Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg

Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg to dokument, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do złożenia i używania urządzenia. Zawiera on szczegółowe instrukcje użytkowania, wszystkie części składowe i ich lokalizacje oraz wskazówki dotyczące konserwacji. Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg są szczególnie przydatne dla osób, które muszą naprawić lub wymienić część urządzenia. Jest to również przydatne dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat urządzenia, aby lepiej je obsługiwać. Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg zawiera wszystkie szczegóły techniczne, które są niezbędne do używania urządzenia w najbardziej optymalny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg

powrót

Szanowni Państwo, 


pragniemy poinformować, że w swojej działalności Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej jako: „Hikoki” lub „Administrator”), dba o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnia spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

W świetle przepisów RODO za „dane osobowe” należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzaniem danych osobowych” jest natomiast zasadniczo każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, Administrator jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Kierując się najwyższymi standardami ochrony danych osobowych Hikoki, niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://hikoki-narzedzia. pl/polityka_prywatnosci 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników serwisu internetowego https://hikoki-narzedzia. pl/ („Użytkownicy”) jest Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495) przy
ul. Gierdziejewskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079967, NIP 5242071779, REGON 01273927900000 o kapitale zakładowym w wysokości 11. 000. 000, 00 zł.

Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 22 102-11-67 adresem e-mail alicja. drezek@hikoki-powertools. pl lub adresem do korespondencji: HiKOKI Power Tools Polsk Sp. z o. o. ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane przez Hikoki w następujących celach:

1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielania gwarancji w związku z rejestracją urządzenia zgodnie z formularzem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) rejestracji urządzenia w celu uzyskania certyfikatu przedłużenia gwarancji (zgodnie z art. b RODO);

3) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;

4) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 1 lit b i f RODO);

5) dodania nowych kontaktów do baz klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy; 

6) odpowiedzi na zadane pytanie, w tym zadane w formie e-maila (zgodnie z art. 1 lit b RODO);

7) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

8) umożliwienia wzięcia udziału w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. a RODO);

9) umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. a RODO);

10) przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. a RODO).

11) administrowania profilem Administratora w mediach społecznościowych, tj. na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube – podstawą przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora w ww. mediach społecznościowych (art. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem profilu na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube (art. f RODO). Szczegółowe informacje na temat przetwarzana danych osobowych za pośrednictwem profili w ww. platformach znajdują się w sekcji Polityka prywatności w mediach społecznościowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO). 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w części zatytułowanej Polityka cookies.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1) upoważnionym pracownikom Administratora;

2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem
w stałym stosunku zlecenia.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielonej gwarancji, a także przedawnienia wynikających z powyższych tytułów roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta, usługi były świadczone lub udzielono gwarancji);

2) przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

3) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, wzięcia udziału w procesie rekrutacji, jak również w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. 

Hikoki może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie (z wyłączeniem identyfikacji),
w stosunku do danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację odnośnie specyfiki plików cookies znajdują się w części Polityka cookies.

Polityka cookies

Plikami cookies określa się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże w celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje pozyskiwane od Użytkowników za pośrednictwem plików cookies podlegają odpowiednim standardom ochrony danych osobowych wymaganym RODO, które zostały opisane w Polityce prywatności.

Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt.
Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi. 

Cele używania plików cookies

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Hikoki korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz
by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów w zakresie danych analitycznych (Google Analytics).

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies oraz okres ich przechowywania

Hikoki korzysta z następujących kategorii plików cookies

  • Ciasteczka sesji – służą do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane. Czas ich przechowywania wynosi 1 godzinę.
  • Ciasteczka notice – służą do utrzymywania informacji o udzielonej zgodzie na przechowywanie plików cookies, są przechowywane przez 31 dni.
  •  Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.
Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). poniżej przykładowa instrukcja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support. mozilla. org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support. google. com/chrome/bin/answer. py? hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows. microsoft. com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari: http://support. apple. com/kb/HT1677? viewlocale=pl_PL&

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych - Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator” lub „Hikoki”) danych osobowych w celach związanych z utrzymywaniem kanałów w mediach społecznościowych. 

Szczegółowe dane Administratora oraz informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nim, a także wykaz uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hikoki-narzedzia. pl/polityka_prywatnosci.

Hikoki obsługuje następujące profile i kanały w mediach społecznościowych:

• Facebook (https://www. facebook. com/hikokipowertoolspolska/) 
• Instagram (https://www. instagram. com/hikokipolska/) 
• YouTube (https://www. youtube. com/channel/UCYz_m9DJbpBblwyn6E-iAQQ)

Kiedy odwiedzają Państwo ww. profile lub kanały w mediach społecznościowych, Hikoki zbiera za ich pośrednictwem Państwa dane osobowe dotyczące aktywności na stronie, zainteresowań oraz dane pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji. Hikoki nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie tych analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. 

Administrator może otrzymywać następujące dane, podzielone na kategorie użytkowników:

- łączna liczba wizyt, 
- reakcje na nasze posty, 
- komentarze, 
- proporcja odwiedzających mężczyzn i kobiet,
- źródło wizyty, 
- kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe,
- zasięgu postów Administratora.

W przypadku Państwa aktywności na profilach lub kanałach Administratora w mediach społecznościowych - poprzez polubienie lub udostępnienia treści, polubienie lub obserwowanie profilu albo subskrypcję kanału, Administrator może bezpośrednio zidentyfikować Państwa konto. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilami i kanałami w mediach społecznościowych Hikoki, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na każdej z platform w mediach społecznościowych, aby przestać obserwować lub subskrybować profile lub kanały Hikoki. 

Przedstawione powyżej dane, jak i sama obecność Administratora w mediach społecznościowych są wykorzystywane, aby móc zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców. Wykorzystanie tych danych, a także działanie profili i kanałów opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. f) RODO, związanym z potrzebą zapewnienia wydajnej, skutecznej i interaktywnej promocji,.

Niezależnie od powyższego, opisane platformy w mediach społecznościowych mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowane konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, w przypadku korzystania przez Hikoki przy przetwarzaniu danych z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo gdy wynika to z wiążących Administratora przepisów prawa krajowego lub unijnego. 

Dodatkowe informacje na temat platform w mediach społecznościowych: 
Facebook i Instagram to platformy mediów społecznościowych oferowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

W przypadku korzystania z ww. platform, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do tych transferów znajdują zastosowanie ramy Tarczy Prywatności (Privacy Shield) – umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych. Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania poziomów ochrony danych w UE, co pozwala uznać, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

https://www. privacyshield. gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC


Administrator zawarł z Facebookiem porozumienie o administrowaniu danymi osobowymi. Z porozumieniem mogą się Państwo zapoznać tutaj:

https://www. com/legal/terms/page_controller_addendum
Informacja na temat wykorzystywania statystyk strony znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www. com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Mają Państwo prawo egzekwować swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilu Administratora na Facebooku oraz w związku z wykorzystywaniem statystyk strony. Prawa te mogą być realizowane w dowolnym momencie wobec Administratora lub platformy Facebook. Administrator wskazuje jednak, że w powyższych przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest kierowanie żądań w pierwszej kolejności do platformy Facebook. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Hikoki, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Facebooka tutaj:

https://www. com/about/privacy/

Jeśli mają Państwo konto na Facebooku, mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania w celach reklamowych tutaj:

https://www. com/settings? tab=ads

YouTube to platforma wideo dostarczana przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia wraz z firmą macierzystą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043. platformy, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Platforma Google przestrzega zasad określonych w Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i dostosowuje poziom ochrony danych osobowych do standardów obowiązujących w UE. 

Więcej informacji na temat ich certyfikacji można znaleźć tutaj:

https://www. gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI

Mogą Państwo również zapoznać się z polityką prywatności Google tutaj:

https://policies. com/privacy

Aby zmienić ustawienia reklam i włączania spersonalizowanych reklam, mogą Państwo kliknąć w poniższy link:

https://adssettings. com/authenticated

powrót

1 CD30 A INSTRUKCJA OBSŁUGI I LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

2 CD30 A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa Oznaczenia Instrukcje bezpieczeństwa poszczególnych etapów robót 5 2 Opis maszyny Krótki opis Cel użycia Budowa Dane Techniczne 6 3 Montaż Zakładanie silnika na kolumnę Montaż narzędzia Instalacja elektryczna Zmiana prędkości obrotowej silnika Chłodzenie wodne 9 4 Transport i przechowywanie Zabezpieczenia transportowe Procedura transportu Długi okres bezczynności 9 5 Użytkowanie maszyny Miejsce pracy Metoda wiercenia 10 6 Obsługa i naprawy 13 7 Usterki: przyczyny i zaradzanie Procedura wykrywania usterek Przewodnik wykrywania usterek Obsługa klienta 15 8 Załącznik Wykaz akcesoriów Lista części zamiennych Rysunek złożeniowy Wykres zależności prędkości obrotowej wiertła od średnicy otworu 22 4

3 Declaration of conformity Niżej podpisany producent: SAINT - GOBAIN ABRASIVES S. A. 190, BD J. F. KENNEDY L BASCHARAGE oświadcza, iż poniższy produkt: wiertnica rdzeniowa: CD30A KOD: spełnia wymagania poniższych dyrektyw: dyrektywy maszynowej 2006/42/WE DYREKTYWY NISKONAPIĘCIOWEJ 2006/95/WE dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Pierre Mersch Business Manager Machines Europe

4 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa Wiertnica rdzeniowa CD30A przeznaczona jest do wiercenia w materiałach budowlanych, głównie na budowach. Użycie niezgodne z instrukcją producenta traktowane będzie jako przekroczenie przepisów. W takim przypadku producent nie odpowiada za ewentualne zniszczenia. Całkowita odpowiedzialność spada na użytkownika. Przestrzeganie instrukcji obsługi oraz stosowanie wymaganych przeglądów i czynności obsługowych, jest wymagane przepisami. 1. 1 Oznaczenia Istotne ostrzeżenia i porady zaznaczone są na maszynie za pomocą symboli. Używane są następujące symbole: Czytaj w instrukcji obsługi Niezbędna ochrona uszu 1. 2 Instrukcje bezpieczeństwa poszczególnych etapów robót Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się ze stanowiskiem pracy. Stanowisko pracy obejmuje: przeszkody w strefie pracy i manewru, twardości posadzki, konieczne zabezpieczenie publicznych przejść i dostępność pomocy w nagłych wypadkach. Natychmiast usuń uszkodzone lub źle założone wiertło, gdyż zagraża ono operatorowi podczas wiercenia. Do maszyny używaj tylko narzędzi NORTON! Użycie innych narzędzi może uszkodzić maszynę! Dokładnie przeczytaj specyfikację wiertła aby wybrać odpowiednie narzędzie do twojego zastosowania. Upewnij się, że uchwyt maszyny jest wolny od oleju lub tłuszczu. Zwróć uwagę, aby używać okularów ochronnych. Upewnij się, że żadne luźne narzędzie nie jest zostawione na maszynie przed rozpoczęciem robót. Silnik elektryczny Upewnij się, że maszyna wyposażona jest w wyłącznik różnicowy. Jeśli masz wątpliwości, pozwól kwalifikowanemu elektrykowi sprawdzić system elektryczny. Aby przemieścić maszynę lub wyłączyć ją z gniazda elektrycznego, nigdy nie ciągnij za kabel. Unikaj jakiegokolwiek kontaktu kabla lub przedłużacza kabla ze źródłami ciepła, olejem i ostrymi krawędziami. Zawsze sprawdzaj kabel przed rozpoczynaniem pracy. Jeśli jest uszkodzony, pozwól 5

5 dyplomowanemu elektrykowi wymienić go. Wyłączaj maszynę z gniazda elektrycznego przed każdym remontem lub naprawą. W przypadku nieprawidłowej pracy lub zatrzymania się maszyny z nieznanej przyczyny, odłącz zasilanie elektryczne. Tylko dyplomowany elektryk uprawniony jest zbadać i naprawić usterkę. Zawsze odłączaj maszynę z gniazda elektrycznego kiedy nie jest w użyciu. 2 Opis maszyny Jakakolwiek modyfikacja, która mogłaby prowadzić do zmian w oryginalnych właściwościach maszyny, może być wykonana tylko przez Saint-Gobain Diamond Products która potwierdzi że maszyna jest nadal zgodna z regulacjami bezpieczeństwa. 2. 1 Krótki opis Wiertnica CD30A jest projektowana do trwałego i wysokowydajnego wiercenia, na mokro i sucho, szerokiego wachlarza materiałów murarskich i produktów z kamienia naturalnego. Jak i we wszystkich innych produktach NORTON-a, uwagę operatora zwraca dbałość o szczegóły oraz jakość użytych materiałów. Maszyna i jej części prezentują wysoki standard gwarantujący długie życie i minimalne remonty. 2 Cel użycia Maszyna jest projektowana dla wiercenia szerokiego wachlarza materiałów budowlanych. Nie jest projektowana dla wiercenia drewna lub metali, za wyjątkiem stali zbrojeniowej w betonie. 3 Budowa Wiertnica CD30A składa się z dwóch zasadniczych części: silnik oraz kolumna. Kolumna wykonana jest z profilu aluminiowego, co redukuje ciężar maszyny pozwalając na łatwy transport. Podstawa zapewnia stateczność kolumnie i umożliwia dwa sposoby przytwierdzania kolumny: za pomocą pompy próżniowej lub za pomocą kotew. Kolumna wiertnicy mocowana jest na podstawie. Dostępne są różne typy silników elektrycznych do CD30A, zapewniające doskonałą jakość wiercenia i zwiększoną trwałość. Wyposażone są w płytki szybkiego montażu, ( adapter) umożliwiające szybki montaż i demontaż silnika do kolumny. Każdy motor jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy (PRCD - Portable Residual Current Device). Ten wyłącznik chroni silnik przed przeciążeniem elektrycznym. PRCD nie jest wyłącznikiem jest bezpiecznikiem. Zawsze zatrzymuj silnik używając jego wyłącznika a nie PRCD 6

6 Dane Techniczne Max. średnica wiertła 300mm Długość robocza kolumny 660mm Nachylanie do 45 Waga 20 kg ( CD30AD postawa kotwiona) Wymiary (dł. x szer. x wys. ) 21 kg ( CD30AV podstawa kombinowana) 450x300x1090mm Numer katalogowy znajduje się na podstawie. Przy zakupie całego zestawu, maszyna wyposażona jest w kolumnę z podstawą kombinowaną, silnik, adapter silnika. Przykładowe silniki do wiertnicy CD30A Silnik NBM 350 Moc 2, 8 kw PRCD P. R. C. D. 30 ma Prędkość obrotowa 230/500/1030min -1 Waga 13 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male Silnik Milwaukee 4004_4 Moc 2, 8 kw PRCD P. 30 ma Prędkość obrotowa 300/600min -1 Waga 11 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male Silnik WEKA DK32 Moc 3 kw PRCD P. 30 ma Prędkość obrotowa 230/480/720 min -1 Waga 13 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male 7

7 3 Montaż 3. 1 Zakładanie silnika na kolumnę Do montażu silnika do kolumny jest potrzebna płytka adaptacyjna. Jeśli kupiłeś cały zestaw płytka szybkiego montażu jest w zestawie. Jeśli kupiłeś oddzielnie kolumnę i silnik musisz dokupić dodatkowo płytkę szybkiego montażu. Płytka jest zamontowana do silnika na czterech śrubach. Po zamontowaniu płytki silnik należy wsunąć na ślizgacze umieszczone na kolumnie. Należy zablokować płytkę szybkiego montażu na kolumnie tak aby silnik nie wysunął się ze ślizgaczy. Dwie metody blokady płytki szybkiego montażu (pierwsza: dokręcając dwie śruby umiejscowione z boku płyty, druga: przekręcając blokadę umiejscowioną z boku płytki) 3. 2 Montaż narzędzia Do wiertnicy CD30A mogą być używane tylko wiertła NORTON-a. Maksymalna prędkość obrotowa narzędzia musi być dobrane do maksymalnej prędkości obrotowej maszyny. Przed wymianą wiertła należy wyłączyć maszynę z głównego źródła elektryczności. Aby wymienić wiertło wykonaj następująco: Zdejmij silnik z kolumny. Użyj dwóch kluczy do demontażu wiertła: jednym zablokuj wałek silnika, a drugim odkręć wiertło. Nie chwytaj kluczem nagwintowanych części. Nasmaruj gwint wałka silnika i wiertła. Dla wierteł z uchwytem 1 1/4'', pomiędzy wiertło a silnik zakładaj brązową lub mosiężną podkładkę. W przypadku nie dopasowanych elementów montażowych wałka silnika i wiertła należy stosować łączniki dopasowujące. Używając dwóch kluczy przykręć nowe wiertło. Sprawdź, czy jest przykręcone do oporu 3. 3 Instalacja elektryczna sprawdź czy: Napięcie, faza, natężenie odpowiada informacji wskazanej na tabliczce znamionowej silnika. uziemienie instalacji elektrycznej odpowiada przepisom bezpieczeństwa. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, pozwól sprawdzić twoją instalację dyplomowanemu elektrykowi. Kable łączące powinny mieć przekrój równy przynajmniej 2, 5 mm 2 - (jeśli używasz przedłużacza). 8

8 Wyłącznik różnicowy PRCD Obwód wyposażony w wyłącznik różnicowy musi być podłączony do gniazda z rozdzielonymi przewodami zerowym i uziemiającym. W przypadku zwarcia tych przewodów wyłącznik PRCD przerwie obwód. Dlatego, wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić instalację elektryczną. Jeśli używasz przedłużacz, powinien on posiadać trzy przewody. Wyłącznik różnicowy może nieprawidłowo działać w obwodach zasilanych generatorem. Sprawdź u producenta generatora czy zwoje są właściwie rozdzielane. To urządzenie pracuję też jako NVR ( No Volt Release"). Odcina zasilanie w razie przerw w dostawie energii. Dlatego, po ponownym włączeniu elektryczności, maszyna nie wystartuje. Musisz włączyć PRCD aby kontynuować pracę. Przed wierceniem CD30, należy przetestować PRCD wg instrukcji: podłączyć silnik do gniazda elektrycznego. włącz PRCD do pozycji "I" lub "On". Naciskaj przycisk "T" lub "TEST" PRCD musi wyłączyć się na "0" lub "Off". Jeśli PRCD zadziała podczas pracy, wyłącz maszynę, i odłącz kabel z gniazda. Zbadaj i napraw zwarcie przez sprawdzenie każdego elementu systemu (łączników, kabli, silnika). 3. 4 Zmiana prędkości obrotowej silnika Zawsze wyłącz silnik przed zmienianiem szybkości. Włącz następny lub poprzedni bieg poprzez przełożenie dźwigni. Obróć wał silnika ręcznie w celu łatwiejszej zmiany biegu. Powtarzaj te operacje do osiągnięcia wymaganego biegu. 5 Chłodzenie wodne Niedostateczne chłodzenie wodne jest przyczyną szybszego zużycia wierteł diamentowych. Podawanie wody: Używaj łącznika po stronie silnika. Można użyć zarówno wody z sieci wodociągowej, jak i zastosować pompę ręczną lub elektryczną. Sprawdzaj ilość dostarczanej wody. Jeśli ciecz wypływająca z pod wiertła ma konsystencję płynną - ilość wody jest wystarczająca. Jeśli wypływająca ciecz ma konsystencję błota lub pasty należy sprawdzić, czy system wodny jest drożny, lub zwiększyć przepływ. Przy wierceniu porowatych i popękanych elementów, eliminuj drogi ucieczki wody i zwiększ przepływ do maksimum Przy wierceniu ponad głową, używaj urządzenia odsysającego. Opróżnij system wodny po wierceniu w czasie mrozów. 4 Transport i przechowywanie Podejmij następujące kroki aby bezpiecznie transportować CD30A 4. 1 Zabezpieczenia transportowe Zdemontuj wiertło, oddziel silnik od kolumny i z gniazda elektrycznego. 4. 2 Procedura transportu CD 30A nie posiada specjalnego elementu do podnoszenia maszyny. 9

9 4. 3 Długi okres bezczynności Dokładnie oczyść maszynę, jeśli nie zamierzasz używać jej przez dłuższy okres czasu. Przechowuj maszynę w suchym, przewiewnym i czystym miejscu. 5 Użytkowanie maszyny Opis prawidłowej eksploatacji maszyny: 5. 1 Miejsce pracy Lokalizacja maszyny Usuń z miejsca pracy przedmioty, które mogłyby przeszkadzać przy wierceniu! Sprawdź możliwość podłączenia zasilania elektrycznego! Kable zasilające ułóż w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie! Upewnij się, czy maszyna jest w zasięgu wzroku aby móc interweniować w każdej chwili! Dla bezpieczeństwa nieużywane narzędzia trzymaj z dala od miejsca wiercenia Przestrzeń do operowania CD30A. Zostaw 2 m wolnej przestrzeni dookoła maszyny. 5. 2 Metoda wiercenia Przygotowanie cięcia W przypadku, gdy wiercony materiał nie jest częścią dużej konstrukcji, upewnij się, że jest dobrze zakotwiony. Przed wierceniem konstrukcji żelbetowej, upewnij się, że nie uszkodzisz struktury. Upewnij się, że wiercenie nie uszkodzi instalacji gazu, rurociągów lub przewodów elektrycznych. Podczas wiercenia używaj tylko plastikowego uchwytu maszyny i nie dotykaj metalowych części, zwłaszcza gdy istnieje możliwość przewiercenia kabli elektrycznych. Upewnij się przed wierceniem że wiertło nie spowoduje szkody. Zawsze wytyczaj i zaznaczaj obszar pracy umieszczając sygnały ostrzegawcze. Jeśli rdzeń wypadając z otworu może spowodować szkodę, podstaw rusztowanie podtrzymujące rdzeń w końcowej fazie wiercenia. Dobierz prędkość obrotową, używając wykresu, który podaje zależność prędkości od średnicy otworu. Przed rozpoczęciem wiercenia, sprawdź przytwierdzanie i stateczność wiertła. Używaj prawidłowo dobranych narzędzi, poleconych przez producenta w zależności od rodzaju wierconego materiału i wymaganego współczynnika wydajności. Podczas wiercenia stosuj nieprzerwane chłodzenie wodą Przytwierdzanie kolumny wiertnicy Do przytwierdzenia kolumny, używaj tylko narzędzi Norton-a. Zawsze najpierw mocuj kolumnę, potem silnik na kolumnie. Przy wierceniu nad głową lub poziomo, wiertnica powinna być dodatkowo zabezpieczona temblakiem na wypadek awarii kotwy lub systemy próżniowego. 10

10 Przytwierdzanie za pomocą kotwy Przy stosowaniu tej metody potrzeba: kołek fi15mm, 30 cm pręt gwintowany, podkładkę, nakrętkę motylkową. wywierć otwór o średnicy 15 mm i głębokości 50 mm i oczyść go. używając odpowiedniego narzędzia umocuj kołek w otworze. wkręć gwintowany pręt w kołek. Załóż kolumnę ( prostokątny otwór podstawy wiertnicy) na pręt. nałóż podkładkę i dokręć nakrętkę motylkową. możesz korygować ustawienie wiertnicy używając śrub w narożnikach podstawy. Przytwierdzanie za pomocą pompy próżniowej Zamontuj pompę na podstawie wiertnicy. osadź gumowe uszczelki w spodniej części podstawy. ustaw maszynę w miejscu wiercenia i mocno trzymaj. uruchom pompę próżniową. Aby osiągnąć dostateczne przyleganie maszyny, musisz osiągnąć ciśnienie min. 0, 65 bar. Gdy nie możesz osiągnąć tego ciśnienia, spróbuj wygładzić powierzchnię - na przykład tynkiem Wiercenie Jeśli przekładnia silnika ustawiona jest na prawidłowym przełożeniu, kolumna poprawnie zakotwiona, możesz rozpoczynać wiercenie. postępuj według instrukcji: Ustaw prowadnicę wiertła, usytuowaną w przedniej części podstawy wiertnicy tak aby lekko dotykała wiertła. Nasuń pokrętło na trzpień, aby umożliwić ruch głowicy. Załącz PRCD. Otwórz zawór wodny. Uruchom silnik przed zetknięciem się wiertła z podłożem. Używając pokrętła, obniżaj powoli wiertło aż lekko dotknie powierzchni. Powoli obracaj pokrętłem do momentu kiedy wiertło zagłębi się na centymetr. Zapewni to wiercenie idealnie centralnego otworu. Teraz możesz zwiększyć prędkość zagłębiania wiertła. Zbyt wolne zagłębianie wiertła obniża skuteczność maszyny; wiercenie zbyt szybkie przyspiesza zużycie segmentu diamentowego Wiercenie pod kątem Aby wywiercić otwór pod kątem: Poluzuj śruby mocujące kolumnę. Ustaw wymagany kąt wiercenia. Dokręć śruby, umocowując kolumnę. Rozpoczynaj wiercenie bardzo powoli, ponieważ przy starcie wiertło posiada bardzo małą powierzchnię styku z ciętym materiałem (czasem jest to tylko jeden segment). Poprzez powolne rozpoczęcie wiercenia unikasz nieprawidłowego wcinania się wiertła w materiał. 11

11 5. 5 Wiercenie stalowych prętów w żelazobetonie kiedy zauważysz że: prędkość wiercenia zmalała. wzrosła siła, potrzebna do obracania pokrętła. woda wypływająca z otworu jest czysta i zawiera metalowe opiłki. świadczy to, że wiercisz w stalowym zbrojeniu. Postępuj wg instrukcji: jeśli to możliwe, wybierz niższy bieg. Zapamiętaj, że aby zmienić bieg musisz wycofać wiertło i wyłączyć maszynę. zmniejsz napór na wiertło Po przejściu przez zbrojenie, możesz ponownie włączyć początkowy bieg i szybkość wiercenia Sprzęgło mechaniczne Silnik wyposażony jest w mechaniczne sprzęgło. Zapobiega ono mechanicznemu przeciążeniu silnika. Mimo to silnik może ulec uszkodzeniu jeśli pracuje w tym stanie ponad dwie sekundy. W takim wypadku należy zredukować siłę nacisku na wiertło i wyłączyć silnik Luźny segment W przypadku gdy segmenty diamentowe, stalowe opiłki lub części wierconego materiału odpadają podczas wiercenia, uniemożliwiając dalsze wiercenie, wycofaj wiertło z otworu i rozpocznij wiercenie nowego, o tej samej osi, lecz wiertłem o większej średnicy (15-20mm) Zakończenie wiercenia Po wykonaniu otworu: Usuń wiertło z otworu. Zatrzymaj silnik używając wyłącznika nie używaj w tym celu PRCD Zatrzymaj dopływ wody Usuwanie rdzenia z wiertła Odkręć wiertło z osi silnika. Trzymaj wiertło w pozycji pionowej. Aby usunąć rdzeń, lekko uderzaj w rurę wiertła drewnianym młotkiem. Nigdy nie uderzaj wiertłem w ścianę i nie używaj narzędzi jak młotek lub klucz, gdyż może to spowodować uniemożliwienie usunięcia rdzenia oraz dalszej eksploatacji wiertła. Jeśli rdzeń jest zablokowany w rurze wiertła, spróbuj rozbić go za pomocą dłuta. Uważaj, aby nie uszkodzić wiertła Usuwanie wiertła z otworu (ślepy otwór) Używając klina lub dźwigni, odłam rdzeń. Wyciągnij rdzeń z otworu używając specjalnych szczypiec lub drucianej pętli, lub zrób mały otwór w górnej części rdzenia, osadź śrubę oczkową i usuń rdzeń.. 12

12 Wiercenie z użyciem przedłużeń Aby wywiercić otwór głębszy niż długość narzędzia: Wywierć otwór głęboki na całą długość narzędzia. Wyjmij wiertło z otworu i zatrzymaj silnik. Wyjmij wiertło nie zmieniając położenia maszyny. Odkręć wiertło z osi silnika i włóż je do otworu. Wkręć przedłużenie wiertła pomiędzy wiertło i wałek silnika. Przy średnicy mocowania 1¼ użyj brązowej podkładki. 13

13 6 Obsługa i naprawy Aby zapewnić wysoką jakość cięcia CD30A przez długi okres czasu przestrzegaj planu obsługi: Cała maszyna Wentylator silnika Wyłączniki, kable, przedłużacze Węże wodne i dysze Obudowa silnika Dostępne śruby i nakrętki Kontrola wizualna (aspekt ogólny, wodoszczelność) czyszczenie wydmuchanie brudu i kurzu przegląd czyszczenie czyszczenie dokręcenie przy rozpoczęciu Codziennie pracy Podczas zmiany narzędzia Codziennie przy zakończeniu pracy Co tydzień Po zwarciu Po usterce Obsługiwać maszynę tylko po wyłączeniu i odłączeniu od źródła prądu. Czyszczenie CD30A Po zakończeniu pracy, wydmuchaj brud i kurz z otworów wentylacyjnych. Podczas tej czynności używaj okularów ochronnych i maski. Wyłączniki, kable i przedłużacze Przejrzyj czy wyłączniki, kable i przedłużacze kabli nie są uszkodzone. Jeśli tak, pozwól na naprawę uprawnionemu elektrykowi. Przegląd i kontrola Po każdych 200 godzinach pracy, oddaj silnik do przeglądu do najbliższego punktu servisowego. Przy tej okazji, zapytaj o wymianę elektrod węglowych - szczotek. 7 Usterki: przyczyny i zaradzanie 7. 1 Procedura wykrywania usterek W razie wystąpienia objawów nieprawidłowej pracy maszyny, należy ja wyłączyć i odłączyć od źródła prądu. Wszystkie naprawy elektryczne powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka. 14

14 7. 2 Przewodnik wykrywania usterek Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Silnik nie pracuje Brak zasilania el. Usterka wyłącznika Usterka silnika Usterka wyłącznika różnicowego PRCD Zbyt mały przekrój kabla Sprawdź źródło energii (np. bezpieczniki) UWAGA!!! Tylko uprawniony elektryk Zmień silnik lub skontaktuj się z producentem silnika Sprawdź uziemienie. Wymień PRCD Wymienić kabel zasilający Usterka kabla zasilającego Wymienić kabel zasilający Silnik zatrzymuje się podczas wiercenia i nie może być uruchomiony po krótkiej przerwie Zbyt szybki postęp wiercenia Tępe wiertło Uszkodzone wiertło Wiercić wolniej Naostrzyć wiertło w materiale abrasywnym przeciąć kilkakrotnie piaskowiec Wymienić wiertło Brak wody chłodzącej wiertło Użycie wiertła niezgodnie z przeznaczeniem Zamknięty zawór wodny Wymienić wiertło Otworzyćzawór Zatkany system chłodzenia Oczyścić system wodny 15

15 7. 3 Obsługa klienta Przy zamawianiu części prosimy podawać: numer seryjny (litera i 6 cyfr). Kod części. Nazwę części. Ilość części. Adres dostawy. Precyzyjne zamówienie pozwoli uniknąć problemów z dostawą. W przypadku niepewności prosimy wysłać uszkodzoną część. Przy naprawach gwarancyjnych przesłanie uszkodzonej części jest konieczne. Części do silników mogą być zamawiane u producentów silników lub ich przedstawicieli jest to szybsze i tańsze. Producentem maszyny jest Saint-Gobain Diamond Products S. 190, rue J. Kennedy L BASCHARAGE Grand-Duché de Luxembourg. Tel. : Fax: sales. nlx@saint-gobain. com Gwarancja i wsparcie techniczne obsługiwane są przez dystrybutorów lokalnych: Benelux and France: From Saint-Gobain Diamond Products in the Grand-Duché de Luxembourg Free telephone numbers: Belgium: France: Holland: sales. com Germany Saint-Gobain Diamond Products GmbH Haagweg 43, D GINSHEIM-GUSTAVSBURG Tel: (06144) Fax: (06144) sales. ngg@saint-gobain. com United Kingdom Saint-Gobain Abrasives Ltd. Unit 2, meridian West Meridian Business Park Leicester LE3 2WX Tel: Fax: nortondiamonduk@saint-gobain. com Spain Saint-Gobain Abrasivos S. Ctra Guipuzcoa km7, BERRIOPLANO (Navarra) Tel: Fax: comercial. sga-apa@saint-gobain. com Italy Saint-Gobain Abrasivi S. p. Hungary Norton Gyemanttermek KFT. 16

16 Via per Cesano Boscone, 4 I CORSICO-MILANO Tel: Fax: Norton. edilizia@saint-gobain. com Austria Saint-Gobain Abrasives GmbH Telsenberggasse 37, A-5020 SALZBURG Tel: Fax: office@sga. net Koerperki UT. 36 H-1112 BUDAPEST Tel: Fax: nortonbp@mail. matav. hu Czech Republic Norton Diamantove Nastroje Sro Vinohrdadska 184 CS PRAHA 3 Tel: Fax: norton. diamonds@komerce. cz Poland Saint-Gobain Abrasives Sp. z o. o.. Ul. Toruńska 239/241 PL KOŁO Tel: Tel /Fax: info. kolo@saint-gobain. com 17

17 8. ZAŁĄCZNIKI 8. 1 Lista akcesorii The following accessories are available for the CD30: Description Code Water collector mm Water collector mm Water collector mm Spare gasket mm Spare gasket mm Spare gasket mm Vacuum pump VP Security box FI Differential circuit breaker 30 ma (P. ) Telescoping brace Water tank 10L Submerged water pump Quick fix spindle M Quick fix spindle M12 for Rawl dowel Fixing dowel M12 (10p) Description Code Dowel tool Rawl-dowel (10p) Bronze washer Bit SDS 15mm Lista części zamiennych Spare parts list and exploded parts drawings for the engine are to be found in a specific document supplied with your machine. Pos. Nr. Art. Description Type (*) Remark 1 Jack screw S 2 Plug, jack screw S 3 Hex. Nut M16 S 4 Countersunk head screw M5 S Stop plate S Column with scale CD30A W Bracket, brace S Locking handle M8x40 S 9 Washer dia. 8 S Brace CD30A S 11 Head cap screw M8 S 12 Hex. Nut M8 S 18

18 Handle crank cpl. (15-17) S 15 Knob S 16 Handle axle S 17 Handle arm S 18 Drilling head cpl. (19-33) S Steel guide ring W Raise/lower shaft W 21 Hex. sock head screw M6 S Drilling head S 23 S Guide (set of 4) W 25 Water gauge S 26 Pin M5 S 27 Tightening shaft W 28 Fixing part. cpl. S 29 Horizontal water gauge S 30 Closing plate for motor fixing S 31 Countersunk head screw M6 S 32 Ring S Tightening screw M8x40 S Pos. Description Type (*) Remark Adapting plate cpl. (35-37) S 35 Adapting plate S 36 Key 10x8x100 W 37 Hex. sock head screw M8 S 38 Insert RM206-3 S 39 Combined base CD30A cpl. (40-47) S Combined base CD30A S CD30 A V Dowel base CD30A S CD30 A D 41 Hex. sock head screw M12 S 42 Ring screw M12 S 43 Hex. nut M12 S 44 Plast. Washer dia. 12 S 45 Insert S 46 Hex. sock head screw M10 S 47 Hex. nut M12 S Wheel axle cpl. (49-52) S 49 Circlips 14x1 S 50 Washer dia. 14, 5 S 51 Wheel W 52 Wheel axle S 53 Washer dia. 12, 5 plast. S 19

19 Vacuum securing part cpl. (55-64) S 55 Handle S Joint W 57 Valve W 58 O-ring 6x2 W 59 Pressure spring W 60 Cap W 61 Washer dia. 9/28 S 62 Hex. sock head M8x45 S Combined base gasket 30x15 W 64 Lug G1/4" S (*): S = Czesci zamienne, W = Czesci eksploatacyjne Czesci oznaczone literką W są to części które podczas użytkowania podlegają standardowym procesom zużycia w zależności od intensywności pracy. Części te nie podlegają obligatoryjnie wymianie gwarancyjnej. 20

20 8. 3Rysunek części zamiennych 21

21 8. 4 Wykres zależności prędkości obrotowej wiertła od średnicy otworu 22

22 SAINT-GOBAIN ABRASIVES 190, rue John F. Kennedy L-4930 BASCHARAGE LUKSEMBURG Tel. : Faks:

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg

Bezpośredni link do pobrania Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista części i instrukcja obsługi Hitachi R 26svg