Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02 są dostępne w instrukcji użytkownika oraz na stronie producenta. Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy zapoznać się z instrukcją. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Następnie należy odpowiednio ustawić suszarkę i przestrzegać wszystkich wytycznych w instrukcji dotyczących jej obsługi. Przed rozpoczęciem suszenia należy ustawić odpowiednie parametry, takie jak temperatura, prędkość obrotowa i poziom wilgotności. Suszenie można wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić właściwą pielęgnację ubrań. Przed zakończeniem suszenia należy sprawdzić, czy ubrania nie są przegrzane, aby zapobiec uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Skrzynka sterownicza DX AHU BOSCH CLIMATE 5000 VRF Zestaw AHU skrzynka sterownicza DX AHU, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 01B-1 Zestaw AHU 02B-1 Zestaw AHU 03B-1 Zestaw AHU 5 KM/14 kw, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 10 KM/28 kw, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 20 KM/56 kw, regulacja 0 10 V (2016/05) PL Instrukcja montażu i obsługi Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

2 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA TREŚĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE... 3 DOŁĄCZONE MOCOWANIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY... 5 MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA... 6 RURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO... 6 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE... 7 REGULACJA USTAWIEŃ... 9 WYBÓR STEROWNIKA USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać lokalnych, państwowych i międzynarodowych przepisów. Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z częścią "Środki bezpieczeństwa". Poniższe środki obejmują ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich przestrzegać i o nich pamiętać. Należy przechowywać tę instrukcję wraz z instrukcją obsługi do użytku w przyszłości. Montaż musi być wykonany zgodnie z wymaganiami norm NEC i CEC i wyłącznie przez autoryzowany personel. Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa podzielone są na dwie kategorie. Obie kategorie zawierają istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy dokładnie przeczytać. OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do ostrzeżenia może prowadzić do śmierci. OSTROŻNOŚĆ Niezastosowanie się do zaleceń ostrożności może prowadzić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. Podczas uruchomienia jednostki po zakończeniu montażu należy się upewnić, że jednostka działa prawidłowo. Należy poinformować klienta o sposobach obsługi oraz konserwacji jednostki. Należy również poinformować klienta o konieczności zachowania tej instrukcji montażu oraz instrukcji użytkownika na przyszłość. OSTRZEŻENIE Należy zapewnić, by montaż, naprawy i konserwacja były przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i kompetentny personel serwisowy. Nieprawidłowy montaż, naprawa lub konserwacja mogą być przyczyną porażenia prądem, zwarcia elektrycznego, wycieków, pożaru oraz innych uszkodzeń urządzenia. Montaż należy przeprowadzić ściśle według niniejszej instrukcji. Wadliwy montaż może doprowadzić do wycieku, porażenia prądem lub pożaru. W przypadku instalacji tej jednostki w małym pomieszczeniu należy podjąć konieczne środki zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku. Więcej informacji można uzyskać w punkcie sprzedaży jednostki. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego w zamkniętym pomieszczeniu może prowadzić do niedoboru tlenu w atmosferze. Do montażu należy użyć części dołączonych oraz wyszczególnionych w instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do upadku urządzenia, wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru. Zestaw należy montować na wytrzymałym podłożu, które jest w stanie utrzymać jego ciężar. Jeśli wytrzymałość podłoża jest niewystarczająca lub montaż jest nieprawidłowy, zestaw może spaść i spowodować obrażenia. Urządzenie musi zostać zamontowane na wysokości 2, 5 m nad podłogą. Urządzenia nie wolno montować w pralniach. Przed odsłonięciem zacisków przyłączeniowych należy odłączyć wszystkie obwody zasilania. Urządzenie musi być umieszczone tak, by jego wtyczka była dostępna. Na kabinie urządzenia należy słownie lub za pomocą symboli oznaczyć kierunek przepływu płynów. Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i przepisami oraz niniejszą instrukcją montażu. Konieczne jest wykonanie obwodu niezależnego i użycie pojedynczego gniazda elektrycznego. Jeśli pojemność obwodu elektrycznego jest niewystarczająca lub instalacja elektryczna jest wadliwa, może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Należy użyć określonego w instrukcji kabla i za pomocą klipsów umocować go tak, by na zacisk przyłączeniowy nie działały siły zewnętrzne. Jeśli podłączenie lub mocowanie kabla nie jest prawidłowe, może dojść do nagrzewania się lub pożaru w miejscu podłączenia. Okablowanie musi być prawidłowo poprowadzone, tak aby pokrywa panelu obsługi była poprawnie zamocowana. Jeśli pokrywa panelu obsługi nie jest zamocowana poprawnie, może dojść do nagrzewania się przyłącza na zacisku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć powstania zagrożenia. W obwód elektryczny należy włączyć odłącznik zasilania dla wszystkich biegunów; odstęp między stykami odłącznika musi wynosić co najmniej 3 mm. Podczas wykonywania połączeń rurowych należy uważać, by do obiegu czynnika chłodniczego nie dostało się powietrze. Przedostanie się powietrza do obiegu może skutkować obniżeniem wydajności, zbyt wysokim ciśnieniem w obiegu, wybuchem i obrażeniami. Nie zmieniać długości kabla zasilania, nie używać przedłużaczy i nie podłączać do gniazdka, do którego podłączone są również inne urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Wyszczególnione prace montażowe należy przeprowadzić z uwzględnieniem możliwego występowania silnych wichur, tajfunów i trzęsień ziemi. Nieprawidłowy montaż może skutkować upadkiem urządzenia i obrażeniami (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

3 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 3 Jeśli podczas montażu dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Kontakt czynnika chłodniczego z ogniem powoduje powstawanie toksycznych oparów. Po zakończeniu prac montażowych należy upewnić się, że czynnik chłodniczy nie wycieka. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie do pomieszczenia i wejdzie w kontakt ze źródłem ognia, np. grzejnikiem, piecykiem lub kuchenką, może dojść do powstania toksycznych oparów. OSTROŻNOŚĆ Klimatyzator należy uziemić. Nie podłączać kabla uziemiającego do rur przewodzących gaz lub wodę, piorunochronów ani kabla telefonicznego ziemnego. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem. Należy koniecznie zainstalować detektor prądu upływowego. Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem. Należy podłączyć przewody jednostki zewnętrznej, a następnie przewody jednostki wewnętrznej. Nie wolno podłączać klimatyzatora do zasilania prądem przed wykonaniem wszystkich połączeń kablowych oraz rurowych. Należy zamontować rury odpływowe zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji montażu, aby zapewnić prawidłowy odpływ, oraz wykonać izolację orurowania, by zapobiec kondensacji. Nieprawidłowe podłączenie rur odpływowych może prowadzić do wycieku wody i szkód materialnych. 2. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Aby przeprowadzić prawidłowy montaż, należy najpierw przeczytać instrukcję montażu. Montażu klimatyzatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany personel. Podczas montażu jednostki wewnętrznej oraz jej orurowania należy ściśle przestrzegać treści tej instrukcji. Jeżeli klimatyzator montowany jest na metalowej części konstrukcji budynku, należy wykonać jego izolację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami dla urządzeń elektrycznych. Zasilanie klimatyzatora można włączyć dopiero po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu dokładnej kontroli. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji, bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z rozwoju produktu. KOLEJNOŚĆ MONTAŻU wybór miejsca montażu; montaż skrzynki sterowniczej; montaż jednostki zewnętrznej; montaż rury połączeniowej; wykonanie okablowania; test działania. Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną oraz kable zasilające i połączeniowe montować w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych, by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Zależnie od rodzaju fal radiowych, odległość 1 m może być niewystarczająca dla uniknięcia zakłóceń. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru przez dzieci lub osoby niesprawne. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych, aby mieć pewność, że nie będą bawić się urządzeniem. Klimatyzatora nie wolno montować w miejscach, w których: Narażony jest na czynniki zewnętrzne. Występują produkty ropopochodne. Atmosfera zawiera sól (w pobliżu morza). Występują żrące gazy takie jak siarkowodór (np. w pobliżu gorących źródeł). Podłoże narażone jest na silne drgania (w fabrykach). W autobusach oraz w szafach. Występuje duże stężenie oparów oleju (w kuchniach). Występują silne fale elektromagnetyczne. Występują palne materiały lub gazy. Występują opary cieczy kwasowych lub zasadowych. Występują inne warunki stanowiące przeciwwskazanie do użytkowania. Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

4 4 DOŁĄCZONE MOCOWANIA 3. DOŁĄCZONE MOCOWANIA Należy sprawdzić, czy wszystkie następujące elementy mocujące znajdują się w zestawie. Wszelkie nieużywane mocowania należy umieścić w opakowaniu. NAZWA SZKIC ILOŚĆ ZASTOSOWANIE 1 Instrukcja obsługi i montażu 1 2 Sterownik przewodowy 1 Sterownik przewodowy 3 Instrukcja obsługi i montażu sterownika przewodowego 4 Wiązka przewodów przyłączeniowych sterownika przewodowego 5 Wyświetlacz odbiornika sygnału 6 Śruba ST3, 9x Plastikowa rura roztłaczana Tab Odbiornik sygnału i wyświetlacz Do zabezpieczenia płyty montażowej 8 Czujnik temp 3 9 Wiązka przewodów przyłączeniowych czujnika temp 10 Wiązka przewodów przyłączeniowych wyświetlacza 3 1 Środki ostrożności podczas montażu sterownika przewodowego Nie wolno upuszczać ani uderzać sterownika. Niniejsza skrzynka sterownicza DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika Bosch lub SIEMENS. Zachować odstęp co najmniej 1 m między sterownikiem a odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi. (Jest to konieczne, by zapobiec zakłóceniom i zniekształceniom obrazu. ) Nie montować sterownika w miejscu, w którym będzie narażony na bezpośrednie nasłonecznienie, ani blisko źródeł ciepła, np. piecyków. Podczas ładowania baterii sprawdzić prawidłową biegunowość (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

5 SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY 5 4. SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Otwór na przewód Jednostka: mm Połączenie z jednostką wewnętrzną Połączenie z jednostką zewnętrzną Montować pionowo Sposób montażu: zawieszony Rys. 4-1 Nieprawidłowy sposób montażu Rys. 4-2 UWAGA 1 Skrzynka sterownicza nie może być montowana na zewnątrz. Jeśli to konieczne, należy zwiększyć jej wodoszczelność. Aby uzyskać dokładne informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub technikiem. 2 W przypadku montażu zawieszonego użyć śrub ST3, 9x25. 3 W przypadku montażu zawieszonego skrzynkę należy ustawić pionowo, nie poziomo. 4 Należy upewnić się, że rura czynnika chłodniczego oraz przewód przyłączeniowy są podłączone prawidłowo, zgodnie z powyższymi instrukcjami. 5 Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Zakupiona skrzynka sterownicza może nieco różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu (zależnie od modelu). Obowiązujące są rzeczywiste wymiary produktu. Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

6 6 MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA 5. MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA OSTROŻNOŚĆ 1 Odległość pomiędzy skrzynką sterującą a jednostką wewnętrzną nie powinna być większa niż 8 m. 2 Niniejsza skrzynka sterująca może zostać podłączona jedynie do systemu chłodniczego R410A. 3 Niniejsza skrzynka sterująca może zostać podłączona jedynie do systemu VRF. 4 Niniejsza skrzynka sterująca nie może zostać podłączona do systemu odzysku ciepła. 5 Nie dopuścić, by podczas montażu do orurowania dostało się powietrze, pył lub inne zanieczyszczenia. 6 Rury połączeniowej nie należy montować przed zamocowaniem jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. 7 Nie dopuścić, by podczas montażu do orurowania dostała się woda. 8 Miedziane rury połączeniowe muszą być zabezpieczone materiałem termoizolacyjnym (zazwyczaj jego grubość powinna wynosić przynajmniej 10 mm; w bardziej wilgotnych obszarach powinien być odpowiednio grubszy). UWAGA Odległość pomiędzy skrzynką sterującą a jednostką wewnętrzną nie powinna być większa niż 8 m. a2+l4 8 m b2+l2+l4 8 m c2+l2+l4 8 m 6. Rozmiar rury łączącej dla jednostki wewnętrznej R-410A Wydajność skrzynki sterowniczej A (x100 W) Rozmiar rury głównej (mm) Strona cieczy (mm) Tab. 6-2 Dostępne złącze rozgałęźnika 200<A<460 Φ12, 7 IDU-BJ A<660 Φ15, 9 'IDU-BJ A<1350 Φ19, 1 'IDU-BJ A Φ22, 2 'IDU-BJ04 Przykład 1: zob. rys. 6-1, wydajność skrzynki z rurą L4 wynosi =980, rura ma średnicę Φ19, 1. Materiał rury Wielkość (mm) Model (Wlot cieczy) (Wylot cieczy) Tab. 5-1 Rurka miedziana do klimatyzatora ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Φ8 Φ12, 7 Φ16 Φ8 Φ12, 7 Φ Przykład Aby wyjaśnić sposób wyboru rury, należy przyjrzeć się mocy w kw () trzech przykładowych skrzynek sterowniczych. Tab. 6-3 Wydajność skrzynki sterowniczej A (x100 W) ZESTAW AHU 01-B 90<A 200 ZESTAW AHU 02-B 200<A 360 ZESTAW AHU 03-B 360<A 560 Strona cieczy (mm) Φ9, 5 Φ12, 7 Φ15, 9 6. RURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 6. 1. Klasyfikacja rury Nazwa rury Kod (zob. 6-1) Główna rura skrzynki sterowniczej Dodatkowa rura skrzynki sterowniczej Rozgałęźnik skrzynki sterowniczej L 1, L 2 a 1, a 2, b 1, b 2, c 1, c 2 A, B Tab. 6-1 A Rozgałęźnik skrzynki sterowniczej. Skrzynka sterownicza wyposażona jest w rozgałęźnik a~c, którego średnicę należy wybrać na podstawie tab B Główna rura skrzynki sterowniczej (zob. tab. 6-2) 1) Rura główna L1 L2 ze skrzynką sterowniczą N1, N2 o łącznej wydajności =420, średnica rury L1 wynosi Φ12, 7, dlatego należy wybrać IDU-BJ01 dla złącza B rozgałęźnika. 2) Złącze A ze skrzynką N0~N2 charakteryzuje się wydajnością =980, dlatego należy wybrać IDU-BJ03 dla złącza A. Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna ZESTAW AHU 03-B (56 kw) Rura cieczy L3 A a1 L1 B b1 c1 N0 ZESTAW AHU 02-B (28 W) N1 ZESTAW AHU 01-B (14 kw) N2 b2 c2 B a2 L2 A Rura cieczy L4 Rura gazowa Rys (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

7 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE 7 7. OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE OSTROŻNOŚĆ 1 Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne powinny korzystać z osobnego zasilania o napięciu znamionowym. Wszystkie jednostki wewnętrzne w tym samym systemie powinny korzystać z tego samego zasilania. 2 Zewnętrzne źródło zasilania klimatyzatora powinno posiadać przewód uziemiający połączony z przewodami uziemiającymi jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. 3 Okablowanie powinno zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, zgodnie ze schematem. 4 Pomiędzy zamontowanymi połączeniami należy pozostawić przynajmniej 3 mm odstępu. 5 Należy zamontować zabezpieczenie ziemnozwarciowe, zgodne z krajowymi wymogami dla urządzeń elektrycznych. 6 Okablowanie zasilające i sygnałowe należy ułożyć tak, by zapobiec wzajemnym zakłóceniom oraz kontaktowi przewodów z rurą połączeniową lub korpusem zaworu wyłączającego. Zasadniczo nie należy skręcać dwóch przewodów, o ile złącze nie jest prawidłowo zalutowane i zabezpieczone taśmą izolacyjną. 7 Nie włączać zasilania bez upewnienia się, że okablowanie zostało zamontowane prawidłowo Dane techniczne zasilania Dane techniczne zasilania przedstawiono w poniższej tabeli. Jeśli przewód będzie zbyt mały, dojdzie do przegrzania, co może spowodować zapalenie się urządzenia. 7-1 Model ZESTAW AHU 01-B Faza Jednofazowy Prąd V 50 Hz Napięcie i częstotliwość V 60 Hz Zasilanie jednostki wewnętrznej (mm 2) 2, 0 (<50 m) Przewód komunikacyjny (mm 2) słaby sygnał elektryczny 0, 75 Tab. 7-2 Model ZESTAW AHU 01-B/02-B Faza Jednofazowy Prąd V 50 Hz Napięcie i częstotliwość V 60 Hz Zasilanie jednostki wewnętrznej (mm 2) 4, 0 (<50 m) Przewód komunikacyjny (mm 2) słaby sygnał elektryczny 0, Schemat zespołu zacisków Szczegółowe informacje o prawidłowym okablowaniu znajdują się na schemacie okablowania jednostki wewnętrznej V 50 Hz V 60 Hz Połączenie z zasilaniem wewnętrznym P1 N1 N H M L Wysokie Niskie Przewód Średnie neutralny Sterowanie pompą Sterowanie wentylatorem klimatyzacji Do magistrali kom. jednostki DX AHU Do magistrali kom. jednostek zewnętrznych Przełącznik poziomu wody Odłączyć krótki przewód i podłączyć przełącznik pompy wody, jeśli jest ona używana. Przełącznik zdalny Należy użyć 3-żyłowego kabla ekranowanego i uziemić warstwę ekranowaną. Rys. 7-1 Rys. 7-2 Wskazówka: Zaciski przełącznika poziomu wody W1 i W2 są domyślnie podłączone. W przypadku podłączania jednostki wewnętrznej z pompą wody należy odłączyć kabel i podłączyć przełącznik poziomu wody. 7-3 OSTROŻNOŚĆ Szczelina zasilania wyłącznika nadmiarowo-prądowego używana jest do izolowania elastycznego przewodu, który musi być zgodny z krajowymi wymogami dotyczącymi podłączania do obwodu Maksymalne natężenie prądu silnika AC Skrzynka sterownicza DX AHU posiada przyłącze sterowania dla silnika AC, zob. rys Należy zwracać uwagę na maksymalne natężenie prądu silnika, które nie powinno przekraczać wartości podanej w tab Tab. 7-3 Status alarmu Status Status Zadana Status Ogrzewanie wł/wył wł/wył Chłodzenie AHU odszraniania jednostki wł/wył działania temperatura wentylatora DX Przyłącza komunikacji ze sterownikiem SIEMENS Rys. 7-4 Model ZESTAW AHU 01-B Maksymalne natężenie prądu silnika AC 3, 5 A ZESTAW AHU 02-B/03-B 18 A Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

8 8 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE 7. 4. Schemat okablowania elektrycznej skrzynki sterowniczej T2C Czujnik temp. wewnętrznej (T1), czujnik temperatury przejściowej parownika wewnętrznego (T2) oraz czujnik temperatury wylotowej parownika wewnętrznego (T2B) należy podłączyć zgodnie z tabliczką znamionową. T1 T2 T2B T2 T1 T2B Łącznik Rys. 7-5 OSTROŻNOŚĆ 1 ZESTAW AHU 01-B, 02-B oraz 03-B posiadają jeden wspólny panel obsługi. Przed uruchomieniem zasilania należy podłączyć czujniki T1, T2 i T2B w następujących miejscach: 2 T1 to czujnik temperatury wewnętrznej, należy go zamontować we wlocie powietrza jednostki wewnętrznej. 3 T2 to czujnik temperatury przejściowej parownika wewnętrznego, należy go zamontować w części środkowej parownika wewnętrznego. 4 T2B to czujnik temperatury wylotowej parownika wewnętrznego, należy go zamontować na wylocie parownika. 5 T2C to czujnik temperatury wlotowej parownika wewnętrznego, montowany jest fabrycznie. 6 Jeśli dwie lub więcej skrzynek sterowniczych jest podłączonych równolegle w celu sterowania jedną jednostką wewnętrzną, czujniki T1, T2 oraz T2B należy podłączyć wyłącznie do nadrzędnej skrzynki DX AHU Schemat okablowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych Jednostka zewnętrzna Zasilanie wewnętrzne Pompa wody Przewód wentylatora Przełącznik poziomu wody T1/T2/T2B Nadrzędna skrzynka DX AHU 0# Rura cieczy Przewód sygnałowy (P, Q, E) A B Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU 1# Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU 2# B A Jednostka wewnętrzna Rura cieczy T2 T1 T2B T1 (wlot powietrza powrotnego) T2 (część środkowa parownika) T2B (wylot rury gazowej) Rura gazowa Rys. 7-6 OSTROŻNOŚĆ W razie konieczności użytkownik może wybrać funkcję dodatkową w ramce oznaczonej linią przerywaną (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

9 REGULACJA USTAWIEŃ 9 8. REGULACJA USTAWIEŃ 8. Ustawienie wydajności Ustawić przełącznik zasilania ENC1 na głównym panelu obsługi w zależności od zastosowania. Po wybraniu ustawienia należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. Nowe ustawienie nie zostanie wprowadzone, jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone i włączone ponownie. Opis funkcji: Rys. 8-1 ENC1 ustawienie mocy chłodzenia, pozwala na ustawienie mocy chłodzenia maszyny (tab. 8-1). 8-1 ENC1 (Moc ustawiana jest fabrycznie i może być zmieniana wyłącznie przez personel odpowiedzialny za konserwację. ) Kod Ustawienie mocy chłodzenia 0 0, 8 KM 1 1, 0 KM 2 1, 3 KM 3 1, 6 KM 4 2, 0 KM 5 2, 5 KM 6 3, 0 KM 7 3, 2 KM 8 4, 0 KM 9 5, 0 KM A br C D E N 6, 0 KM 8, 10, 12 KM 14, 16 KM 18, 20 KM Zastrzeżone Zastrzeżone Zakres wydajności poszczególnych skrzynek sterowniczych przedstawiono w tab. 8-2 Model ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Ustawienie mocy chłodzenia (KM) Wydajność jednostki wewnętrznej (kw) Wewnętrzna pojemność wymiennika ciepła (dm³) Tab. 8-2 Referencyjna ilość powietrza (m³/h) 3, 2 9 11, 2 1, 6585 2,, 2 14 2, 0639 2,, 5799 3,, 3170 3,, 6855 4,, 6069 5,, 5283 6,, 6430 7,, 3711 8,, 2925 9,,, ) Wzór na obliczenie "wewnętrznej pojemności wymiennika ciepła" jest następujący: 3, 14159 x (średnica zewnętrzna miedzianej rury wymiennika ciepła -2x grubość ściany miedzianej rury wymiennika ciepła)² długość miedzianej rury wymiennika ciepła/4. "Miedziana rura wymiennika ciepła" oznacza miedzianą rurę żebrowaną z gwintem wewnętrznym. Żebra rury są żaluzjowe. 2) Pojemność wymiennika ciepła oparta jest na temperaturze parowania 8 C, przegrzaniu 4 K, temperaturze powietrza zasysanego 27 C DB/19 C WB 8. Ustawienia nadrzędnych/podrzędnych skrzynek DX AHU W przypadku korzystania z wielu skrzynek DX AHU należy ustawić skrzynkę nadrzędną i podrzędną. Zob. ustawienie SW6 (tab. 10-5). Jeśli tylko jedna skrzynka DX AHU steruje jedną jednostką wewnętrzną, ta skrzynka jest skrzynką nadrzędną. Jeśli dwie lub więcej skrzynek DX AHU połączonych równolegle steruje jedną jednostką wewnętrzną, skrzynka o najwyższej wydajności powinna być skrzynką nadrzędną, skrzynka o drugiej największej wydajności powinna być skrzynką podrzędną 1, kolejna skrzynką podrzędną 2 itd. Maksymalna liczba skrzynek DX AHU to Ustawienie liczby podrzędnych skrzynek DX AHU W systemie wielu skrzynek DX AHU liczbę skrzynek podrzędnych należy ustawić na skrzynce nadrzędnej, zob. ustawienie (tab. 10-1). Jeśli liczba podrzędnych skrzynek DX AHU wykryta przez skrzynkę nadrzędną nie jest zgodna z ustawioną liczbą skrzynek, skrzynka nadrzędna wyświetli błąd "H7". Wskazówka: liczbę podrzędnych skrzynek DX AHU należy ustawić jedynie w skrzynce nadrzędnej Ustawienia adresu skrzynki sterowniczej DX AHU i sieci Po pierwszym uruchomieniu należy ustawić adres systemu za pomocą sterownika bezprzewodowego lub przewodowego. skrzynki DX AHU w tym samym systemie nie może się powtarzać Jedna skrzynka DX AHU sterująca jedną jednostką wewnętrzną W przypadku jednej skrzynki DX AHU sterującej jedną jednostką wewnętrzną każdej skrzynce DX AHU należy przypisać adres. Po wybraniu zakresu B F dla kodu ENC1 ta skrzynka DX AHU przypisze adresy wirtualne na podstawie adresu rzeczywistego, zob. tab Wybrany adres wirtualny lub nie może zostać przypisany do żadnej innej skrzynki DX AHU w tym samym systemie. Przykład: Jeśli w systemie znajdują się dwie skrzynki DX AHU, kod jednej z nich to D, a adres to 5, wtedy zgodnie z tab. 8-3 ta skrzynka utworzy trzy adresy wirtualne, 6, 7 i 8. Oznacza to, że adres kolejnej niezależnej skrzynki sterowniczej nie może wynosić 5, 6, 7 ani 8. Suma adresów ch i wirtualnych nie może przekraczać 63. Po wybraniu kodu F utworzonych zostanie 5 adresów wirtualnych, dlatego zalecaną liczbą adresów jest 58. ENC1 y wirtualne odpowiadające różnym kodom ENC1 Tab. 8-3 Liczba zajętych adresów 0 A Brak adresów wirtualnych 1 B C D E N / / / / / / / / / /) Liczba jednostek wewnętrznych wykryta przez jednostkę zewnętrzną będzie sumą liczby adresów ch i wirtualnych. 6 Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

10 10 REGULACJA USTAWIEŃ Jeśli wybrano kod D, a adres to 5, utworzone zostaną adresy wirtualne 6, 7 i 8, a liczba jednostek wewnętrznych wykrytych przez jednostkę zewnętrzną wynosić będzie 4. 4) Jednostka zewnętrzna nie może użyć automatycznego adresowania do ustawienia adresu jednostki wewnętrznej nieposiadającej adresu. Jednostka zewnętrzna może użyć funkcji automatycznego nadawania adresów wyłącznie wtedy, gdy przypisano adres do jednostki wewnętrznej; 5) Po połączeniu skrzynki sterowniczej DX AHU z centralnym sterownikiem jednostki wewnętrznej sterownik wyświetli adres i wirtualny. Jeśli wybrano kod D, a adres to 5, adres 5 i wirtualne adresy 6, 7 i 8 zostaną wyświetlone na centralnym sterowniku. Odpowiada to czterem DX AHUKZ. Stan czterech jednostek wewnętrznych nie ulegnie zmianie; 6) sieciowy jest taki sam jak adres jednostki wewnętrznej i nie musi być ustawiany oddzielnie Kilka skrzynek DX AHU połączonych równolegle sterujących jedną jednostką wewnętrzną W przypadku tego produktu może być połączonych równolegle kilka skrzynek DX AHU, które mogą sterować jedną jednostką wewnętrzną. W tej sytuacji jedynie nadrzędnej skrzynce DX AHU należy przypisać adres. y wirtualne zostaną wygenerowane w układzie równoległym. Jak przedstawiono w tab. 8-3, skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności od 0 do A zajmuje 1 adres. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności B zajmuje 2 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności C zajmuje 3 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności D zajmuje 4 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności E zajmuje 5 adresów. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności F zajmuje 6 adresów. Liczba adresów wirtualnych w układzie równoległym równa się całkowitej liczbie adresów zajętych przez DX AHU minus jeden. y wirtualne utworzone są na podstawie adresów ch i istnieją w systemie. W sytuacji gdy kilka skrzynek DX AHU połączonych równolegle steruje jedną jednostką wewnętrzną, w systemie istnieje jeden adres i kilka adresów wirtualnych. Przykładem jest rys Układ obejmuje 3 połączone równolegle skrzynki DX AHU, które sterują jedną jednostką wewnętrzną, np. skrzynka DX AHU #0 to AHUKZ-03B o kodzie D, skrzynka DX AHU #1 to AHUKZ-02B o kodzie B, a skrzynka DX AHU #2 to AHUKZ-01B o kodzie A. Należy więc ustawić skrzynkę DX AHU #0 jako nadrzędną, skrzynkę DX AHU #1 jako podrzędną 1, a skrzynkę DX AHU #2 jako podrzędną 2. Liczba adresów zajmowana przez te równoległe skrzynki wynosi 4+2+1=7. Jeśli skrzynka DX AHU #0 posiada adres 5, to równoległe skrzynki zajmują adresy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. y 6, 7, 8, 9, 10, 11 to adresy wirtualne. Liczba jednostek wewnętrznych wykrywanych przez jednostkę zewnętrzną wynosi 7. Jeśli w jednym systemie chłodniczym pracuje kilka połączonych równolegle systemów skrzynek DX AHU, jak na rys. 8-2, należy obliczyć liczbę zajętych adresów wirtualnych dla każdego systemu DX AHU. y systemu połączonych równolegle skrzynek DX AHU należy ustawić tak, aby uniknąć powtórzenia adresów ch lub wirtualnych. Suma adresów ch i wirtualnych nie może przekraczać Schemat okablowania dla kilku skrzynek DX AHU połączonych równolegle. W przypadku kilku skrzynek DX AHU połączonych równolegle sterujących jedną jednostką wewnętrzną połączenia należy wykonać zgodnie z rys Jednostka zewnętrzna Przewód sygnałowy (P, Q, E) Przewód sygnałowy (X, Y, E) Przewód sygnałowy pomiędzy jednostką zewnętrzną a nadrzędną skrzynką DX AHU Przewód sygnałowy pomiędzy nadrzędną skrzynką DX AHU a skrzynką podrzędną Sterownik SIEMENS Nadrzędna skrzynka DX AHU T1, T2, T2B Przewód sygnałowy (P, Q, E) Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #1 Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #N (N 3) Jednostka wewnętrzna #1 Przewód sygnałowy (P, Q, E) Sterownik SIEMENS Nadrzędna skrzynka DX AHU T1, T2, T2B Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #N (N 3) Jednostka wewnętrzna #2 Rys (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

11 WYBÓR STEROWNIKA WYBÓR STEROWNIKA Skrzynka sterownicza DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika zdalnego lub SIEMENS. Status SW3 na płycie głównej określa, który sterownik został wybrany. SW3 1 2 SW3 1 2 oznacza podłączony sterownik oznacza podłączony sterownik SIEMENS Rys. 9-1 Po zmianie statusu któregokolwiek z przełączników na płycie głównej należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. Nowe ustawienie nie zostanie wprowadzone, jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone i włączone ponownie Sterownik zdalny Po wybraniu sterownika zdalnego skrzynka DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Sterownik zdalny Rys Sterownik SIEMENS Po wybraniu sterownika SIEMENS jedynie ten sterownik może być używany do sterowania skrzynką DX AHU. Skrzynka nie będzie reagować na sygnał sterownika zdalnego poza sygnałami ustawiania adresu i zapytań. Nawet po wybraniu sterownika SIEMENS sterowniki zdalny lub przewodowy są nadal potrzebne do ustawienia adresu skrzynki DX AHU, ponieważ sterownik SIEMENS nie posiada takiej funkcji Schemat okablowania Zob. 9-4, należy zwrócić uwagę na trzy punkty. 1 Odległość pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU nie powinna być większa niż 15 m. 2 Jeśli kilka równolegle połączonych skrzynek DX AHU steruje jedną jednostką wewnętrzną, sterownik SIEMENS wystarczy podłączyć do nadrzędnej skrzynki sterowniczej DX AHU. 3 Jeden sterownik SIEMENS nie może sterować więcej niż jedną jednostką wewnętrzną Ustawienie sygnału pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU. Sygnały ze sterownika SIEMENS do skrzynki DX AHU. 9-1 Sygnał Przyłącze Ustawiona temp /WYŁ Tryb chłodzenia Tryb grzania Status wentylatora Rodzaj sygnału Napięcie analogowe Styk bezprądowy Styk bezprądowy Styk bezprądowy 0 10 V DC zob. 9-3 Opis zamknięty oznacza odłączony oznacza WYŁ zamknięty oznacza tryb chłodzenia, odłączony oznacza brak sygnału chłodzenia zamknięty oznacza tryb grzania, odłączony oznacza brak sygnału ogrzewania zamknięty oznacza. wentylator odłączony oznacza WYŁ. wentylator Y1-M Sterownik przewodowy Rys. 9-3 Szczegółowe instrukcje dot. sterowników przewodowego i zdalnego znajdują się w instrukcji obsługi. Uwaga: po wybraniu sterownika zdalnego płyta główna skrzynki DX AHU nie będzie reagować na sygnały sterownika SIEMENS. Sygnały ze skrzynki DX AHU do sterownika SIEMENS. Sygnał Alarm Styk bezprądowy Odszranianie Status działania Rodzaj sygnału Styk bezprądowy Styk bezprądowy Opis zamknięty oznacza brak alarmu, odłączony oznacza alarm zamknięty oznacza odszranianie, odłączony oznacza brak odszraniania zamknięty oznacza działanie, odłączony oznacza wył 3. Przyłącza komunikacji na płycie głównej. Styk bezprądowy Tab. 9-2 Przyłącze D4-M D3-M / /WYŁ TEMP. GND WEN. KOM. OGRZ. CHŁ Alarm Odszr. Dział Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

12 12 WYBÓR STEROWNIKA MD4D3 S Y1 M Listwa zaciskowa Zasilanie 24 V MP24V Y1 M Y2 D1 M D2 D3 M D4 D5 M INFORMACJE SIEMENS POL ALARM ESC Sterownik SIEMENS Rys. 9-4 WSKAZÓWKA 1 Odległość pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU nie powinna być większa niż 15 m. 3 Jeden sterownik SIEMENS nie może sterować więcej niż jedną jednostką wewnętrzną. 4 Wszystkie sygnały przesyłane przez sterownik SIEMENS i skrzynkę DX AHU muszą być zgodne z ustawieniami opisanymi w tab. 9-1 i 9-2. Komunikacja nie będzie przebiegać prawidłowo, jeśli zmieniono ustawienia sygnałów w sterowniku SIEMENS. 9-3 Wejście analogowe 0 10 V DC Temp. pomieszcz. () Temp. () Zakres Normalnie Chłodzenie Ogrzewanie Min Maks 0, 5 0 1, 15 Niedostępne Niedostępne 1, 5 1, 35 1,, 85 2,, 5 2, 35 2,, 85 3,, 5 3, 35 3,, 85 4,, 5 4, 35 4,, 85 5,, 5 5, 35 5,, 85 6,, 5 6, 35 6,, 85 7,, 5 7, 35 7,, 85 8,, 5 8, 35 8,, 5 8, 85 10 Niedostępne Niedostępne (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

13 USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA Instrukcja obsługi. Po wybraniu sterownika SIEMENS skrzynka DX AHU będzie działać zgodnie z sygnałem sterowania wysyłanym przez sterownik SIEMENS oraz sygnałami alarmu, odszraniania oraz działania. 10. USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA Ustawienia przełącznika Wskazówka: liczbę podrzędnych skrzynek DX AHU należy ustawić jedynie w nadrzędnej jednostce wewnętrznej. Tab Ustawienia przełącznika SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 1 tryb kontroli fabrycznej, 0 tryb adresowania automatycznego (ustawienie fabryczne) 000 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 4 (zastrzeżone) 101 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 5 (zastrzeżone) 110 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 6 (zastrzeżone) 111 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 7 (zastrzeżone) 1 zastrzeżone, 0 nowy wyświetlacz (ustawienie fabryczne) 1 tryb kontroli fabrycznej przekaźnika, 0 tryb zwykły (ustawienie fabryczne) 00 gdy temperatura wynosi 15 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza (ustawienie fabryczne) 01 gdy temperatura wynosi 20 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza 10 gdy temperatura wynosi 24 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza Tab Ustawienia przełącznika SW5 SW5 1 2 SW5 1 2 SW5 1 2 SW5 1 2 Tab kompensacja temperatury 6 C poniżej nastawy trybu grzania (ustawienie fabryczne) 01 kompensacja temperatury 2 C poniżej nastawy trybu grzania 10 kompensacja temperatury 4 C poniżej nastawy trybu grzania 11 kompensacja temperatury 8 C poniżej nastawy trybu grzania Wskazówka: Wentylator będzie nadal pracować po osiągnięciu zadanej temperatury poniżej nastawy trybu grzania przez T1, lecz funkcja zapobiegająca nawiewaniu zimnego powietrza wciąż będzie działać. Oznacza to, że wentylator zostanie zatrzymany, gdy T2 osiągnie temperaturę poniżej nastawy SW2. Ustawienia przełącznika SW6 Przypisywanie adresu jednostki wewnętrznej SW SW SW SW nadrzędna skrzynka sterownicza DX AHU Tab podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 3 SW6 100 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 4 (zastrzeżone) SW6 101 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 5 (zastrzeżone) SW6 110 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 6 (zastrzeżone) SW6 111 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 7 (zastrzeżone) Po zmianie statusu któregokolwiek z przełączników na płycie głównej należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. SW2 Ustawienia przełącznika SW3 SW3 1 2 SW gdy temperatura wynosi 26 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza Tab wymaganie ponownej korekty wydajności jednostki wewnętrznej wynosi 80%, 0 wymaganie ponownej korekty wydajności jednostki wewnętrznej wynosi 100% (ustawienie fabryczne) 1 podłączony sterownik SIEMENS bez funkcji automatycznego restartu 0 podłączony sterownik MIDEA z funkcją automatycznego restartu (ustawienie fabryczne) Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

14 14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NR Typ Treść Kod błędu Uwagi 1 Alarm 2 Alarm Brak adresu podczas pierwszego uruchomienia Niezgodność jednostek wewnętrznych lub podłączono urządzenie "MS" 3 Alarm Konflikt trybów 4 Usterka 5 Usterka 6 Usterka Błąd EEPROM Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną lub pomiędzy nadrzędną a podrzędną jednostką wewnętrzną Błąd czujnika temperatury (T1) Błąd czujnika temperatury (T2) Błąd czujnika temperatury (T2B) Błąd czujnika temperatury (T2C) 7 Usterka Błąd jednostki zewnętrznej 8 Usterka Alarm poziomu wody 9 Usterka Liczba równolegle połączonych jednostek wewnętrznych nie zgadza się się wskaźnik "FE" się wskaźnik "H0" się wskaźnik "E0" się wskaźnik "E1" się wskaźnik "E2" się wskaźnik "E3" się wskaźnik "E4" się wskaźnik "E7" się wskaźnik "Ed" się wskaźnik "EE" się wskaźnik "H7" Powraca do normalnego stanu po zakończeniu ustawień. Tab Po usunięciu usterki błąd usuwany jest automatycznie. Po usunięciu usterki błąd usuwany jest automatycznie. Przycisk zapytania Wskaźnik LED zegara Wskaźnik alarmu Wyświetlacz LED Dioda LED oznaczająca działanie Dioda LED DEF i wentylatora Odbiornik sygnału podczerwonego Rys Wskazówka: Sterownik SIEMENS może otrzymać informację o alarmie ze skrzynki DX AHU. Wówczas należy najpierw zidentyfikować i usunąć problem, a następnie umieścić mostek na zaciskach D5-M, aby przywrócić poprzedni stan (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

15 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 15 Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

16

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Bosch B21cl80sns 02