Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u

Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u jest ważnym aspektem zapewnienia długotrwałej sprawności urządzenia. Aby utrzymać wysoką wydajność, należy regularnie sprawdzać i czyszczyć jego podzespoły. Ważne jest, aby zwracać uwagę na temperaturę, ponieważ zbyt wysoka temperatura może uszkodzić sprzęt. Należy także regularnie kontrolować stan systemu operacyjnego, ponieważ nowe aktualizacje mogą wpływać na wydajność. Istnieją także narzędzia do monitorowania wydajności, które można wykorzystać do wykrywania problemów. W razie potrzeby należy odinstalować nieużywane aplikacje, aby zwolnić zasoby i zapobiec poważnym problemom z wydajnością.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u

Stało się! W firmie ulega uszkodzeniu komputer, na którym przetwarzane są dane osobowe oraz znajdują się informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy naprawą sprzętu może zająć się firmowy informatyk? Co zrobić, jeśli komputer musi trafić do serwisu zewnętrznego? Jak uniknąć niemiłych niespodzianek?

Naprawa sprzętu przez lokalnego informatyka

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.

ODBIERZ PAKIET

Jeżeli zaistniał problem, z którym nie potrafimy sobie poradzić we własnym zakresie po prostu wzywamy firmowego informatyka, który w ramach swoich codziennych obowiązków zajmie się urządzeniem. W świetle przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. warunkiem koniecznym do realizacji procesu naprawy sprzętu przez taką osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej jest uprzednie nadanie mu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Warto również zadbać o to, aby w przedmiotowej umowie lub innych dokumentach określających rodzaj współpracy dołączyć zapisy dotyczące zachowania przez niego poufności danych.

Naprawa sprzętu przez informatyka zewnętrznej firmy w siedzibie organizacji

Co w sytuacji kiedy organizacja nie posiada żadnej osoby zatrudnionej na stanowisku informatyka, a wsparcie IT zapewnia firma zewnętrzna? Zgodnie z UoODO w takim przypadku przed jakimkolwiek udostępnieniem służbowego sprzętu powinniśmy zadbać o to, aby w umowie z firmą świadczącą tego rodzaju usługi zawrzeć stosowne zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych (draft takiej umowy umieszczamy tutaj). Ustawodawca daje nam jednak możliwość pominięcia tego wymogu wprowadzając do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. stosowny zapis. Część A Rozdziału VI pkt. 2 wskazuje, iż „(…) urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy - pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej (…)”. Zgodnie z treścią zacytowanego dokumentu jeżeli naprawa realizowana jest w siedzibie naszej organizacji, a z firmą zewnętrzną nie mamy podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych, serwisant nie może być pozostawiany bez nadzoru osoby upoważnionej.

Naprawa sprzętu przez informatyka zewnętrznej firmy poza siedzibą organizacji

Jeśli jednak komputera nie uda naprawić się na miejscu i koniecznym okaże się odesłanie go do serwisu, wówczas niezbędne będzie zawarcie odpowiedniej umowy lub całkowite pozbawienie urządzenia danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. Według opinii grupy roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych proces bezpiecznego usuwania danych osobowych wymaga, aby nośniki urządzeń zostały zniszczone lub rozmagnetyzowane albo dane osobowe zostały skutecznie usunięte poprzez ich kilkukrotne nadpisanie (co najmniej 3 krotne). Oczywiście jeżeli sytuacja na to pozwala, najwygodniejszym rozwiązaniem jest przesłanie urządzenia do podmiotu zewnętrznego, z którym nie posiadamy podpisanej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych bez przedmiotowego nośnika. Warto zaznaczyć, że z powyższych kroków można zrezygnować pod warunkiem, że dysk takiego urządzenia przed wysłaniem do serwisu zewnętrznego zostanie zaszyfrowany. Wówczas możemy mieć pewność, że żadna osoba nieupoważniona nie uzyska do niego

Zachowanie szczególnej ostrożności po odbiorze sprzętu z serwisu zewnętrznego

Nigdy nie możemy mieć pewności kto zajmował się naprawą naszego urządzenia oraz co mogło być na nim zainstalowane. W związku z tym po odbiorze sprzętu z serwisu zewnętrznego ważne jest podjąć stosowane środki minimalizujące ryzyko zainfekowania sieci organizacji oraz wycieku poufnych informacji. Po przeprowadzonej konserwacji, czy naprawie przed ponownym uruchomieniem komputera w sieci produkcyjnej należy skontrolować urządzenie w celu weryfikacji, czy nie zostało ono zmanipulowane oraz nie realizuje żadnych szkodliwych funkcji. W tym celu na zagrożonym komputerze należy wykonać pełne skanowanie programem antywirusowym.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4511569, fax 077 4511573.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. zus. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług serwisowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług serwisowych związanychz naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.Zadanie A - Naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowegoz wyłączeniem drukarek w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych.Zadanie B - Jednorazowa konserwacja pogwarancyjna sprzętu komputerowego z wyłączeniem drukarek w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Oryginalny kod CPV: 50. 31. 20. 00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowegoKod CPV wg słownika 2008: 50. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-sprzetu-komputerowego">Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31. 05. 2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadiumw wysokości:W Zadaniu A - 965, 00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).W Zadaniu B - 753, 00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)..

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. :a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana na podstawie żądanych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej w pkt 1 A i B według formuły spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziałuw postępowaniu:a) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w art. 1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.B. Dokumenty potwierdzające warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (dla Zadania A i B oddzielnie). Zamawiający uzna wykaz za kompletny, jeśli zostanie do niego załączony minimum jeden dokument w danym zadaniu, z którego treści jednoznacznie i bezspornie wynika, że usługi te zostały uznane przez podmiotyna rzecz których były zrealizowane, za wykonane należycie.C. Inne wymagane dokumenty: wypełniony formularz OFERTA, sporządzony według wzoru stanowiącego część III SIWZ, który stanowić będzie Załącznik nr 1 do umów.2. Wykonawcy zagraniczni:A. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 A ppkt b i c składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.B. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 A ppkt b i c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.3. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie:A. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (działający w ramach konsorcjum) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym przypadku należy załączyć dokument pełnomocnictwa określający zakres umocowania pełnomocnika, stosowanie do przepisu art. 23 ust. 2 ustawy Pzp).B. Wykonawcy, o których mowa w pkt 3 A, składają jedną ofertę, przy czym:a) wymagane dokumenty wskazane w pkt 1 A ppkt b i c składa każdy wykonawca z osobna (w przypadku spółki cywilnej wymagane są zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS wystawione na spółkę oraz na każdego wspólnika z osobna),b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 1 ustawy Pzp (wskazane w pkt 1 A ppkt a) w części obejmującej warunki wskazane w art. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców z osobna, zaś w części obejmującej warunki określone w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp - składają wszyscy wykonawcy wspólnie,c) pozostałe dokumenty składają wszyscy wykonawcy wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3. 1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, 45-701 Opole, ul. Wrocławska 24, pok. 302. Formularz SIWZ jest bezpłatny.. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02. 06. 2008 godzina 11:30, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, 45-701 Opole, ul. 302.. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie A - Naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego z wyłączeniem drukarek w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego z wyłączeniem drukarekw Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50. 00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie B - Jednorazowa konserwacja pogwarancyjna sprzętu komputerowego z wyłączeniem drukarekw Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowa konserwacja pogwarancyjna sprzętu komputerowego z wyłączeniem drukarek w Oddziale ZUS w Opolu oraz podległych jednostkach organizacyjnych.. 10. 2008.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

1. Laptopy, netbooki, pozostały sprzęt przenośny

Cena

Diagnoza z wstępną wyceną, do 3 dni roboczych *

30zł

Diagnoza ekspresowa do 24 godzin **

60zł

Zgranie danych (cena za partycję nie obejmuje ceny nośnika)

od 30zł

Czyszczenie laptopa i układu chłodzenia

80-120zl

Instalacje systemu operacyjnego
Uwaga: W skład usługi wchodzi instalacja systemu operacyjnego, instalacja sterowników, instalacja programów użytkowych

70-120zł

Naprawa płyty głównej laptopa

od 150zł

Wymiana lub regeneracja/naprawa złącza zasilania

od 100zł

Reballing BGA

250-300zł

Wymiana układu BGA

200-250zł

Wymiana lub naprawa matrycy, inwertera, taśmy lcd

50-100zl

Wymiana lub naprawa innych części w laptopie

30-150zł

Tryb naprawy szybkiej
Uwaga: Naprawa w trybie szybkim dokonywana jest w terminie do 3 dni roboczych

+ 30% ceny usługi

Tryb naprawy ekspresowej
Uwaga: Naprawa w trybie ekspresowym dokonywana jest w terminie do 1 dnia roboczego

+ 50% ceny usług

Nazwa usługi

2. Komputery stacjonarne, drukarki, monitory LCD

Diagnoza z wstępna wycena *

30zł

Robocza godzina pracy w serwisie

50zł

50-70zł

Czyszczenie komputera, smarowanie wentylatorów

30-50zł

Programowanie biosu

50-100zł

Naprawa płyty głównej (wymiana kondensatorów)

Czyszczenie i konserwacja drukarki

40zł

Udrażnianie głowic w drukarce

Naprawa monitora LCD

100-250zł

* Klient nie ponosi kosztu diagnozy gdy decyduje sie na naprawę. W przypadku rezygnacji 30zł.

** Klient nie ponosi kosztu diagnozy gdy decyduje sie na naprawę.

 • Ceny mogą być ustalane indywidualnie przed oddaniem sprzętu do serwisu
 • Podane ceny są cenami BRUTTO i nie zawierają cen wymienianych części
 • W przypadku nie wykonania naprawy lub usługi serwisowej w określonych wyżej terminach naprawę traktuje się jako zwykłą
 • Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Prawa Handlowego 

Czy utracę swoje dane jeżeli dysk uległ uszkodzeniu?

Jeżeli dysk uległ fizycznemu lub logicznemu uszkodzeniu zawsze jest możliwość odzyskania danych. Należy jednak wiedzieć, że odzyskiwanie danych jest czasochłonne, związane z dodatkowymi kosztami oraz nie gwarantuje w 100% odzyskania wszystkich danych. Jeżeli...

więcej

MIDAR
ul. Górnośląska 138
44-270 Rybnik

biuro@midar. pl

tel/fax 032 42 11 928
601 629 357

GODZINY OTWARCIA
Pn-Pt: 08. 00-18. 00
Sob: 09. 00-13. 00
kontakt


Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja sprzętu komputerowego Bosch Hes7052u