Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi są dostarczane w celu pomocy i wsparcia pracownikom służby zdrowia w ich codziennej pracy. Instrukcje te są zaprojektowane, aby pomóc pracownikom zrozumieć i korzystać z urządzenia Emerson Rosemount 6888xi, a także zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Instrukcje zawierają instrukcje dotyczące wyłączania i włączania urządzenia, jak również dostęp do jego funkcji i opcji. Instrukcje te obejmują również wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane na urządzeniu. Instrukcje te są przydatne dla pracowników służby zdrowia, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność pracy z urządzeniem Emerson Rosemount 6888xi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi

Prezentacje do szkoleń okresowych BHP

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - pobierz

Dlapracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów pobierz

Dlapracowników inżynieryjno - technicznych pobierz

Materiały doszkoleń okresowych BHP

pracodawców i osób kierujących pracownikami pobierz

pracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów pobierz

pracowników inżynieryjno - technicznych pobierz

Wybranemateriały Państwowej Inspecji Pracy

ABC BHP informator dla pracodawców Jakub Chojnicki,Grażyna Jarosiewicz pobierz 

BHP w biurze Wojciech Dyląg pobierz

Budownictwo wymagania bezpiecznej pracy ZygmuntWieczorek pobierz

Ramowe programy szkoleń BHP

Szkoleniewstępne

Instruktażogólny pobierz

stanowiskowy pobierz

okresowe BHP

Pracodawcy iosoby kierujące pracownikami pobierz

Pracownicyadministracyjno - biurowi i inni specjaliści pobierz

inżynieryjno - techniczni pobierz

Stanowiskarobotnicze pobierz

Listy do szkoleń BHP

Lista doszkolenia okresowego pobierz

zapoznania z IBWR pobierz

instruktażu ogólnego pobierz

instruktażu stanowiskowego pobierz

Listazapoznanie z ryzykiem i instrukcjami pobierz

Przykładowa dokumentacja BHP

IBWR -Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót pobierz

IstrukcjaBHP pobierz

Ocena ryzykazawodowego według PN-N-18002 pobierz

Protokółpowypadkowy – uznany pobierz

powypadkowy – nieuznany pobierz

Kartawypadku w drodze – uznany pobierz

Raportkoordynatora BHP pobierz

Materiały ze strony Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

Procedury

Status: Aktualna

Wersja od: 30 lipca 2020 r.

Autorzy: Ambroziewicz Maciej, Zamajtys Krzysztof (aut. aktual. ), Żołyński Janusz (red. nauk. )

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Przepisy bhp w art. 2374 § 2 k. p. obligują pracodawcę do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Obowiązek ten został doprecyzowany w § 41 ust. 1 r. b. h. p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

LEX Navigator

Procedury prawne pokazane w formie interaktywnych schematów, dzięki którym sprawdzisz, jak krok po kroku przebiega postępowanie w danej sprawie.

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp pracownik pracownik zapoznanie się z treścią instrukcji wykonywanie pracy zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji pracownik służby bhp pracownik służby bhp zapoznanie się z instrukcją zaopiniowanie instrukcji osoba wyznaczona osoba wyznaczona uwzględnienie opinii pracownika służby bhp przekazanie gotowej instrukcji pracodawcy przygotowanie założeń do opracowania instrukcji przygotowanie instrukcji zasięgnięcie opinii pracownika służby bhp pracodawca pracodawca odebranie gotowej instrukcji udostępnienie instrukcji pracownikom zatwierdzenie instrukcji skonsultowanie instrukcji z przedstawicielami pracowników konieczność sporządzenia instrukcji bhp wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie instrukcji

Krok: konieczność sporządzenia instrukcji bhp

Przepisy bhp obligują pracodawcę do udostępniania pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bhp dotyczących:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

Krok: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie instrukcji

Przepisy bhp nie precyzują kto powinien opracować instrukcje bhp. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu przygotują instrukcje dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy lub zlecić ich opracowanie własnym pracownikom.

Ważne!

Bardzo istotnym jest, aby pracodawca na autora instrukcji wybrał osobę potrafiącą precyzyjnie - a przy tym w sposób zrozumiały - sformułować właściwy przekaz pod adresem pracowników. Warto zauważyć, że wybrany pracownik nie musi być wcale ekspertem w przedmiotowym zakresie opracowywanej instrukcji, gdyż w jej opracowaniu mogą - a nawet powinni - brać również udział: przedstawiciel danej komórki organizacyjnej najlepiej znający specyfikę i zagrożenia występujące na stanowisku pracy (np. jej kierownik) oraz pracownik służby bhp. Pracodawcy, jak również osoby kierujące pracownikami, często stoją na stanowisku, że to pracownik służby bhp - jako osoba merytoryczna - powinna zająć się opracowaniem instrukcji. Nie zawsze jest to jednak właściwe rozumowanie, gdyż w dużych zakładach pracy, w których występuje wiele stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, substancji chemicznych itp., gdyby to „behapowiec” miał sam opracowywać takie instrukcje dla całej firmy, to nie miałby czasu na realizację swoich podstawowych obowiązków (m. in. przeprowadzania kontroli stanowisk pracy). Nie każdy pracownik służby bhp, pomimo posiadania kwalifikacji formalnych, dobrej znajomości przepisów i zasad bhp, posiada również odpowiednią „umiejętność pisania”, tak ważną przy tworzeniu tego typu opracowań. Ponadto obciążanie pracownika służby bhp opracowywaniem instrukcji od „a do z”, byłoby sprzeczne z zapisami § 2 ust. 1 pkt 10 i § 2 ust. 2 r. s. h., gdyż zgodnie z przepisami do jego zadań należy ich opiniowanie.

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Materiały obowiązkowe do druku dla punktów szczepień:

1. Napis "Punkt szczepień"
2. Godziny pracy punktu szczepień
3. Strzałka punkt szczepień (prosto)
4. Strzałka punkt szczepień (cofnij)
5. Strzałka punkt szczepień (w lewo)
6. Strzałka punkt szczepień (w prawo)
7. Strzałka punkt szczepień (prosto-prawo)
8. Strzałka punkt szczepień (prosto-lewo)
9. Organizacja punktów szczepień 1
10. Organizacja punktów szczepień 2
11. System Dystrybucji Szczepionek - instrukcja użytkownika punktu szczepień
12. Godziny pracy punktów drive-thru
13. Punkt szczepień drive-thru
14. Stanowisko szczepień drive-thru
15. Baner punkt szczepień powszechnych

Informacje dla placówek

1. Comirnaty - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
2. Comirnaty – informacja o zm

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Informacje dla pacjenta

1. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - młodzież i dorośli
1 a. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku 5 do 11 lat
1 b. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat
1 c. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - Omicron BA. 1
1 d. 4-5
1 e. 4-5 - dzieci w wieku 5 do 11 lat
2. Moderna - charakterystyka produktu leczniczego
3. AstraZeneca - charakterystyka produktu leczniczego
4. Vaccine Janssen - charakterystyka produktu leczniczego
5. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - młodzież i dorośli
5 a. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - dzieci w wieku 5 do 11 lat
5 b. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - Omicron BA. 1
5 c. 4-5
6. Moderna - ulotka dla pacjenta
7. AstraZeneca - ulotka dla pacjenta
8. Vaccine Janssen - ulotka dla pacjenta
9. Comirnaty - skrócona informacja dla pacjenta, opracowana na podstawie oficjalnej ulotki znajdującej się w ChPL
10. Comirnaty - karta przypominająca dla pacjenta
11. Moderna - karta przypominająca dla pacjenta
12. AstraZeneca - karta przypominająca dla pacjenta
13. Vaccine Janssen - karta przypominająca dla pacjenta

14. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
15. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja docx)
16. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
17. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19- (wersja docx)
18. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja PDF)
19. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja docx)

20. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
21. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
22. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
23. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
24. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
25. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja docx)

26. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
27. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
28. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
29. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
30. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
31. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja docx)

32. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
33. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
34. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja PDF)
35. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja docx)

36. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19
37. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 EN
38. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 RU
39. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 UKR

40. Instrukcja do kwestionariusza dla personelu kwalifikującego
41. Procedura kwalifikacji i zgłaszania do szczepienia rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają hospitalizacji co najmniej przez okres powyżej 4 tygodni (dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez BioNTech and Pfizer)

2. Comirnaty – informacja o zmianie przechowywania szczepionki w warunkach chłodniczych
3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
4. Wytyczne dot. transportu i użytkowania
5. Instrukcja uzupełniania suchego lodu
6. Wytyczne dot. bezpiecznego postępowania z suchym lodem
7. Opis systemów IT wspierających proces szczepień
8. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19
9. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19 (wersja poniżej 1 mb)
10. Instrukcja dla lekarza do kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
11. Comirnaty - Informacja dla lekarzy dotycząca produktu leczniczego
12. Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID

Wytyczne

1. Wytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
2. przygotowywania i wydawania wysyłek ze szczepionkami przeciw COVID-19 z hurtowni w ramach Narodowego Programu Szczepień
3. przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
4. Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19
5. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych
6. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19
7. Wytyczne dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, w których odbywać się będą masowe szczepienia
8. Zał. 1 Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi 
9. Wytyczne dla punktów szczepień w galeriach handlowych
10. Wytyczne organizacyjne dla Plenerowych Punktów Szczepień
11. Wytyczne organizacyjne dla Objazdowych Punktów Szczepień
12. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - formularz powiadomienia OW NFZ
13. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - projekt decyzji Ministerstwa Zdrowia

Stanowiska i opinie:

1. Opinia Grupy Roboczej ds. Hemostazy - szczepienia u pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi uzupełnione o emicizumab
2. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Emerson Rosemount 6888xi