Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w jest niezbędnym narzędziem do korzystania z tego modelu pralki. Instrukcja zawiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, czyszczenia i konserwacji tego produktu. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego użytkowania produktu, w tym instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji. Instrukcja zawiera również informacje na temat naprawy i konserwacji produktu, dzięki czemu użytkownik będzie w stanie utrzymać swoją pralkę w dobrym stanie przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w

EW7W4684WP

PL

Pralko-suszarka

Instrukcja obsługi

2

www. electrolux. com

SPIS TREŚCI

1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3

2.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 6

3.

INSTALACJA...................................................................................................... 8

4.

OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 12

5.

PANEL STEROWANIA..................................................................................... 12

6.

POKRĘTŁO I PRZYCISKI................................................................................ 14

7.

PROGRAMY..................................................................................................... 17

8.

USTAWIENIA................................................................................................... 26

9.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...................................................................... 27

10.

CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO PRANIE....................................... 27

11.

CODZIENNA EKSPLOATACJA – PRANIE I SUSZENIE............................... 32

12.

CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO SUSZENIE................................... 34

13.

WŁÓKNA W PRANIU..................................................................................... 35

14.

WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 35

15.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 37

16.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 42

17.

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE............................................................... 46

18.

DANE TECHNICZNE...................................................................................... 47

19.

AKCESORIA................................................................................................... 48

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci

doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało

zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność

uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w

rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www. com/webselfservice

Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:

www. registerelectrolux. com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do

swojego urządzenia:

www. com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować

poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

POLSKI

3

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego

powiadomienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem

eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z

załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada

za obrażenia ciała ani szkody spowodowane

nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.

Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i

łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w

przyszłości.

1. 1

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych

zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub

umysłowych

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem

obrażeń mogących skutkować trwałym

kalectwem.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej

wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one

nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie

bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą

świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym

stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się

urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym

nadzorem.

Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do

Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

4

Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym

dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.

Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.

Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się

w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.

Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę

uruchomienia, zaleca się jej włączenie.

Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani

konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w

gospodarstwie domowym oraz do podobnych

zastosowań w takich miejscach, jak:

kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w

biurach oraz innych miejscach pracy;

do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,

obiektach noclegowych i innych obiektach

mieszkalnych;

miejscach ogólnodostępnych, jak bloki mieszkalne

lub pralnie.

Urządzenie należy zainstalować jako wolnostojące lub

pod kuchennym blatem roboczym, jeśli jest

wystarczająco dużo przestrzeni.

Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których

zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co

uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi

urządzenia.

Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero

po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po

zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda

elektrycznego.

Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa

nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w

podstawie. 2

Ogólne zasady bezpieczeństwa

5

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zasilać przez

zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani

ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład

energetyczny.

Upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia jest

odpowiednio wietrzone, aby zapobiec cofaniu się do

pomieszczenia szkodliwych spalin z urządzeń

zasilanych opałem lub z kominka.

Powietrza wylotowego nie wolno kierować do

przewodu kominowego służącego do odprowadzania

spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.

Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia

powinno wynosić od 0, 5 bara (0, 05 MPa) do 8 barów

(0, 8 MPa).

Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru

ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela

programów”).

Urządzenie powinno być podłączone do sieci

wodociągowej za pomocą dołączonego nowego

zestawu węży lub innego nowego zestawu węży

dostarczonego przez autoryzowane centrum

serwisowe.

Nie wolno używać starego zestawu węży.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go

wymienić producent, autoryzowane centrum

serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby

zapobiec ryzyku porażenia prądem.

Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia

nagromadzone wokół urządzenia.

Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej roślinny lub

mineralny, aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze,

terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku,

należy przed wysuszeniem w pralko-suszarce wyprać

osobno w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością

detergentu.

Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonych

przemysłowymi środkami chemicznymi.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Electrolux Ew6s4r27w