Systemu Kontroli Dostępu (ROGER)e. Systemu Domofonowego ( MIWI-URMET)-przegląd i czyszczenie mechanizmów oraz sprawdzenie stanu zasilaniaf. Systemu TV- SATg. Sieci strukturalnej ( TYCO)-Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającegoh. Wentylacji i klimatyzacji BMS (TAC)- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy - usługa wykonana bezpłatnie w ramach umowy. Wykonanie w/w czynności nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.-Usuwanie awarii bieżących systemu zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiająceg-Raz na kwartał raportowanie w formie pisemnej Kierownikowi Sekcji Gospodarczej o koniecznych czynnościach celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemui. Systemu włamania i napadu SSWiN (GALAXY)Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji, wykonywanej 2 razy w roku systemów i instalacji SSWiN należy:a) przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji,b) czyszczenie elementów systemu,c) sprawdzenie czujników alarmowych i przycisków napadowych,d) sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów,e) sprawdzenie i programowanie linii dozorowych,f) sprawdzenie stanu zasilania podstawowego i awaryjnego,g) testowanie całego systemu łącznie z przeprowadzeniem próbnego alarmu.-sporządzenie pisemnego raportu ze stanu systemu (dwa razy do roku), wraz z naniesionymi wszystkimi wykonanymi czynnościami oraz wykrytymi usterkami oraz przekazanie go Kierownikowi Sekcji Gospodarczejj. systemu kamer i monitoringu:-sporządzenie pisemnego raportu ze stanu systemu (raz w roku), wraz z naniesionymi wszystkimi wykonanymi czynnościami oraz wykrytymi usterkami oraz przekazanie go Kierownikowi Sekcji Gospodarczej.5. Pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez 24h w każdym dniu przez 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy tj. :a)- Obsługa Systemów Niskoprądowych w dni powszednie/ od poniedziałku do piątku/ od godziny 8. 00 do godz. 18. 00- pracownik na terenie siedziby Zamawiającego,b)- dyżury na telefon od 18:00 do 8:00 dnia następnego, soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.PAKIET NR 2- Obsługa stacji TRAFO- obsługa ruchowa i eksploatacyjna elementów systemu elektroenergetycznego stacji 15/0, 4 kV Nr A-901. Całodobowa obsługa ruchowa w zakresie stacji TRAFO- manipulacji łączeniowych,- pełnieniu funkcji dopuszczającego w rozdzielni 15 kV, 0, 4 kVi pomieszczeniach transformatorów 15/0, 4 kV,- nadzorowanie brygad pracujących w pomieszczeniach rozdzielni 15 kV, 0, 4 kV i transformatorów 15/0, 4 kV,- utrzymywanie sprawności oświetlenia wewnętrznego rozdzielni 15 kV, 0, 4 kV i pomieszczeń transformatorów,- określania zakresu uszkodzeń lub awarii,- prowadzenie dziennika operacyjnego.2. Obsługa eksploatacyjna w zakresie wymaganym przez przepisy eksploatacjii dokumentacje techniczno ruchowe, dotyczące linii 15 kV, rozdzielni 15 kV i transformatorów 15/0, 4 kV, rozdzielni 0, 4 kV w tym:- prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej- wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych.3. Kontrola współczynników cos fi oraz tg fi.4. Wykonywanie przeglądów okresowych- miesięcznych stacji transformatorowych.5. Wykonywanie przeglądów okresowych- rocznych stacji transformatorowych dla potrzeb zakładu energetycznego.6. Sporządzanie miesięcznego bilansu zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur dostarczanych przez Szpital.7. Badanie techniczne sprzętu BHP, gumowego co 6-miesięcy, drążki co 12 miesięcy, wskaźniki co 6 miesięcy.8. Okresowe badanie urządzeń energetycznych kamerą termowizyjna.9. Lokalizowanie uszkodzeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu z wyjątkiem tzw. wozu pomiarowego.10. Pozostawanie w gotowości do świadczenia umowy na rzecz Zamawiającego przez 24h w każdym dniu obowiązywania umowy tj. przegląd zakończony raportem serwisowym- raz w miesiącu oraz dyżury na telefon przez 24h/dobę w każdym dniu obowiązywania umowy.Zestawienie obiektów systemu elektroenergetycznego z granicami podziału dla Pakietu nr 21. Linia kablowa 15 kV od stacji transformatorowej 5-0132 pole nr 4 do stacji transformatorowej A-90 Szpital pole nr 132. Linia kablowa 15 kV od złączaZK SN 5-ZI84 do stacji transformatorowej A-90 Szpital pole nr 1.3. Rozdzielnia 15 kV w stacji transformatorowej A-90.4. Kable 15 kV zasilające transformatory 15/0, 4 kV.5. Transformatory 15/0, 4 kV.6. Rozdzielnia główna wraz z układem kompensacji mocy biernej.W eksploatacji użytkownika obiektu pozostaje budynek stacji transformatorowej 15/0, 4 kV.. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):50. 76. 00. 00 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: PAKIET NR 2

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20. 07. 2016.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Elserwis Sławomir Ślęzak, ul. Wieniawskiego 47, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

    Sprawdź tą firmę:

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14022, 00 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16236, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 16236, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 16236, 00

  • Waluta: PLN.


Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Strona informacyjna

Haier Premium Serwis to ekskluzywna usługa dla klientów Haier, która za pośrednictwem zespołu dedykowanych konsultantów wspiera Cię we wszystkich Twoich potrzebach i zapytaniach przed i po zakupie urządzeń Haier. Zapewnia także efektywne wsparcie techniczne i profesjonalny poziom usług poprzez sieć naszych wyspecjalizowanych techników.

Skontaktuj się z nami:

22 5851111 lub 801081314

Dedykowana infolinia

Infolinia Haier Premium czynna jest w dni powszednie w godzinach 8. 00 - 20. 00 oraz w soboty 9. 00 - 17. 00, infolinia posiada też funkcje czatu na żywo i oddzwaniania tak abyś mógł skontaktować się z nami jak i kiedy zechcesz.

Dedykowani konsultanci

Nasz zespół dedykowanych konsultantów jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z produktami lub z pomocą techniczną.

Pomoc na czas

Wiemy, że czas jest dla Ciebie cennym elementem, dlatego wyspecjalizowany technik będzie gotowy odpowiedzieć na Twoje zapytanie w ciągu 2 dni od zgłoszenia lub kiedy będzie to dogodniejsze dla Ciebie.

Użytkowanie I konserwacja

Nasi wyspecjalizowani technicy w razie potrzeby, nie tylko rozwiążą Twój problem ale też dokonają odpłatnie sprawdzenia sprzętu i zapoponują najlepsze rozwiazania odnośnie jego uzytkowania i konserwacji.

Check & Care

Odkryj program Check & Care do pielęgnacji i konserwacji Twojego urządzenia.

Profesjonalna użytkowanie dla Twojego domu

Regularna konserwacja za pomocą profesjonalnych srodków przedłuża żywotność i wydajność Twoich urządzeń.

STEROWANIE ZDALNE OBSŁUGA KLIMATYZATORA WAŻNE: Jeżeli klimatyzator został przechylony na bok, odczekać 24 godziny zanim włączy się go ponownie, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki. Zapobiegnie to wcześniejszemu uszkodzeniu urządzenia. Na tej stronie znajdziesz instrukcje i podręczniki Haier w języku polskim do pobrania bezpłatnie w formacie pdf. Instrukcja obsługi VCR Grundig 440 HI FI.. Menu główne 3.. Podłączanie urządzeń do internetu 6.. TEMP-- klawisz zmniejszania temperatury.. Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją: a) Włącz guzik zasilania pojazdu znajdujący się na pulpicie auta.. Kontakt — dział obsługi klienta Informujemy, że obsługa Twojego zgłoszenia telefonicznego będzie w języku angielskim (przez telefon i e-mail).. Aby korzystać z wszystkich opcji należy zaktualizować przeglądarkę lub pobrać inną. INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2. 4 G wersja z przyciskiem CODE.. Przejrzyj i pobierz plik PDF, znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przeczytaj opinie użytkowników. instrukcja obsŁugi pojedynczego klimatyzatora typu split z inwerterem na gaz r410a / r410a zalecenia dot.. Najlepsze instrukcje obsługi to takie, które prócz odpowiedniej treści merytorycznej związanej z danym zagadnieniem zawierają. Pilot HAIER do systemu klimatyzacji Dostępność w ciągu 24/48 godz.. Poszukuje instrukcji obsługi magnetowidu GV 440 HI FI nie potrzfie ustawic programowania oraz czasu na magnetowidzie prosze o pomoc..

Dział obsługi klienta i techniczny.

TV JVC LT-24VH30K szukam instrukcji obslugi, interesuje symbol pilota fabryczny dim 16 Lip 2019 (6) Instrukcje obsługi.. instalacjiNa stronie znajdziesz instrukcje w języku polskim do pobrania bezpłatnie.. Pilota jest oryginalny posiadam instrukcje w języku niemieckim i angielskim ale niestety nic mi to nie pomagaLG Instrukcje Obsługi: Pobierz materiały dotyczące produktów LG JavaScript jest wyłączony, włącz JavaScript, aby korzystać ze wszystkich możliwości strony.. Dioda świec ąca u żyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).. Wybierz przycisk wyboruWyposażenie pilot, 2 baterie AAA do pilota, obrotowa podstawa, instrukcja obsługi w języku. polskim, karta gwarancyjna Jakość obrazu Telewizor Czytaj całość » poniedziałek, 21 października 2013 gsmManiaK. pl• Pilot zdalnego sterowania • Baterie do pilota • Kabel HDMI • Instrukcja obsługi PRZEZNACZENIE ROZPAKOWANIE PANEL PRZEDNI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości opakowania) 1 2 3 4Zastosowana niewielka ilość przycisków oraz ich proste oznaczenia sprawiają, iż pilot jest łatwy w obsłudze.. Naciskaj by zmniejszyć żądaną temperaturę wewnątrzForum dyskusyjne o instrukcja obsługi, instrukcja obsługi do, instrukcja obsługi pdf, instrukcja TV, instrukcje, X..

... Internetowa baza instrukcji obsługi.

Odbiór sygnału potwierdzony jest sygnałem UWAGA Klimatyzator nie będzie działać, jeżeli zasłony, drzwi lub inne elementyInstrukcja obsługi jest zbiorem wyjaśnień i zasad oraz różnych przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub sytuacji.. ⇈ Dowiedz się jak korzystać z danego urządzenia, by go nie uszkodzić Jeżeli informacje z instrukcji nie pomogły Ci, to skorzystaj z sekcji Q&A, by zadać nam pytanie i uzyskać szybką pomoc ☺OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO Położenie pilota bezprzewodowego: Używaj pilota w dystansie nie przekraczającym 8m od urządzenia, wskazuj pilotem w kierunku urządzenia.. AGD Instrukcje Obsługi Anonymous 21 Paź 2010 15:26 Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585 Pralka automatyczna Haier HDS 1000 TXVE- instrukcja PLHaier Lodówka manuals.. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). Kuchenka mikrofalowa Haier Haier EB-3190EG Instrukcja obsługi w języku angielskim.. Instrukcja bezpieczeństwa 9..

Im prostsza instrukcja tym bardziej zrozumiała dla użytkownika.

2. 1 Wprowadzanie kodu Naci śnij przycisk i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.. eksploatacji specyfikacje i dane techniczne (w zaleŻnoŚci od modelu) instrukcja eksploatacji opis elementÓw klimatyzatora korzystanie z pilota czyszczenie i konserwacja problemy/rozwiĄzania zalecenia dot.. Bezpieczna płatność.. NAZWY W opcji „Nazwy" do każdego numeru kanału można przypisać tekst (duże litery oraz cyfry), maksymalnie 16 znaków w dwóch linijkach po 8 znaków.. Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu utrudniającą pracę techników w terenie informujemy, że czas napraw naszych urządzeń może ulec wydłużeniu. Instrukcja obsługi Haier AS09GS1ERA Klimatyzator.. Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?. Instrukcja obsługi Urządzenie; Ad: 1: Instrukcja obsługi Haier 0010515194: Haier 0010515194INSTRUKCJA OBSŁUGI - Pilot wielokanałowy PIL-19DLT/PIL-99DLT 9.. Znajdź swój Lodówka i przejrzyj bezpłatnie instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. INSTRUKCJA PILOTA..

Podkreślenie (kursor) wskazuje miejsce, Instrukcja obsługi Haier A3FE742CGBJ Lodówko-zamrażarka.

Pilot Strona domowa: szybki powrót do st rony domowej Menu: (µvl i µ Ì Ì v]XW ÌÇls}Á}W}v}u}ÁU Ì Ìµl]Áv]}P u ÁU ÁÇ] v] vP wU}Ì} s (µvl i Xszukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu" (pkt.. Wyświetlacz pilota KT-1000 został zaprojektowany tak by pokazać wszystkie potrzebne informacje jednocześnie zachowując dużą czytelność. Dodatkowo, zamówienia można składać za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres [email protected] oraz telefonicznie pod numerem (+48)602 237 012.. Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję. Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera.. 20 Lip 2019 00:41 840: 6: 20 Lip 2019 00:41Ponad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek.. TEMP + - klawisz zwiększania temperatury.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów. Pobierz za darmo instrukcje obsługi PDF Na VideoTesty. pl szybko wyszukasz instrukcje do ponad 26 tysięcy produktów!. Naciskaj by zwiększyć żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczenia lub zmienić ustawienia czasu (TIMER) w kierunku zgodnym z ruchem zegara.. Instrukcja i pomoc techniczna..


Obsługa i konserwacja Haier Hr 399

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i konserwacja Haier Hr 399

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i konserwacja Haier Hr 399