Konserwacja i czyszczenie Canon Ip2600 Pixma Color Inkjet Printer

Konserwacja i czyszczenie Canon iP2600 Pixma Color Inkjet Printer jest ważnym zadaniem, aby zapewnić wydruki wysokiej jakości. Należy regularnie sprawdzać i czyścić głowicę drukującą, czyszczenie tuszu i czyszczenie szczotek drukarki. Przed czyszczeniem należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania. Do czyszczenia głowicy drukującej należy użyć wilgotnej ściereczki nasączonej wodą, a następnie wytrzeć ją suchym materiałem. Po czyszczeniu należy również wyczyścić szczotki drukarki, używając wilgotnej ściereczki z wodą. Aby wyczyścić tusz, należy wyjąć wkłady tuszu i wyczyścić je wilgotną ściereczką nasączoną delikatnym detergentem. Po wszystkich czynnościach czyszczących wkłady tuszu należy ponownie włożyć do drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i czyszczenie Canon Ip2600 Pixma Color Inkjet Printer

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania poziomych białych pasków na wydrukowanym wzorze testu dysz. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Procedura czyszczenia głowicy drukującej powoduje znaczne zużycie atramentu, dlatego należy ją przeprowadzać tylko w razie konieczności.

Należy przygotować arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter


INFORMACJE POMOCNICZE
- Czyszczenie głowicy drukującej bez komputera

 • Można także wyczyścić głowicę drukującą (dysze drukujące wszystkie kolory) bezpośrednio z poziomu drukarki, korzystając z przycisku RESUME/CANCEL (WZNÓW/ANULUJ).

(1) Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
(2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESUME/CANCEL (Wznów/anuluj), aż kontrolka POWER (Zasilanie) błyśnie raz na zielono, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.
Drukarka rozpocznie procedurę czyszczenia głowicy drukującej.
Gdy kontrolka POWER (Zasilanie) zaświeci na zielono po uprzednim miganiu, czyszczenie zostanie zakończone.
Wydrukuj deseń testu dysz, aby sprawdzić stan głowicy drukującej po przeprowadzeniu czyszczenia.
Patrz Analiza wzoru testu dysz.

Windows

Jeśli naciśniesz Cleaning (Czyszczenie) w oknie dialogowym Pattern Check (Sprawdzenie wzoru), które pojawi się po wydrukowaniu wzoru testu dysz, (zobacz Jeśli czyszczenie jest konieczne:), drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej. Upewnij się, że do kasety załadowano jeden lub więcej arkuszy papieru formatu A4 lub Letter, a następnie przejdź do punktu (3) procedury w kroku 5.

1. Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.

2. Sprawdź, czy w kasecie znajdują się jeden lub więcej arkuszy zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Otwórz delikatnie tacę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz przedłużenie tacy wyprowadzania papieru.

WAŻNE
Jeśli pokrywa wewnętrzna jest otwarta, zamknij ją.

4. Otwórz okno konfiguracji sterownika drukarki.

5. Wyczyść głowicę drukującą.
(1) Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja).
(2) Kliknij przycisk [Cleaning] (Czyszczenie).

(3) Wybierz grupę atramentów do czyszczenia.

UWAGA
W drukarce są wykorzystywane dwa rodzaje czarnego atramentu: PGBK (atrament pigmentowy) i BK (atrament barwnikowy).
Sprawdź wydrukowany wzór testu dysz, a następnie kliknij pozycję Black (Czarny), jeśli na wzorze testu dysz PGBK występują brakujące linie lub opcję Color (Kolorowy), jeśli na wzorze testu dysz BK występują białe pasy.
Szczegóły dotyczące wzoru testu dysz można znaleźć w dziale

(4) Kliknij przycisk Execute (Wykonaj).
Drukarka rozpocznie drukowanie głowicy drukującej, gdy kontrolka POWER (Zasilanie) zacznie migać na zielono.
Nie należy wykonywać żadnych innych operacji, dopóki drukarka nie zakończy czyszczenia głowicy drukującej. Trwa to około 1 minuty.

UWAGA
Kliknięcie przycisku Initial Check Items (Elementy testu początkowego) spowoduje wyświetlenie elementów, które należy sprawdzić przed przeprowadzeniem czyszczenia głowicy.

(5) Sprawdź wyświetlony komunikat, a następnie kliknij przycisk [Print Check Pattern/Drukuj wzór testu]
Zostanie wydrukowany wzór testu dysz głowicy drukującej.
Do zakończenia drukowania wzoru testu dysz głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

6. Sprawdź deseń testu dysz.

UWAGA
Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym czyszczeniu głowicy drukującej, wykonaj procedurę dokładnego czyszczenia głowicy drukującej. org/1999/xlink" xlink:title="support - 8200823200 Master" href="https://www. pl/support/consumer_products/content/faq? itemid=tcm:125-774648">Dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Macintosh

4.
Uruchom program Canon IJ Printer Utility.

(1) Upewnij się, że w menu podręcznym została wybrana pozycja [Cleaning] (Czyszczenie). pl/media/G0083481_tcm125-774377. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Sprawdź wydrukowany wzór testu dysz, a następnie kliknij pozycję Black (Czarny), jeśli na wzorze testu dysz PGBK występują brakujące linie lub opcję Color (Kolorowy), jeśli na wzorze testu dysz BK występują białe pasy. Szczegóły dotyczące wzoru testu dysz można znaleźć w dziale

(4) Kliknij przycisk OK.
Kliknięcie przycisku Initial Check Items (Elementy testu początkowego) spowoduje wyświetlenie elementów, które należy sprawdzić przed przeprowadzeniem czyszczenia głowicy. pl/media/G0083482_tcm125-774378. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Do not perform any other operations until the printer completes the printing of the nozzle check pattern.

UWAGA
Patrz

Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.

Ważne

 • Kaset FINE nie należy przemywać ani przecierać. Mogłoby to spowodować problemy z kasetami FINE.

Uwaga

 • Sprawdź, czy w kasecie FINE znajduje się atrament.

 • Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu na panelu operacyjnym
 • Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/bg-ink1000. html#bg-ink1000_h2-1">Procedura wymiany

  Sprawdź również, czy usunięto taśmę ochronną ze spodu kasety FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/o_main010. jpg" alt=""/>

  Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga, zapoznaj się z częścią W przypadku wystąpienia błędu.

  Podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić jakość wydruku.

 • Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu (system Windows)
 • Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu (system Mac OS)
 • Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:

   Czynność 1 Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

   Za pomocą urządzenia

  1. Drukowanie deseniu testu dysz
  2. Za pomocą komputera

  3. Drukowanie wzoru sprawdzania dysz (system Windows)
  4. Drukowanie wzoru sprawdzania dysz (system Mac OS)
  5. Czynność 2 Przeanalizuj wzór testu dysz.

   Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:

   Czynność 3 Wyczyść głowicę drukującą. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/bg-maintenance1400. html">Czyszczenie głowicy drukującej

  6. Czyszczenie głowic drukujących (system Windows)
  7. Czyszczenie głowic drukujących (system Mac OS)
  8. Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz: Czynność 1

   Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:

   Czynność 4 Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/bg-maintenance1500. html">Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

   Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Przy wyłączaniu zasilania nie należy odłączać kabla zasilania.

   Jeśli problem pozostał nierozwiązany:

   Czynność 5 Wymień kasetę FINE. html">Wymień kasetę FINE

  Jeśli po wymianie kasety FINE problem nadal nie ustąpił, skontaktuj się z centrum serwisowym.

  Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane krzywo:

  Czynność Wyrównaj głowicę drukującą. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/bg-pd_alignment. html">Wyrównywanie głowicy drukującej

 • Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Windows)
 • Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Mac OS)
 • Funkcja czyszczenia głowic drukujących umożliwia odblokowanie zatkanych dysz głowicy drukującej. Należy jej użyć w sytuacji, gdy wydruk jest wyblakły albo jeden z kolorów w ogóle nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.
  Procedura czyszczenia głowicy drukującej jest następująca:

  Czyszczenie


  1. Otwórz okno konfiguracji sterownika drukarki.

  2. Na karcie Maintenance (Konserwacja) kliknij opcję Cleaning (Czyszczenie).
  Pojawi się okno dialogowe Print Head Cleaning (Czyszczenie głowicy drukującej). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
  Kliknij opcję Initial Check Items (Do sprawdzenia w pierwszym rzędzie). Zostanie wyświetlona lista elementów, które należy sprawdzić przed wykonaniem czyszczenia.

  3. Zainicjuj czyszczenie
  Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk Execute (Wykonaj).
  Rozpoczyna się czyszczenie głowicy drukującej.

  4. Sfinalizuj czyszczenie
  Po komunikacie potwierdzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe Nozzle Check (Test dysz).

  5. Sprawdź wydruk
  Aby sprawdzić, czy jakość wydruku się poprawiła, kliknij przycisk Print Check Pattern (Drukuj wzór testowy). Aby zrezygnować ze sprawdzania, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
  Jeśli jednokrotne czyszczenie głowicy nie przyniesie rozwiązania problemów z głowicą, powtórz procedurę.

  WAŻNE
  W trakcie czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
  Częste czyszczenie głowicy drukującej spowoduje szybkie wyczerpanie zasobów atramentu. W związku z tym procedurę należy wykonywać tylko w razie potrzeby.

  2. Kliknij ikonę Cleaning (Czyszczenie).
  Gdy zostanie otwarte okno dialogowe, postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami.
  3. Zainicjuj czyszczenie
  Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk OK.
  4. Sfinalizuj czyszczenie
  5. Sprawdź wydruk
  W trakcie czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu. Częste czyszczenie głowicy drukującej spowoduje szybkie wyczerpanie zasobów atramentu.

  Dokładne czyszczenie

  Funkcja dokładnego czyszczenia działa bardziej kompleksowo niż standardowe czyszczenie. Należy jej użyć w sytuacji, gdy dwie sesje zwykłego czyszczenia nie przyniosą rozwiązania problemu z głowicą drukującą.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Deep Cleaning (Dokładne czyszczenie). Zostanie wyświetlona lista elementów, które należy sprawdzić przed wykonaniem dokładnego czyszczenia. Zainicjuj dokładne czyszczenie
  Gdy zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk OK.
  Rozpoczyna się dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Sfinalizuj dokładne czyszczenie
  Aby sprawdzić, czy jakość wydruku się poprawiła, kliknij przycisk Print Check Pattern (Drukuj wzór testowy).

  WAŻNE
  W trakcie dokładnego czyszczenia zużywana jest większa ilość atramentu.

  INFORMACJE POMOCNICZE
  Jeśli po wykonaniu dokładnego czyszczenia wciąż nie widać poprawy, wyłącz drukarkę, poczekaj 24 godziny i ponownie wykonaj tę procedurę. Gdy dalej nie ma poprawy jakości, być może skończył się atrament albo doszło do zużycia głowicy.

  Temat pokrewny
  -> [Drukowanie wzoru testu dysz z poziomu komputera]


  2. Kliknij ikonę Deep Cleaning (Dokładne czyszczenie)
  3. Zainicjuj dokładne czyszczenie
  4. Sfinalizuj dokładne czyszczenie
  W trakcie dokładnego czyszczenia zużywana jest większa ilość atramentu.

  INFORMACJE POMOCNICZE
  Temat pokrewny
  -> [Drukowanie wzoru testu dysz z poziomu komputera]

  Konserwacja i czyszczenie Canon Ip2600 Pixma Color Inkjet Printer

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i czyszczenie Canon Ip2600 Pixma Color Inkjet Printer

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja i czyszczenie Canon Ip2600 Pixma Color Inkjet Printer