Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490

Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490 to oficjalny dokument opisujący cechy, funkcje i dane techniczne produktu Craftsman 171 25490. Zawiera ona informacje na temat wymiarów, wagi, wymagań dotyczących prądu, napięcia, dokumentacji technicznej i innych szczegółów dotyczących produktu. Księga danych technicznych jest przydatna dla osób, które chcą dokładnie poznać produkt, w tym przemysłowców, projektantów i innych, którzy potrzebują zrozumieć, jak działa produkt. Jest ona również przydatna dla konsumentów, którzy chcą poznać cechy i funkcje produktu, aby mieć pewność, że produkt jest odpowiedni dla ich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490

Podstawa prawna:

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP = Dobra Praktyka Higieniczna
HACCP = System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Wymogi GHP obejmują:

 • Lokalizacja i otoczenie urzędu
 • Układ funkcjonalny
 • Maszyny i urządzenia
 • Mycie i dezynfekcja
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Kontrola odpadów
 • Monitoring szkodników
 • Higiena personelu
 • Szkolenie personelu

Lokalizacja i otoczenie zakładu

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanieczyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp. ), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami. Projekt architektoniczny i położenie zakładu powinny sprzyjać realizowaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej:

 • drogi dojazdowe do zakładu powinny być utwardzone i odpowiednio zdrenowane, tak aby nie tworzyły się zastoiny wody i błota
 • budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiać procesy czyszczenia i dezynfekcji
 • wszelkie materiały wykorzystywane w budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksycznych
 • budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników oraz owadów, a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska (dymy, pyły, kurz).
 • Układ funkcjonalny

  Układ funkcjonalny zakładu to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń. Powinny być w nim wyraźnie wydzielone pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i spełniające określone zadania dotyczące np. : dostawy surowców, produkcji wyrobów, ich dystrybucji, transportu wewnętrznego, przemieszczania pracowników itp. Proces technologiczny i wszystkie działania z nim związane powinny przebiegać w sposób możliwie prostoliniowy. W układzie funkcjonalnym przeciętnego zakładu wyróżnia się najczęściej następujące części:

 • magazynową
 • produkcyjną
 • ekspedycyjną
 • socjalną.
 • Maszyny i urządzenia

  Wszystkie powierzchnie maszyn, urządzeń, sprzętu oraz naczyń i opakowań kontaktujących się z żywnością powinny być wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością i elementy maszyn stykające się z żywnością, jak również powierzchnie robocze (blaty stołów i lady) powinny być wykonane z materiału trwałego, gładkie i łatwe do utrzymania w czystości i w żywieniu zbiorowym drobny sprzęt pomocniczy, taki jak noże, szufle, szczypce, widelce, deski, naczynia itp. powinien być wydzielony dla poszczególnych asortymentów produktów i nieuszkodzony.

  Procesy mycia w dezynfekcji

  Po zakończeniu pracy lub po każdej zmianie w zakładzie przeprowadza się sprzątanie, podczas którego usuwane są z powierzchni podłóg, blatów oraz maszyn i urządzeń pozostałości po bieżącej produkcji oraz nagromadzony brud, który stanowi doskonale warunki dla rozwoju mikroflory i tym samym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego. Po procesie mycia przeprowadza się dezynfekcję. Zastosowanie właściwych systemów mycia i dezynfekcji przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz środków myjących i dezynfekujących, prowadzenie ich przez dobrze przygotowanych pracowników oraz systematyczna kontrola skuteczności tych procesów gwarantują zachowanie należytego poziomu higieny i bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkowanej żywności.

  Zaopatrzenie w wodę

  Woda stosowana do celów technologicznych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach. Tylko z takiej wody mogą być również wytwarzane para lub lód stosowany w procesach produkcji.

  Kontrola odpadów

  W zakładzie powinien funkcjonować sprawny system usuwania odpadów stałych i śmieci.

  Powinien on gwarantować zabezpieczenie żywności oraz wody technologicznej przed ewentualnym zanieczyszczeniem ze strony odpadów i śmieci oraz zapewniać w każdym czasie zachowanie odpowiedniego porządku zarówno na stanowiskach pracy jak i w obrębie całego zakładu. Odpady i śmieci powinny być gromadzone w określonych miejscach poza pomieszczeniami z żywnością i systematycznie usuwane wg określonego harmonogramu. Z przestrzeni produkcyjnych powinny być one usuwane tak często, jak tylko zachodzi taka potrzeba, a przynajmniej raz dziennie. Powinny być one składowane w zamykanych pojemnikach.

  Zabezpieczenie i monitoring szkodników

  Do najczęściej występujących, stanowiących duże zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należą:

 • gryzonie (myszy, szczury)
 • owady latające (muchy, osy itp. )
 • owady biegające (karaluchy, karaczany itp. )
 • szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik itp. )
 • ptaki
 • koty i inne zwierzęta domowe.
 • W każdym zakładzie powinien być opracowany system kontroli i monitorowania obecności szkodników oraz program stosowania odpowiednich środków zabezpieczających adekwatnych do występującej sytuacji. Obserwacje dotyczące obecności szkodników powinny być prowadzone w sposób ciągły zarówno w samym zakładzie jak i na otaczającym go terenie. Osoby realizujące program zwalczania szkodników powinny posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Działania z zakresu kontroli obecności szkodników oraz zabezpieczenia przed nimi powinny być odpowiednio rejestrowane i dokumentowane.

  Higiena personelu

  Podstawowe wymagania dotyczące higieny osobistej i warunków zdrowia pracowników przedstawiają się następująco:

 • pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny
 • każda osoba pracująca na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z żywnością musi wykazywać odpowiedni stan zdrowia określony na podstawie badań lekarskich i odpowiednich badań analitycznych
 • pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną, cierpiący na infekcje dróg oddechowych, biegunkę lub ropne schorzenia skóry powinien być bezzwłocznie odsunięty od pracy wymagającej kontaktu z żywnością
 • pracownicy nie mogą przechowywać rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej pracownicy nie mogą wykonywać czynności, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia żywności, a w szczególności pić, spożywać posiłków, jeść słodyczy lub żuć gumy, palić tytoń, pluć, kasłać, czyścić nos itp.
 • przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcyjny powinien umyć się i założyć czystą odzież roboczą (najlepiej białą lub w jasnych kolorach) oraz odpowiednie nakrycie głowy i ewentualnie (tam gdzie to konieczne) obuwie robocze i maseczki ochronne
 • każdy pracownik musi przestrzegać zasad higieny i czystości (zwłaszcza rąk, mieć krótko obcięte paznokcie; odzież ochronna powinna być czysta i nieuszkodzona oraz całkowicie zakrywać odzież osobistą pracownika i włosy
 • pracownicy produkcyjni nie mogą nosić biżuterii, zegarków, szpilek i spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu konsumenta w przypadku dostania się do żywności
 • Szkolenie personelu

  Kierownictwo zakładu powinno organizować systematyczne i na odpowiednim poziomie
  (tj. dostosowane do charakteru wykonywanej pracy) szkolenia dla personelu z zakresu higieny.

  Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP zaliczyć należy:

 • przyjęcie surowców i materiałów,
 • magazynowanie i postępowanie z surowcami,
 • procesy obróbki wstępnej,
 • procesy obróbki zasadniczej,
 • transport wewnętrzny,
 • magazynowanie wyrobów gotowych.
 • Dekalog Dobrej Praktyki Higienicznej

  1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
  2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj "skrótów" czy "usprawnień". Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
  3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
  4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
  5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
  6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
  7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
  8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
  9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
  10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do wdrożenia ww. systemów we własnych przedsiębiorstwach, opracowano poradniki dla poszczególnych branż przemysłu spożywczego.

  1. wilo

  2. Narzędzia

  3. Projektant

  4. Katalog rysunków BIM & CAD

  Przyszłościowe, efektywne projektowanie i użytkowanie budynków z wykorzystaniem Wilo.

  Jako dostawca rozwiązań dla techniki budynków i gospodarki wodnej klasy premium oferujemy oprócz zaawansowanych usług projektowych i serwisowych również aktualne modele BIM, służące wsparciu podczas prac projektowych.

  Począwszy od wstępnego projektu po projekt wykonawczy, przez procedurę udzielania zleceń, planowanie i kontrolę wykonawstwa prac aż po konserwację obiektu.

  Nasze rozwiązania od Wilo jak zwykle będą dla Państwa korzystne - zachęcamy do zaufania naszym modelom BIM w każdej fazie projektu.

  • modele BIMbloki CAD

  Wilo oferuje modele BIM według klasyfikacji ETIM za pośrednictwem Cadenas

  Od połowy roku 2020 Wilo oferuje nowy portal danych BIM. Jako naszego strategicznego partnera wybraliśmy CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH wcześniejszego producenta oprogramowania, tworzącego przede wszystkim elektroniczne katalogi produktów CAD (eCATALOGsolutions).

  Prosimy zapoznać się z działaniem naszego rozwiązania: Video Cadenas (YouTube)

  Na tej platformie Wilo oferuje projektantom najlepsze możliwe wsparcie oraz modele BIM pomp do ścieków, pomp do wody czystej, pomp normowych i pomp z osiowo dzielonym korpusem. Dostępne są również mieszadła. Modele BIM zawierają w każdym przypadku zestaw metadanych we wszystkich językach krajów, w których funkcjonuje ETIM dla określonej kategorii ETIM (EC) i podlegają geometrycznej standaryzacji również w przypadku istniejącej kategorii ETIM Modeling Class (MC).

  Możliwy jest więc bezpośredni wybór pożądanej pompy według właściwości (ETIM) i np. pobranie danych w formacie Revit, STEP DWG oraz ich integracja w model budynku BIM. Wtyczka, udostępniona przez Cadenas jest wyborem odpowiedniego rozwiązania bezpośrednio dla środowiska CAD, w którym pracuje projektant - i dzięki temu praca nad projektem staje się prostsza i wydajniejsza. Ponadto dzięki klasyfikacji ETIM możliwe jest uniknięcie błędnych interpretacji szczegółów technicznych i językowych oraz umożliwienie projektantowi możliwość neutralnego porównania z opcjami, dostępnymi u konkurencji.

  Wilo oferuje modele pomp w rozdzielczości LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) i LOD 350 z dodatkowymi punktami dołączenia.

  Portal BIM zostanie w najbliższych miesiącach znacznie rozbudowany i uzupełniony o dalsze typoszeregi produktów z zakresu usługowej obsługi techniki budynków. Dla tych produktów oferujemy również rozwiązanie, którym jest nasza wtyczka Wilo-Revit.

  Tutaj dostępna jest wtyczka BIMcatalogs. net plugin

  Bloki CAD - katalog

  Szybsze przygotowanie profesjonalnych konstrukcji CAD: Praktyczny katalog Wilo CAD zapewnia Projektantom i Technikom instalacji szybki dostęp do danych CAD w 2D i 3D, dotyczących pomp i układów pompowych Wilo.

  Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać żądany rysunek w potrzebnym formacie (DWG 2D lub 3D i STEP) i rozpocząć pobieranie.

  Katalog CAD Wilo dostarczy w każdej chwili odpowiednie rysunki bez konieczności długich poszukiwań.

  Bloki CAD - katalog


  Co to jest Building Information Modelling (BIM)?

  Building Information Modelling (BIM) to metoda projektowania w budownictwie, obejmująca prezentację właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku na wirtualnym modelu 3D. Przed rozpoczęciem budowy odbywa się gromadzenie wszelkich istotnych danych w postaci tak zwanego cyfrowego bliźniaka budynku. Podczas budowy wszyscy uczestnicy mają dostęp do tego bliźniaka i tym sposobem do aktualnego projektu budowlanego.

  BIM to proces optymalizacji, którego celem jest szybsza realizacja projektu i redukcja kosztów. Jest dozwolony dla projektów każdej wielkości, a w wielu krajach praca z modelami BIM stanowi już obowiązek dla architektów i projektantów, pracujących w ramach zamówień publicznych.

  Korzyścią inwestora w porównaniu z budową w systemie tradycyjnym jest w takim przypadku cel redukcji czasu budowy i kosztów:

  • możliwe jest uniknięcie popełnienie błędów już na etapie projektu - przykładowo cyfrowy bliźniak pozwala na łatwe rozpoznanie kolizji rurociągów i ich korektę
  • Zwiększona produktywność dzięki możliwości dostępu wszelkich uczestników do stale aktualnych danych / projektówWzbogacenie geometrii CAD o informacje techniczne

  Modele BIM towarzyszą przez cały cykl życia budynku

  Po zakończeniu budowy cyfrowy bliźniak staje się własnością inwestora, który za pomocą dostępnych mu informacji może zarządzać budynkami po optymalnych kosztach. Nawet podczas rozbiórki budynku mogą być przydatne informacje, które zawiera cyfrowy bliźniak, w celu zapewnienia należytej utylizacji i odzysku surowca. W ten sposób każdy uczestnik korzysta z dobrodziejstw BIM.

  Standaryzacja BIM zdobywa rynki

  Relacje z praktycznego użycia BIM przez użytkowników wykazują znaczne korzyści z tej metody. W skali międzynarodowej wiele krajów uznało, że metoda ta się sprawdza i/lub warto uznać ją za obowiązującą w zakresie projektów budowlanych, finansowanych ze źródeł publicznych.

  W Niemczech procedura ta również zatacza coraz szersze kręgi. Pod koniec roku 2015 Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej utworzyło komisję reform „Budowa wielkich projektów” i uruchomiło publiczne projekty. Od połowy roku 2017 coraz więcej projektów infrastruktury komunikacyjnej realizuje się przy wsparciu modeli BIM. Celem jest wprowadzenie zasadniczego obowiązku stosowania BIM podczas realizacji projektów infrastruktury komunikacyjnej od roku 2020. com/cdnpic/wilo48493/724891/wilo48493_1140x_1. png" alt="BIM Lifecycle (English)" title=""/>

  Pytania i odpowiedzi dotyczące BIM

  Czym odróżnia się BIM od tradycyjnych modeli CAD?

  BIM zawiera oprócz modelu 3D CAD dalsze metadane, jak numer artykułu, nazwę artykułu, wymiary montażowe kołnierzy / złączki gwintowanej, informacje dotyczące przyłączy elektrycznych oraz wszelkie ważne parametry zabudowy. W przyszłości możliwe jest wzbogacenie modeli BIM o dalsze dane pomp, takie jak: wydajność hydrauliczna, parametry wydajnościowe, rodzaje regulacji (dp-V, dp-C, regulacja zależna od prędkości obrotowej). Standaryzacja nie jest jeszcze zakończona, w kolejnych miesiącach i latach z pewnością pojawią się jeszcze inne dane, jak objętości przestrzeni, informacje recyklingowe i algorytmy oprogramowania.

  W odniesieniu do BIM często mówi się o modelach 4D lub 7D. Co oznacza 4D do 7D?

  4D lub 7D dotyczy liczby poziomów informacyjnych, które wykazują modele BIM. Punkt wyjściowy stanowią modele 3D, które matematycznie umożliwiają odniesienie przestrzenne i nakładanie się obiektów na siebie nawzajem. Czwarty wymiar (4D) uzupełnia wymiary pomieszczeń o element czasowy (informacje dotyczące czasów i terminów), piąty wymiar (5D) to informacje o kosztach. Model 7D obejmuje ponadto uzupełniające informacje dotyczące efektywności i zrównoważonego rozwoju (6D) oraz informacje dotyczące zarządzania budynkami (7D).

  Czy w przypadku mojego projektu obowiązuje konieczność skorzystania z metody BIM?

  Obecnie BIM znajduje zastosowanie w wielu krajach i obowiązuje w zakresie zamówień publicznych, ponieważ przeważające znaczenie mają korzyści, dostępne przez cały czas realizacji projektu. W przypadku projektów finansowanych prywatnie BIM nie obowiązuje, jednak coraz częściej znajduje zastosowanie i stanowi właściwie podstawę projektowania. Tylko w przypadku projektów domów jednorodzinnych i bliźniaków raczej nie należy spodziewać się BIM z uwagi na niewielki udział wyposażenia technicznego oraz brak systemu zarządzania budynkiem.

  Co oznacza standaryzacja ETIM?

  ETIM to inicjatywa w zakresie standaryzacji wymiany elektronicznej danych produktów w zakresie elektrotechniki (instalacje elektrotechniczne, AGD i elektronika rozrywkowa) i branż pokrewnych (obecnie m. in. HVAC/technika sanitarna) w celu umożliwienia elektronicznej sprzedaży tych produktów. Standard jest ukierunkowany na wymogi tych wybranych branż i pozwala na jednolite opisy techniczne towarów i ich przyporządkowanie do klasy produktu. Przyporządkowanie produktów do kategorii artykułów odbywa się bez hierarchii. Kategoria artykułów stanowi wyłącznie zbiór produktów porównywalnych. Nazwa kategorii artykułów możliwa jest do wyszukania również po synonimach, wskazujących na określoną kategorię. Do każdej kategorii fachowcy produkcyjni przyporządkowują właściwości techniczne, opisujące produkt. W ten sposób powstaje klasyfikacje ETIM.
  Standaryzacja umożliwia odnalezienie produktów technicznych według kategorii lub właściwości technicznych, niezależnie od dostawców. ETIM znajduje zastosowanie podczas transmisji danych technicznych produktów - np. dla celów katalogów online.

  ETIM stanowi zasadniczo wolny standard, tzn. każdy może zastosować ten model danych bez opłat licencyjnych. Od ETIM w wersji 7. 0 (2017) w systemie zintegrowano również sektor instalacyjny (sanitarny / ogrzewanie / klimatyzacja).

  Open/closed BIM

  Closed BIM opisuje wymianę danych - cyfrowych modeli budynków - w sposób zależny od oprogramowania za pośrednictwem zamkniętych formatów danych np. Revit, Allplan, Archicad itd.

  Open BIM oznacza natomiast możliwość wymiany danych - cyfrowych modeli budynków - w sposób niezależny od oprogramowania. W tym przypadku stasuje się otwarty, nienatywny format np. IFC (Industry Foundation Classes). Wymiana modeli geometrycznych możliwa jest w nieograniczonym zakresie, za to wymiana modeli danych jest ograniczona.

  Level of Development (LoD)

  Metoda BIM stasuje następujące pojęcia Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) oraz Level of Coordination (LoC) w pięciu sekcjach 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Pojęcie Level of Development (LoD) składa się ze wskaźników częściowych LoI, LoC i LoG i definiuje stopień ogólnej dojrzałości elementu wirtualnego.

   Strona startowaSerwisDokumenty techniczne
  • Karty Techniczne
  • Krajowe Aprobaty / Oceny Techniczne
  • Europejskie Aprobaty / Oceny Techniczne
  • Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Certyfikaty ZKP
  • Certyfikaty EU
  • Certyfikaty WTA
  • Informacje towarzyszące oznakowaniu CE i B
  • Karty Charakterystyki
  • Świadectwa Autoryzacji
  • Inne dokumenty

  Krajowe Aprobaty / Oceny techniczne

  Baumit Duo, Baumit Pro, Baumit Reno

  Europejskie Aprobaty / Oceny techniczne

  Baumit ETA CeramicSystem PL

  Baumit ETA StarSystem Resolution PL

  Baumit ETA StarSystem EPS PL

  Baumit ETA StarSystem MW PL

  Classico Special (Edelputz Spezial)

  FinishSuperior (FinoFinish Superior)

  MPI 15 Fine (MVR Uni Fine)

  multiFine RK 70 N (Klima RK 70 N)

  SanovaBar (SperrPutz SP 63)

  SanovaPor (Baumit SanierGrundputz SG 68)

  SanovaPre (Baumit SanierVorspritz SV 61)

  Sanova SP Grano (SanierPutz Grob SP 64 G)

  Sanova SP Grey (SelfporSanierputz SP 64 P)

  Solido 160 (Estrich E160)

  Solido 225 (Estrich E225)

  Solido 225 Fiber (FaserEstrich E225)

  Kleje i produkty do płytek

  Ekspresowy beton montażowy

  Elastyczna Zaprawa Wyrónująca

  Archiwum dokumentacji DoP 29. 10. 2021

  Archiwum dokumentacja DoP 29. 2021

  Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

  Baumit Duo, Baumit Pro, Baumit Reno

  Baumit Duo, Baumit Pro, Baumit Reno

  Baumit StarSystem EPS 2+ PL

  Baumit StarSystem EPS 2+ DE

  Baumit StarSystem MW 2+ PL

  Baumit StarSystem MW 2+ EN

  Baumit StarSystem Resolution 2+ PL

  Baumit StarSystem Resolution 2+ DE

  WTA SanovaEinlagenTrassputz EN

  CER_BAT_WTA_SanovaVorspritzer_2019-07-17_EN

  LBL SanierPutz HiQ Top, Sanierputz-WTA, einlagig bis 20 mm_Mai 2021

  LBL Zertifikat SanierPutz Grob SP 64 G, Sanierputz-WTA 0, 4 mm_Mai 2021

  LBL Zertifikat SelfporSanierputz Grob SP 64 P, Sanierputz-WTA mit selbst_DE

  WTA SanierPutz Fein SP 64 F, SanierPutz Grob SP 64 G, Selfpor Sanierputz SP 64 P DE

  Kleje i produkty do płytek

  Tynki strukturalne i farby

  Classico Special (EdelPutz Spezial)

  Solido 160 (Estrich E160)

  Solido 225 (Estrich E225)

  Solido 225 Fiber (FaserEstrich E225)

  FinishSuperior (FinoFinish Superior)

  MPI 15 Fine (MVR Uni Fine)

  Ekspresowy beton montażowy

  Elastyczna zaprawa wyrównująca

  Zaprawa do bloczków biała M10

  Zaprawa murarsko tynkarska

  Międzynarodowe Świadectwo Autoryzacji

  Protokół wygrzewania dla podkładów Baumit Alpha

  Informacje o ustawieniach plików cookieZaakceptuj przechowywanie poniższych plików cookie lub spersonalizuj pliki cookie!

  Wymagane pliki cookie

  Analityka i statystyki

  Marketing i remarketing
  * Klikając ten przycisk zgadzasz się na użycie wszystkich powyższych plików cookie. Ustawienia plików cookieTe pliki cookies są wymagane do uruchomienia witryny i nie można ich wyłączyć. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookies, ale nasza strona może wtedy nie działać poprawnie.

  Więcej szczegółów keyboard_arrow_downMniej szczegółów keyboard_arrow_upTe pliki cookies pozwalają nam mierzyć ruch odwiedzających i wyświetlać źródła ruchu, zbierając dane. Pomagają nam również zrozumieć, które produkty i działania są bardziej popularne niż inne.Te pliki cookies są zwykle ustawiane przez partnerów marketingowych. Jeśli nie zezwolisz na pliki cookies, reklamy mogą nie być poprawnie wyświetlane.

  Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490

  Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych produktów Craftsman 171 25490