Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U są niezbędne, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny i efektywny. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi. Następnie należy upewnić się, że wszystkie elementy są właściwie zamontowane, aby upewnić się, że wszystko będzie działać poprawnie. Obsługa urządzenia jest bardzo istotna, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie i jest bezpieczne. Przed rozpoczęciem mycia należy upewnić się, że wszystkie obszary są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Wszystkie części należy dokładnie wyczyścić, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi niektórych zanieczyszczeń, takich jak kurz i wilgoć.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U

1 ViClean-I 100 PL Instrukcja obsługi VILLEROY-BOCH. COM

2 Stopka redakcyjna Villeroy&Boch AG Saaruferstraße Mettlach Niemcy Telefon: +49 (0) / information@villeroy-boch. com Bez pisemnej zgody Villeroy&Boch AG nie można pobierać ani wykorzystywać zdjęć z naszych stron. Zarząd Frank Göring (Prezes Zarządu) Andreas Pfeiffer Nicolas Luc Villeroy Dr Markus Warncke Rada Nadzorcza Yves Elsen (Przewodniczący Rady Nadzorczej) Logotyp oraz słowny znak towarowy Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których prawa są własnością Bluetooth SIG. Wykorzystanie go przez Villeroy&Boch jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy marek należą do ich właścicieli. Ten produkt spełnia wszystkie kryteria CE. Deklarację zgodności można uzyskać w Villeroy&Boch. Rejestr Sąd Rejonowy w Saarbrücken, HRB NIP Villeroy&Boch AG: 020/100/00087 Copyright Villeroy&Boch AG Odpowiedzialność Treść naszych stron została przygotowana z największą starannością. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i aktualność. Villeroy&Boch AG odpowiada za własne treści, które udostępnia zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy odróżnić odsyłacze ( linki) do treści udostępnianych przez innych dostawców od treści własnych. Jeśli dowiemy się, że treści, do których prowadzą linki, podlegają odpowiedzialności cywilnej lub karnej, usuniemy te linki. 2

3 Spis treści 2 Informacje ogólne Symbole i ich znaczenie Grupy docelowe Gwarancja 5 Bezpieczeństwo Używanie zgodne z przeznaczeniem Możliwe nieprawidłowe używanie Ogólne informacje o bezpieczeństwie 7 3 Dane techniczne Opis produktu Obsługa ViClean-I 100-App Natrysk do higieny pośladków Natrysk do higieny intymnej pań Ustawienia dyszy Stop Objętość wody 22 Tryb ekspercki Ustawianie temperatury wody Ręczne czyszczenie dysz myjących Pairing ViClean-I 100 z pilotem zdalnego sterowania Usunięcie ustawień ViClean-I Wymiana baterii Konserwacja i pielęgnacja Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji QuickRelease 29 9 Usuwanie usterek Utylizacja PL 1

4 1 Informacje ogólne Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w miejscu dostępnym dla użytkownika. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. 1. 1 Symbole i ich znaczenie Instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie Ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami. Zagrożenie śmiercią lub poważnym urazem fizycznym. Ostrożnie Ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami. Zagrożenie urazem fizycznym lub szkodą materialną. Wskazówka Zawiera informacje dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje. Wskazówki postępowania Konieczne do wykonania czynności zostały wymienione w postaci listy numerycznej. Należy przestrzegać kolejności czynności. Przykład: 1. Czynność 2. Czynność Wyniki wskazówki postępowania są prezentowane w następujący sposób: Strzałka Przykład: Strzałka Wyliczenia Wyliczenia, które nie wymagają konkretnej kolejności działań, zostały pokazane z użyciem punktatorów. Punkt 1 Przykład: Punkt 2 4

5 1. 2 Grupy docelowe Grupami docelowymi niniejszej instrukcji są użytkownicy produktu. Użytkownik: Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli były nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci wymagają nadzoru, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem. Ostrzeżenie Dzieci nie powinny czyścić deski bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Niniejsza elektroniczna deska bidetowa ViClean-I 100 została zaprojektowana i wyprodukowana z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, stanowiąc doskonały przykład połączenia jakości, piękna i długotrwałej żywotności użytkowej. Potwierdzamy to naszym słowem i 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach, chyba że można je przypisać Villeroy & Boch lub innym podmiotom, za pośrednictwem których Villeroy & Boch wykonuje swoje obowiązki umowne: uszkodzenia lub straty poniesionej w pożarze, w wyniku trzęsienia ziemi, powodzi, wyładowania atmosferycznego lub innych sytuacji o charakterze siły wyższej, a także w wyniku zanieczyszczeń powietrza, oddziaływania szkodliwych gazów (siarkowodoru), kontaktów z solą i nieprawidłowych poziomów napięcia zasilania uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku instalacji urządzenia niezgodnej z instrukcją jego instalacji, a także wskutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania urządzenia, niestosowania się do zaleceń zachowania ostrożności, zawartych w instrukcji użytkownika i na etykiecie wyrobu, a także w wyniku nieprawidłowej konserwacji urządzenia, niezgodnej z instrukcją użytkownika uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku modyfikacji, demontażu i zniszczenia urządzenia uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku pozostawionych przez wodę plam, osadów lub obcych substancji z wody wodociągowej uszkodzenia lub straty będącej wynikiem jakości wody w rejonie stosowania urządzenia uszkodzenia lub straty będącej wynikiem nieprawidłowo wykonanego przeniesienia po instalacji, nieprawidłowej instalacji lub szkodliwego środowiska uszkodzenia lub straty będącej wynikiem wady innej niż tkwiącej w produkcie (np. w wyniku zmiany w konstrukcji budynku) uszkodzenia lub straty będącej wynikiem ukąszeń owadów lub zwierząt, takich jak np. myszy, lub starty spowodowanej pozostałościami szczątków martwych zwierząt lub owadów uszkodzenia lub straty będącej wynikiem zamarznięcia urządzenia 5 PL 1. 3 Gwarancja

6 6 uszkodzenia lub straty będącej wynikiem nieprawidłowych parametrów sieci elektrycznej (niewłaściwe napięcie, częstotliwość sieci) oraz wpływem promieniowania elektromagnetycznego, generowanego w pobliżu urządzenia (na przykład, przez przebiegające blisko linie napięcia lub znajdujące się obok urządzenia peryferyjne) uszkodzenia lub straty będącej wynikiem montażu urządzenia na środkach transportu, takich jak pojazdy kołowe i statki uszkodzenia lub straty będącej wynikiem zużycia się akumulatora uszkodzenia lub straty będącej wynikiem wytarcia się (zużycia) elementów w punktach mechanicznych / codziennej konserwacji urządzenia (zawór odprowadzania wody, filtr, O-ring, pakunek uszczelniający, itd. )

7 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Używanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy I i musi być podłączone do systemu uziemienia. Można go używać tylko w suchym otoczeniu. Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, należy zapewnić odpowiednią wentylację. W tym celu należy zainstalować wentylator wyciągowy lub odpowietrznik. Używanie zgodne z przeznaczeniem oznacza również: postępowanie zgodnie z wszystkimi wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. postępowanie zgodnie z wszystkimi wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu. używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. używanie produktu wyłącznie w budynkach. ViClean-I 100 można używać wyłącznie stosując świeżą wodę. Cząsteczki brudu w wodzie mogą zatykać filtry, węże i dysze. Każdy inny rodzaj używania deski nieopisany w rozdziale Używanie zgodne z przeznaczeniem jest niezgodny z przeznaczeniem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezgodnego z przeznaczeniem; jedyną odpowiedzialność za takie szkody ponosi użytkownik. 2. 3 Ogólne informacje o bezpieczeństwie Prąd Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Dotknięcie części przewodzących prąd może spowodować ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu przemiennym (AC) V, 50 Hz. Montaż i naprawa produktu muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Należy się upewnić, że podczas wykonywania prac przewód zasilający jest odłączony od zasilania i zabezpieczony przed ponownym włączeniem. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas czyszczenia i konserwacji! Dotknięcie części przewodzących prąd ( V, 50 Hz, AC) podczas czyszczenia i konserwacji może spowodować ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas czyszczenia i konserwacji należy uważać, aby nie dotykać żadnych części pod napięciem ( V, 50 Hz, AC). 7 PL 2. 2 Możliwe nieprawidłowe używanie

8 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Części pod napięciem, które nie są prawidłowo podłączone lub przymocowane do zasilacza, mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wszystkie elektryczne, elektromagnetyczne i instalacyjne części składowe produktu (z wyjątkiem pilota zdalnego sterowania) muszą być bezpiecznie przymocowane do toalety zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. Aby uniknąć obrażeń i śmierci, wszystkie części pod napięciem muszą być bezpiecznie przymocowane do toalety zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. Ciepło Ostrzeżenie Zagrożenie wybuchem! Źródła ciepła w bezpośrednim sąsiedztwie toalety lub pilota zdalnego sterowania mogą powodować wydzielanie się ciepła na produkcie i wybuch. Nie umieszczać źródeł ciepła w bezpośrednim sąsiedztwie toalety lub pilota zdalnego sterowania. Czyszczenie Ostrzeżenie Dzieci nie powinny czyścić deski bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt elektronicznej deski bidetowej ze środkami czyszczącymi do toalet o nieneutralnym ph lub środkami czyszczącymi zawierającymi chlor, ściernymi lub żrącymi, jak również stosowanie środków do czyszczenia o chropowatej powierzchni może prowadzić do uszkodzeń. Do czyszczenia elektronicznej deski bidetowej należy używać wyłącznie wody, łagodnego, neutralnego środka czyszczącego oraz ściereczek o miękkiej powierzchni. Jeśli elektroniczna deska bidetowa wejdzie w kontakt z agresywnymi środkami czyszczącymi lub środkami do czyszczenia urządzeń sanitarnych, należy je natychmiast spłukać czystą wodą. 8

9 Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt ze środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie deski i pokrywy. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że deska i pokrywa są podniesione aż do momentu spłukania środka czyszczącego. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem wody! Zetknięcie pilota zdalnego sterowania z wodą może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy zanurzać pilota zdalnego sterowania w wodzie. Nie należy myć pilota zdalnego sterowania w zmywarce. Wskazówka PL Do czyszczenia deski sedesowej używać łagodnego roztworu mydła i upewnić się, że na desce ani na zawiasach nie pozostaje wilgoć. Należy osuszyć deskę sedesową i zawiasy miękką szmatką. Obsługa Wskazówka W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy wyłączyć toaletę odpowiednim wyłącznikiem (patrz rozdział Opis produktu) i odłączyć dopływ wody. Nieprawidłowości mogą obejmować między innymi następujące elementy: rozprzestrzenianie się dymu wyciek wody emitowanie hałasu Wskazówka System spełnia wymagania wyposażenia stopnia ochrony I. Typ X, sposób podłączenia za pomocą specjalnych kabli. Aby uniknąć zagrożeń, kabel zasilający musi zostać wymieniony w przypadku uszkodzenia przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Wszystkie części muszą znajdować się we właściwym miejscu. 9

10 Wskazówka Przy zamkniętej desce i pokrywie należy unikać wszelkiego rodzaju obciążeń, które nie odpowiadają zamierzonemu zastosowaniu, np. nie stawiać niczego na zamkniętej desce i pokrywie, nie opierać się na nich jedną nogą. Wskazówka Nieszczelne baterie należy utylizować zgodnie z przepisami i w rękawicach. Unikać kontaktu ze skórą. Pozostałości usunąć wilgotną ściereczką. Wskazówka Używać wyłącznie baterii LR03/AAA. Nie wolno używać akumulatorków. 10

11 3 Dane techniczne Model ViClean-I 100 Napięcie zasilania Prąd naprzemienny V, 50 Hz Znamionowy pobór mocy 960 W (temperatura wody 15±5 C, natężenie przepływu 500 ml/min) Maks. pobór mocy 1344 W Baterie (2x) do pilota zdalnego sterowania Typ: LR03/AAA Toaleta Funkcje natrysku Zużycie wody spłukującej 3/4, 5 l Średnica odpływu 110 mm Odprowadzenie Odprowadzenie poziome Objętościowe natężenie przepływu wody ml/min Tryb Podgrzewacz przepływowy Temperatura wody C (5 poziomów temperatury) Pobór mocy elementu grzejnego W Urządzenia zabezpieczające Typ AB Regulowanie pozycji dyszy myjącej 5 poziomów Stopień ochrony IPX4 Ciśnienie doprowadzania wody Min. wymagane ciśnienie wody: 0, 1 MPa (dynamiczne) Maks. dopuszczalne ciśnienie wody: 1, 0 MPa (statyczne) Temperatura doprowadzania wody C Temperatura otoczenia podczas pracy C Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 595 mm x 385 mm x 400 mm Waga 32 kg PL Opis Kategoria 11

12 4 Opis produktu 12

13 Tylna pokrywa Przycisk Wł. /Wył. Wyświetlacz serwisowy Pokrywa serwisowa Etykieta produktu z numerem seryjnym Uchwyt ścienny do pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Ograniczniki pokrywy Pokrywa 10 Osłona zawiasów 11 Deska 12 Dysza myjąca 13 Głowica dyszy 14 Ceramika 15 Bufory deski 16 QuickRelease 17 Panel z Quaryl -u PL

14 Ustawienia dyszy Można wybrać następujące ustawienia dysz zarówno do higieny intymnej pań, jak i do higieny pośladków: Normalne Natrysk o stałym strumieniu wody bez ruchu HarmonicWave Natrysk z oscylującymi i rotującymi ruchami Pulsacyjny natrysk masujący Natrysk z płukaniem interwałowym 14

15 5 Obsługa Natrysk do higieny pośladków Natrysk do higieny intymnej pań Stop Zwiększanie siły strumienia wody Dysza myjąca ustawiona do przodu Dysza myjąca ustawiona do tyłu Zmniejszanie siły strumienia wody Wskazówka PL Aby ustawić temperaturę wody należy pobrać aplikację na telefon. Wskazówka Urządzenie działa również, gdy z toalety nie korzysta użytkownik. 15

16 5. 1 ViClean-I 100-App Aplikacja ViClean-I 100-App przekształca smartfon w pilota zdalnego sterowania, za pomocą którego można łatwo i bez komplikacji obsługiwać ViClean-I 100 poprzez połączenie Bluetooth. Można w niej wywołać i skonfigurować najważniejsze podstawowe funkcje elektronicznej deski bidetowej. Oprócz funkcji zdalnego sterowania aplikacja jest wyposażona w dodatkowe opcje ustawień, np. w jeszcze łatwiejszy sposób ustawiania temperatury wody. Ponadto można zapisać swoje preferencje jako profil osobisty. Aplikacja ViClean-I 100-App jest dostępna dla systemu Android i ios w sklepach Google Play Store i Apple App Store. 5. 2 Natrysk do higieny pośladków 16 Nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków, aby włączyć natrysk bezruchowy do higieny pośladków. Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków w trakcie funkcji bezruchowej natrysku do higieny pośladków, aby aktywować natrysk do higieny pośladków z HarmonicWave.

17 PL Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków w trakcie funkcji HarmonicWave, aby aktywować natrysk do higieny pośladków z masażem pulsacyjnym. 17

18 Funkcje są aktywowane cyklicznie. Po czterokrotnym powtórzeniu naciskania przycisku cykl rozpoczyna się od nowa i ponownie uruchomi się funkcja wybrana na początku. Aby zakończyć natrysk do higieny pośladków należy wcisnąć przycisk Stop. 3 Natrysk do higieny intymnej pań 18 Nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań, aby włączyć normalny natrysk do higieny intymnej pań.

19 Ponownie nacisnąć przycisk natrysku higieny intymnej pań w trakcie funkcji bezruchowej natrysku tylnej części ciała, aby aktywować natrysk higieny intymnej pań z HarmonicWave. PL 19

20 Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań w trakcie funkcji HarmonicWave, aby aktywować natrysk do higieny intymnej pań z masażem pulsacyjnym. Funkcje są aktywowane cyklicznie. Aby zakończyć natrysk do higieny intymnej pań należy wcisnąć przycisk Stop. Można również zakończyć działanie przy aktywnej funkcji. 20

21 5. 4 Ustawienia dyszy Ustawić żądany poziom ustawienia dyszy prysznicowej, naciskając kilkakrotnie odpowiednie przyciski. Ustawienie dyszy prysznicowej sygnalizowane jest diodami LED. Można ustawić pięć różnych poziomów. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku światła diody LED przesuwają się w zależności od ustawionego poziomu ze strony lewej na prawą lub odwrotnie. Nacisnąć prawy przycisk, aby przesunąć dyszę myjącą do przodu. Nacisnąć lewy przycisk, aby przesunąć dyszę myjącą do tyłu. Etapy ustawienia dysz są wyświetlane rosnąco od lewej do prawej za pomocą pięciu umieszczonych obok siebie diod LED. Aktualnie ustawiony poziom pokazują światełka odpowiednich diod LED. Oznaczenie tylnej pozycji dyszy. Oznaczenie środkowej pozycji dyszy. PL Oznaczenie przedniej pozycji dyszy. 5 Stop Uruchomić przycisk Stop, aby zatrzymać jednocześnie wszystkie funkcje myjące. 21

22 5. 6 Objętość wody Ustawić żądany poziom ustawienia objętości wody, naciskając kilkakrotnie odpowiednie przyciski. Ustawienie objętości wody sygnalizowane jest diodami LED. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku świeci się odpowiednia liczba diod LED, w zależności od poziomu ustawionej objętości wody. Wciśnięcie prawego przycisku powoduje zwiększenie objętości wody. Wciśnięcie lewego przycisku powoduje zmniejszenie objętości wody. Objętość wody jest pokazywana rosnąco od lewej do prawej za pomocą pięciu umieszczonych obok siebie diod LED. Im większa objętość wody, tym więcej diod LED się świeci. Pokazuje małą objętość wody. Pokazuje średnią objętość wody. Pokazuje wysoką objętość wody. 22

23 6 Tryb ekspercki Poza opisanymi funkcjami podstawowymi w trybie eksperckim na pilocie zdalnego sterowania dostępne są dodatkowe funkcje. Aby włączyć tryb ekspercki, należy naciskać jednocześnie dwa przyciski regulacji objętości wody przez co najmniej pięć sekund. Następujące po tym trzy błyśnięcia diod LED sygnalizują, że włączony został tryb ekspercki. W trybie eksperckim można ustawiać następujące funkcje i opcje: 6. 1 Ustawianie temperatury wody Można wybrać pięć poziomów temperatury wody w zakresie od 30 C do 40 C. Aby ustawić temperaturę wody, należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; nacisnąć przycisk zwiększający ilość wody, aby podwyższyć temperaturę wody; nacisnąć przycisk zmniejszający ilość wody, aby obniżyć temperaturę wody; PL dokładniejsze informacje na temat wymaganych przycisków znajdują się w punkcie "Objętość wody". 6. 2 Ręczne czyszczenie dysz myjących Aby oczyścić dyszę myjącą ręcznie, należy ją zdemontować lub wyciągnąć używając pilota zdalnego sterowania. Aby ruszyć dyszę należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; nacisnąć przycisk, aby dysza myjąca się wysunęła; dysza myjąca wyjedzie z panelu Quaryl; 23

24 Zdjąć głowicę dyszy; Oczyścić głowicę dyszy; Oczyścić całą dyszę; Nałożyć oczyszczoną głowicę dyszy w odpowiednie miejsce; nacisnąć przycisk, aby dysza myjąca się wsunęła; dysza myjąca się schowa;

25 jeżeli po wysunięciu dyszy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, dysza po dziesięciu minutach powraca do pozycji wyjściowej; po naciśnięciu przycisku STOP po wysunięciu dyszy myjącej tryb ekspercki zostaje wyłączony i dysza myjąca powraca do pozycji wyjściowej. 3 Pairing ViClean-I 100 z pilotem zdalnego sterowania Pairing oznacza proces połączenia pomiędzy ViClean-I 100 i pilotem zdalnego sterowania. Funkcja ta jest konieczne tylko wtedy, gdy używa się pilota zdalnego sterowania. Aby połączyć pilota zdalnego sterowania z urządzeniem ViClean-I 100 należy wykonać następujące kroki: wyłączyć ViClean-I 100; aktywować tryb ekspercki; w trybie eksperckim nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków; naciśnięcie przycisku natrysku do higieny pośladków powoduje przejście pilota zdalnego sterowania w tryb wyszukiwania; w trybie wyszukiwania można połączyć pilot zdalnego sterowania z ViClean-I 100 poprzez Bluetooth; włączyć ViClean-I 100; ViClean-I 100 automatycznie nawiąże połączenie z pilotem zdalnego sterowania; jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, pilot automatycznie wyjdzie z trybu eksperckiego i zaświeci się trzykrotnie dioda LED. PL 6. 4 Usunięcie ustawień ViClean-I 100 Aby usunąć ustawienia ViClean-I 100 należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; W trybie eksperckim nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte. 25

26 7 Wymiana baterii Wskazówka Nieszczelne baterie należy utylizować zgodnie z przepisami i w rękawicach. 26

27 Wskazówka Używać wyłącznie baterii LR03/AAA. PL Prawidłowa utylizacja baterii jest opisana w rozdziale "Utylizacja". 27

28 8 Konserwacja i pielęgnacja Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt elektronicznej deski bidetowej ze środkami czyszczącymi do toalet o nieneutralnym ph lub środkami czyszczącymi zawierającymi chlor, ściernymi lub żrącymi, jak również stosowanie środków do czyszczenia o chropowatej powierzchni może prowadzić do uszkodzeń. 8. 1 Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji Do codziennej pielęgnacji zalecamy użycie miękkiej, nie rysującej gąbki lub szmatki. Wskazówka Do czyszczenia deski sedesowej używać łagodnego roztworu mydła i upewnić się, że na desce ani na zawiasach nie pozostaje wilgoć. Wskazówki dotyczące pielęgnacji w przypadku trudnych zabrudzeń Dzięki łatwej w pielęgnacji powierzchni ViClean-I 100 uzyskuje się świeżą czystość i optymalną higienę nawet bez użycia agresywnych środków czyszczących. Jeśli chcecie Państwo użyć środka czyszczącego, zalecamy użycie dostępnego w handlu uniwersalnego środka czyszczącego. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt ze środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie deski i pokrywy. 28

29 PL 8. 2 QuickRelease 29

30 Demontaż 1. Otworzyć pokrywę. Otworzyć deskę. 3. Wyciągnąć oba klipsy na zewnątrz. 4. Zdjąć deskę. Montaż 1. Ustawić deskę w zamierzonej pozycji 2. Wcisnąć oba klipy do środka. Zamknąć deskę. Zamknąć pokrywę. 30

31 9 Usuwanie usterek Jeśli po usunięciu usterki ViClean-I 100 nadal nie działa, prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem naszej infolinii o kodzie błędu, który pokazuje się na wyświetlaczu serwisowym. W diagnostyce usterek pomocna będzie poniższa tabela. Diagnostyka usterek Sprawdzić dopływ wody Czy w domu działa dopływ wody? Czy okręcony jest główny kurek? Sprawdzić zasilanie Czy wystąpiła awaria w dostawie prądu? Skalibrować ViClean-I 100 Wyłączyć ViClean-I 100 i po paru sekundach ponownie włączyć. Sprawdzić, czy świeci się wyświetlacz serwisowy. Sprawdzić, czy włącznik na wyświetlaczu serwisowym urządzenia ViClean-I 100 jest przełączony na WŁ. Sprawdzić, czy bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest przełączony na WŁ. Sprawdzić działanie pilota zdalnego sterowania. Sprawdzić, czy nie wyczerpały się baterie. Jeśli tak, wymienić baterie. Chronić pilot zdalnego sterowania przed kontaktem z wodą. PL Sprawdzić i ewentualnie przełączyć wyłącznik różnicowoprądowy łazienki. 31

32 W diagnostyce usterek pomocna będzie poniższa tabela. Problem Możliwe rozwiązanie ViClean-I 100 nie działa Sprawdzić wyświetlacz serwisowy. W zwykłym trybie powinien pokazywać 00. Jeśli nie wyświetla się żaden kod, sprawdzić zasilanie. ViClean-I 100 nie reaguje na pilota zdalnego sterowania Sprawdzić, czy prawidłowo włożono baterie do pilota zdalnego sterowania. Sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisków na pilocie zdalnego sterowania świecą się odpowiednie kontrolki na pilocie. Jeśli nie, wymienić baterie. ViClean-I 100 nie reaguje, chociaż na pilocie zdalnego sterowania świecą się kontrolki Uruchomić ViClean-I 100 poprzez ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). Ew. wymienić pilot zdalnego sterowania. Jeśli obsługa nie jest możliwa, sprawdzić wyświetlacz serwisowy i skontaktować się z obsługą klienta. 32

33 Problem Możliwe rozwiązanie Woda Niewystarczające ciśnienie wody Proszę zwiększyć wartość ustawioną za pomocą pilota zdalnego sterowania lub ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). Oczyścić filtr. mocno dokręcić nakrętki przyłącza wody. Niewystarczająca temperatura wody Proszę zwiększyć temperaturę wody w ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). W przypadku niskiej temperatury w łazience również temperatura wody może być niska na początku procesu mycia. Problem PL Jeśli na ekranie serwisowym za tylną pokrywą wyświetli się liczba (patrz "Opis produktu", liczba pozycyjna 3), zostanie to zgłoszone do centrum obsługi klienta. Możliwe rozwiązanie Dysza myjąca Dysza myjąca nie wysuwa się Wyłączyć ViClean-I 100 i po paru sekundach ponownie włączyć. Sprawdzić wyświetlacz serwisowy i skontaktować się z obsługą klienta. Dysza myjąca wysuwa się zbyt wolno Podczas aktywowania funkcji higieny intymnej pań i do higieny pośladków dysza przed wysunięciem przez kilka sekund jest czyszczona. Jest to normalne, nie stanowi usterki. Strumień wody wydobywający się z dyszy gwałtownie się zrywa Po dwóch minutach mycie się kończy, a dysza myjąca automatycznie wraca na miejsce. Takie zachowanie jest normalne. 33

34 10 Utylizacja Urządzenia elektryczne należy oddać do recyclingu lub utylizować w profesjonalny sposób. Przed wyrzuceniem urządzenia elektronicznego należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów komunalnych. Należy przestrzegać miejscowych przepisów. Baterie należy oddać do recyclingu lub utylizować w profesjonalny sposób. Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów komunalnych. 34

35 VILLEROY&BOCH GERMANY Villeroy&Boch AG Bathroom and Wellness Division Headquarters Mettlach Germany Tel: +49 (0) / 81 0 Fax: +49 (0) / V0E100R1 // 2018 Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours. VILLEROY-BOCH. COM

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MigoInstrukcja obsługi Migo PL Spis treści Spis treści 1 Bezpieczeństwo... 3 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami... 2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa...

Instrukcja instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C SPIS TREŚCI WSTĘP 1 Dokumentacja produktu... 3 2 Oznakowanie CE... 3 INSTALACJA 3 Instalacja urządzenia... 3 3. 1 Lista dostarczonego

Zdalny sterownik VR 80Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji Zdalny sterownik VR 80 Układ regulacji modułowo-busowej VR 80 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji.... 4 Dokumenty dodatkowe... pl/71487050-Wylacznik-czasowy-gao-emt757. html">Wyłącznik czasowy GAO EMT757INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Instrukcja montażu i obsługiPrzyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. : (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www. wolf-polska. pl

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. pl/1321979-7-747-006-080-05-2006-pl. html">7 747 006 080 05/2006 PL7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika....................... pl/8071143-Instrukcja-obslugi-i-instalacji. html">Instrukcja obsługi i instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja obsługi i instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C Exacontrol E7R C /S SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Bezpieczeństwo... 4 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi

Instrukcja obsługi R-8bInstrukcja obsługi R-8b PL www. techsterowniki. pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Centronic EasyControl EC541-IICentronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

ECL Comfort 210 / 310MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl. danfoss. com/ ECL Comfort

Centronic EasyControl EC545-IICentronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

ECL Comfort 210 / 296 / 310Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www. com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

calormatic 330 VRT 330 PL; HUcalormatic 330 VRT 330 PL; HU Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 330 Regulator temperatury pokojowej VRT 330 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji... pl/114624430-Centronic-easycontrol-ec311. html">Centronic EasyControl EC311Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Moduł mieszacza VR 60Dla instalatora Instrukcja instalacji Moduł mieszacza VR 60 System regulacji z magistralą modułową PL VR 60 Spis treści 1 Informacje dotyczące dokumentacji 2 Opis urządzenia Spis treści 1 Informacje dotyczące

Sterownik czasowy. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Termostat pokojowy BHT-1000-NTermostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Instrukcja - Procedura w firmie

  • Strona główna
  • wzory
  • Blog
  • Regulamin
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze zagadnienia dotyczące obsługi elektrodrążarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie procedur bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcji BHP dla elektrodrążarki odnosi się do konieczności skontrolowania stanu technicznego urządzenia (instalacji hydraulicznej i powietrznej), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki zwraca uwagę aby podczas wykonywania, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. Wzór Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników oddziałujące na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami monterskimi. Instrukcja BHP dla montera instalacji sanitarnych i CO powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na tym stanowiskiem. Monter dopuszczony do instalacji urządzeń sanitarnych i CO musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych. Wzór instrukcji o stosowaniu materiałów szkodliwych z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy wskazujący najważniejsze aspekty bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych powinna być umieszczone w widocznym miejscu, aby każdy pracownik mógł się z nią zapoznać. Zgodnie z Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny a pracę z nimi powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w ubraniu ochronnym, dobrze wentylowanych pomieszczeniach unikać ich styczności z oczami i skórą. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z substancjami, podczas pracy i po jej zakończeniu - gdyż konsekwencje ich nieprawidłowego użycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wzór dokumentu Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych posiada także tabelę z oznaczeniem stosowanym dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz uwagi dotyczące czynności zabronionych, sposobu przechowywania danych substancji oraz metody postępowania w sytuacjach awaryjnych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac dekarskich. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty prac dekarskich, oddziałujących na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac dekarskich określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP dla prac dekarskich, może podjąć się obowiązków na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla prac dekarskich odnosi się do konieczności - przy pochyleniu dachu większym niż 20% używania szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m, natomiast do pracy wymagającej swobodnego poruszania stosowania aparatu bezpieczeństwa umieszczonego nad stanowiskiem pracy. Wzór Instrukcji BHP dla prac dekarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych ze stosowaniem właściwych metod pracy tj. montaż rusztowań ochronnych nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu oraz kotwiczenie drabin linowych do stałych elementów. Instrukcja BHP dla prac dekarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje kluczowe aspekty pracy operatora wyciągarki budowlanej, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną, może przystąpić do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną odnosi się do konieczności zapoznania się z DTR wyciągarki przed przystąpieniem do pracy, odczytaniu zapisów dokonanych w „książce pracy” oraz sprawdzeniu stanu technicznego tj. urządzenia sterownicze, przycisk alarmowy, rygle zabezpieczające przed otwarciem, wyłączniki krańcowe oraz hamulec. Wzór Instrukcji BHP obsługa wyciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy tj. wciąganie towarów lub ludzi o ciężarze większym niż dopuszczalny, pozostawianiu maszyny bez nadzoru czy dotykanie rękoma lin i mechanizmów w ruchu. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wciągarki budowlanej. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje główne aspekty obsługi wciągarki budowlanej, które bezpośrednio oddziałującą na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy z pracowników powinien być z nią zapoznany. Wciągarka jest urządzeniem mechanicznym, które jest używane do ciągnięcia przedmiotów pionowo w górę lub poziomo w bok lub do uzyskaniu odpowiedniego naciągu liny lub drutu. Wciągarki w zależności od potrzeb mogą być zasilane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub za pomocą napędów spalinowych. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z wciągarki budowlanej. Dokument Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. eksploatacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wciągarką budowlaną oraz wzmiankę o wprowadzaniu do „książki pracy” uwag i spostrzeżeń dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo operatora maszyn w warsztacie mechanicznym. Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinna być umieszczona w widocznym miejscu i każdy pracownik powinien ją przyswoić, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych. Proces wulkanizacji polega na zerwaniu warstwy zużytego bieżnika ze starej opony i przyklejeniu warstwy nowego bieżnika przy pomocy narzędzi wulkanizacyjnych. Operator obsługujący urządzenia w zakładzie wulkanizacyjnym musi być przeszkolony w zakresie bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przeszkolenia personelu oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy demontażu i montażu opon a także pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z maszyną i w toku pracy oraz czynności niedozwolonych dotyczących obsługi kotłów i przekroczeń przyjętych norm ciśnieniowych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy tj. Instrukcja BHP w laboratorium dotyczy najważniejszych aspektów pracy na stanowisku pracy laboranta, które mają wpływ na bezpieczeństwo personelu. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium powinny być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP - ogólna BHP w laboratorium określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył szkolenie z zasad bhp i ppoż., zapoznany z ogólną Instrukcją BHP pracy w laboratorium, posiadający odzież i sprzęt ochronny może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium odnosi się do konieczności wyposażenia laboratorium w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu oraz przystosowane do łatwego oczyszczenia lub zmywania powierzchnie ścian i sufitów. Wzór Instrukcji BHP - ogólne BHP w laboratorium wskazuje, że materiały niebezpieczne jak odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych, oraz przechowywane w miejscach i odpowiednio oznakowanych przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Wzór Instrukcji BHP w laboratorium zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wskazanie na stosowanie tabliczek ostrzegawczych z informacją na drzwiach laboratorium gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy. Wzór dokumentu Instrukcji BHP ogólna dla zakładu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące regulacji wewnątrzzakładowych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy i wytyczne w niej zawarte, definiują podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Instrukcje BHP dla zakładu pracy powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na swoim stanowisku pracy tj. komputer, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka czy maszyny przemysłowe. Wszystkie sprzęty zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. Dokument ogólnej instrukcji BHP dla zakładu pracy odnosi się do wymagań właściwej ergonomii danego stanowiska, wszelkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stanowisku (przed przystąpieniem do pracy, w jej takcie i po jej zakończeniu) oraz zakazów, warunków eksploatacji a także postępowania w sytuacji zaistnienia awarii. Druk Instrukcji ogólnej BHP dla zakładu pracy zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zasad zachowania pracownika w razie zaistnienia wypadku. Zgodnie z ogólną instrukcją BHP dla zakładu pracy osobę nowozatrudnioną przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać z zasadami pracy na stanowisku oraz instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Pracownik powinien potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - praca z kwasami. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy w zakładzie używającym substancji chemicznych do których należą kwasy. W Instrukcji BHP dla prac z kwasami nadmienione zostało iż pomieszczenie gdzie pracuje się z kwasami musi posiadać dobrą wentylację, kwasoodporną posadzkę z kanałem odpływowym a personel musi zawsze używać odpowiedniej odzieży kwasoodpornej. Instrukcja BHP przy pracy z kwasami określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. i znająca niniejszą Instrukcja BHP dla pracy z kwasami może przystąpić do pracy z substancjami kwasowymi. Dokument Instrukcja BHP - praca z kwasami zawiera wytyczne dotyczące obchodzenia się z kwasem solnym, siarkowym, azotowym oraz wskazówki dotyczące mycia i czyszczenia zbiorników po kwasach. Instrukcja BHP - praca z kwasami zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas poparzenia substancjami kwasowymi lub wypicia kwasu, przybliżając zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcja BHP przy pracy z kwasami zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wytyczne obejmujące sposoby właściwego udzielania pierwszej pomocy
  • Karta ewidencyjna wyposażenia w odzieżKarta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, …
  • Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do aktKara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika 2023Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba… Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowychgotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy… Roczny plan urlopów 2023 - generator ExcelPlan urlopów 2023. Dokument Plan urlopów Excel to wzór aktywnego formularza generującego druk - roczny harmonogram urlopów. Plik automatycznie generuje ilość dni w miesiącu i nazwy dni w formie tabeli w Excelu. Po wpisaniu roku (cyfry) plik tworzy projekt urlopów na wybrany rok. Rok podzielony jest na dwa arkusze od… Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zadatkuPotwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się… Wniosek o emeryturę Rp-1EOpis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o emeryturę Rp-1E. Formularz ten stanowi podanie o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym podawane są wszystkie informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia. Wraz z Wnioskiem o emeryturę Rp-1E do ZUS należy aplikować wszystkie dokumenty, na podstawie których Zakład… Skierowanie na szkolenie BHPSkierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie… Instrukcja BHP szlifierka kątowaInstrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania… Karta obiegowa pracownika - przy przyjęciugotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy. Karta obiegowa nie musi być stosowana, lecz obowiązek wypełnienia obiegówki może mieć związek z… Instrukcja BHP dla stolarni / zakładu stolarskiegoInstrukcja BHP stolarni / zakładu stolarskiego. Wzór dokumentu Instrukcji BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera najważniejsze zasady pracy w zakładzie stolarskim, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla zakładu stolarskiego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik stolarni powinien… Protokół z badania stanu trzeźwościProtokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku… Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznegoInstrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz… Upoważnienie do wydziału komunikacji wzórUpoważnienie do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania w naszym imieniu w urzędzie komunikacji do wykonywania czynności prawnych takich jak rejestracja, przerejestrowanie pojazdu, składaniu podania o wydanie wtórnika dokumentu pojazdu czy tablic rejestracyjnych. Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu może posłużyć jako upoważnienie…
Jesteś tutaj:Instrukcja»Instrukcja - Procedura w firmie

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 2vv Alfa 85 700 U