Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z tego produktu. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji Questa 2goability. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są niezwykle istotne, dlatego ważne jest, aby instrukcja była czytana uważnie i ściśle przestrzegana. Instrukcja powinna być zawsze przechowywana w bezpiecznym miejscu, aby każdy mógł do niej łatwo wracać.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Znajdź instrukcje obsługi

Szybka naprawa narzędzi w jakości Bosch


Minimalne czasy przestojów dzięki usłudze naprawy Bosch: odzyskujesz narzędzie w idealnym stanie w ciągu zaledwie kilku dni.

Formularz zgłoszeniowy online

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Strona: 1

24Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaOdkurzacz spełniaobowiązujące wymogitechniczne oraz przepisybezpieczeństwa.„ Urządzenie mogą obsługiwaćdzieci w wieku powyżej 8 latoraz osoby z ograniczonymizdolnościami fizycznymi, sen-sorycznymi lub umysłowymi,a także osoby nieposiadające wystarczającegodoświadczenia i/lub wiedzy,jeśli pozostają pod nad-zorem lub zostały pou-czone, jak bezpiecznieobsługiwać urządzenie i sąświadome związanego z tymniebezpieczeństwa.„ Dzieci nie mogą bawić sięurządzeniem.„ Dzieciom bez nadzoru niewolno przeprowadzać czysz-czenia ani konserwacji.„ Plastikowe torby i fo-lie przechowywać pozazasięgiem dzieci i usunąć wbezpieczny sposób.>= Istnieje niebezpieczeństwouduszenia!Prawidłowe użytkowanie„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu doładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiaćwyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-liczce znamionowej.„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłączniew pomieszczeniach.„ Nie narażać urządzenia na działanie temperaturponiżej 0°C oraz powyżej 40°C.„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojem-nika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wy-lotu powietrza.= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotkiani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki iwymienić go na nowy, oryginalny przewód.„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieciciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrychkrawędziach ani zaciskać.„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyodkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyćprzewód ładowarki od sieci.„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenielub odłączyć przewód ładowarki od sieci.„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia orazwymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywanewyłącznie przez autoryzowany serwis.„ W następujących przypadkach należy natychmiastodłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktowaćsię z serwisem:− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płynprzedostał się do wnętrza urządzenia.− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynnikówatmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtrzabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp. ) zmateriałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placachbudowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego możeprowadzić do uszkodzenia urządzenia.„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniempodczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanieoryginalnego opakowania do celów transportowych.BaterieUrządzenie jest wyposażone w akumulatory litowo-jonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępnewyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisunaprawczego.W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się donajbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawicie-la handlowego.Wskazówki dotyczące transportuZastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegająprzepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.Użytkownik może transportować akumulatory podrogach publicznych bez konieczności spełnieniadodatkowych warunków. W przypadku wysyłki zapośrednictwem osób trzecich (np. : transport lotniczylub spedycja) należy uwzględnić szczególne wyma-gania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opiniieksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.Wskazówki dotyczące utylizacjiOdkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia iopakowania należy przekazać do punktu zbiórki surow-ców wtórnych.Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii dopojemnika z odpadami komunalnymi!

Strona: 2

74‡ Stopień mocy 1 1Do rutynowych zadań związanych ze sprzątaniem,wyjątkowo cicha praca urządzenia., wyłączona elek-troszczotka.‡ Stopień mocy 2 2Do wymagających zadań związanych ze sprzątaniemz włączoną elektroszczotką.‡ Stopień mocy 3 3Do bardzo wymagających zadań związanych zesprzątaniem na wszystkich rodzajach powierzchni,maksymalny stopień mocy.Czas pracyPodany tutaj czas pracy może różnić się w zależnościod stanu naładowania, temperatury oraz wieku akumu-latora itp.Athlet20 V28 VStopień 1: do 45 min. do 60 min.Stopień 2: do 30 min. do 25 min.Stopień 3: do 8 min. do 10 min.Rysunek 7‡ W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylićdo przodu w kierunku ssawki.! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględniewyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoiw miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzićpokrycie podłogi.Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatko-wegoRysunek 8*a) Przymocować pas do noszenia do dołączonego, krót-kiego uchwytu.b) Zdjąć z cokołu długi uchwyt.c) Nasadzić krótki uchwyt i zatrzasnąć.d) Zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki do podłóg.Rysunek 2e) Adapter wyposażenia dodatkowego nasadzić na od-kurzacz ręczny i zatrzasnąć.‡ Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg izatrzasnąć.‡ Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przyciskodblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.Ładowanie! Uwaga: Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumu-latory należy ładować przez co najmniej 6 godzin.Rysunek 3‡ W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżugniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 7‡ Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłuurządzenia.‡ Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.‡ Podczas ładowania miga wskaźnik naładowania.‡ W przypadku całkowitego naładowania akumulato-ra, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko iprzestaje migać.‡ Nagrzewanie się przewodu ładowarki i odkurzaczaręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-tywnego wpływu na ich działanie.Wskaźnik stanu naładowania bateriiRysunek 4*Wskaźnik stanu naładowania baterii urządzenia odpo-wiada jednemu z dwóch poniższych wariantów:a) Wskaźnik wskazuje stan naładowania akumulatora.„ W przypadku całkowitego naładowania akumulatora,wskaźnik świeci się na niebiesko.‡ Miganie wskaźnika oznacza konieczność ponownegonaładowania akumulatora.b) Diody LED wskaźnika wskazują stan naładowania aku-mulatora.„ Akumulator jest całkowicie naładowany„ Średni poziom naładowania„ Niski poziom naładowania‡ Miganie ostatniej diody LED oznacza koniecznośćponownego naładowania akumulatora.OdkurzanieRysunek 5‡ Nacisnąć przełącznik WŁ. /WYŁ. w kierunku strzałki.Regulacja siły ssaniaRysunek 6Przesunąć przełącznik WŁ. w żądaną pozycję,aby ustawić siłę ssania:* w zależności od wyposażenia

Strona: 3

75Rysunek 9*Ssawki, zależnie od potrzeby, nasadzić na wąż ssący zapomocą uchwytu adaptera wyposażenia dodatkowego:‡ Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapi-cerskich, zasłon itp.‡ Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogówitp.‡ Tapicerska ssawka szczelinowa do odkurzania tapi-cerki, idealna zwłaszcza do foteli samochodowych‡ Przymocować ssawkę wiertarską do uchwytu iumieścić przy ścianie w taki sposób, aby otwórwiertniczy w ssawce znajdował się nad wierconymotworem.Po pracyRysunek 10‡ Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.Opróżnianie pojemnika na pyłRysunek 11W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciuurządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w po-jemniku osiągnie zaznaczony poziom.Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonegow pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo sil-ne zanieczyszczenie filtra.Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolowaćrównież stopień zabrudzenia zewnętrznego modułufiltrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie zewskazówkami podanymi w instrukcji "Czyszczeniezewnętrznego modułu filtrującego". Rysunek 16! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdyurządzenie jest wyłączone.Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułufiltrującego z wkładem filtra.Rysunek 12‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przyciskuodblokowującego i wyjąć z urządzenia.Rysunek 13‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył‡ Opróżnić pojemnik na pył.Rysunek 14‡ Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wy-lotowego.‡ Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył, przytym koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowepołożenie.‡ Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąćw słyszalny sposób.! Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczaswkładania pojemnika na pył należy sprawdzić, czy fil-tr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i pojemnikna pył są prawidłowo włożone.Konserwacja filtra! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdyUrządzenie posiada tzw. funkcję „Sensor Control“.Funkcja ta stale nadzoruje, czy odkurzacz działa zoptymalną mocą. Wskaźnik świetlny sygnalizuje, czykonieczne jest czyszczenie wkładu filtra, aby ponownieuzyskać optymalny poziom mocy.Rysunek 15 Sensor ControlWskaźnik świeci się na niebiesko lub jest wyłączony,jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Miganiewskaźnika na czerwono oznacza, że konieczne jestczyszczenie zewnętrznego modułu filtrującego iwkładu filtra.Urządzenie automatycznie przestawia się na poziommocy 1.Rysunek 16 Czyszczenie zewnętrznego modułufiltrującegoOptymalne działanie odkurzacza wymaga regularnegoczyszczenia zewnętrznego modułu filtrującego.‡ Przed czyszczeniem zewnętrznego modułufiltrującego należy wyłączyć urządzenie.‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 12‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.‡ Wyczyścić zewnętrzny moduł filtrujący.a) Z reguły wystarcza, jeżeli cały moduł filtrujący zosta-nie podczas opróżniania pojemnika na pył lekkowytrząśnięty lub wytrzepany, co umożliwi oderwaniesię drobinek brudu.b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, abyusunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.Rysunek 17* Czyszczenie wkładu filtra‡ Wyłączyć urządzenie.a) Obrócić pokrywę wkładu filtra w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara i wyjąć wkład filtra z jed-nostki filtrującej.b) Następnie wytrzepać wkład filtra.c) Zdjąć filtr piankowy z zabezpieczenia silnika i oddziel-nie wypłukać obie części.Całkowicie wysuszyć filtr piankowy i filtrzabezpieczający silnik (ok. 24 h).d) Po montażu filtra piankowego włożyć wkład filtra dopojemnika na pył.e) Włożyć wkład filtra w jednostkę filtrującą i zablokowaćobracając pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem ws-kazówek zegara.

Strona: 4

76huKöszönjük, hogy a Bosch BBH8 / BCH8 / BKH8 / BLH8 so-rozat porszívóját választotta.Ebben a használati utasításban különböző BBH8 / BCH8/ BKH8 / BLH8 modellek leírását találja. Emiatt lehetsé-ges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik megaz Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival.Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeketspeciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azérthogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.1 Padlószívófej elektromos kefével2 Hulladéktartály zárnyitó gombja3 Akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzője4 Sensor Control kijelző5 Portartály6 Külső szűrőegység7 Szűrőpatron motorvédő szűrővel és habszivacsszűrővel*8 Lamellás szűrő*9 Markolat10 Be-/kikapcsoló gomb11 Szőnyegtisztító fej*12 Réstisztító fej*13 „Profi” szőnyegtisztító fej*14 „Profi” réstisztító fej*15 Vállpánt*16 Tartozékadapter*17 Szívótömlő markolattal*18 Hézag-szívófej*19 Kiegészítő kefedob padlószívófejhez*20 Töltőkábel21 Szívófej fúráshoz*22 Rövid markolat*Az első használat előtt elvégzendő ten-nivalók1. ábra‡ A markolatot óvatosan helyezze be a készülékházbaés kattintsa be.‡ A markolat kioldásához nyomja meg a zárnyitó gom-bot, és óvatosan felfelé húzva vegye ki a markolatot.Jeśli po ręcznym wyczyszczeniu wkładu filtra wskaźnik"Sensor Control" ponownie miga na czerwono, wkładfiltra jest tak zabrudzony, że należy go uprać w pralcestosując program delikatny o temperaturze maks. 30°Ci najniższą prędkość wirowania.W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe fil-try.Rysunek 18*‡ Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra lamelo-wego wyłączyć urządzenie.! Uwaga! Filtry można czyścić wyłącznie, gdy‡ W celu oczyszczenia filtra lamelowego należy przy-najmniej trzykrotnie obrócić pokrętło o 180°.Filtr można czyścić zawsze, gdy zmniejszy się mocyssania, nawet jeśli wskaźnik nie zaświeci się. Czysz-czenie filtra lamelowego zalecane jest przed każdymopróżnieniem pojemnika na pył. Jednak najpóźniej, gdyzaświeci się wskaźnik „Sensor Control“.Czyszczenie filtra lamelowegoRysunek 19*W przypadku silnego zabrudzenia filtr lamelowy możnawytrzepać.‡ Wytrzepać filtr nad pojemnikiem na śmieci.Brud spadnie z filtra do pojemnika.Czyszczenie ssawki do podłógPrzed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyćodkurzacz lub odłączyć od przewodu ładowarki.Rysunek 20a) Za pomocą przycisku odblokowującego odblokowaćwałek szczotki i wyjąć na bok ze ssawki do podłóg.b) Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami. wzdłużprzewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.c) Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy wssawkę do podłóg i zablokować za pomocą przyciskuodblokowującego.! Uwaga: Ssawka do podłóg może być używanawyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.PielęgnacjaPrze każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznegonależy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucz-nego można czyścić dostępnymi na rynku środkami doczyszczenia tworzyw sztucznych.! Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnychśrodków czyszczących. Pod żadnym pozorem niezanurzać odkurzacza w wodzie.Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Strona: 5

96   = 2012/19/EU -A: 6 M 6% @6 +, (% @6 >  (waste electrical and electronic- WEEE)-A: 6 +. 36%  V6) -A6 7 7:  7 7:1L,   -A6, (% @6 3* 4   6  V)). 36% +A    = ]2, ( &LfaEz a készülék az elhasznált villamossági és elektronikaikészülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelőjelölést kapott.Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteithatározza meg.ruДанный прибор имеет отметку о соответствии евро-пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-ских и электронных приборов (waste electrical andelectronic equipment - WEEE).Данные нормы определяют действующие на терри-тории Евросоюза правила возврата и утилизациистарых приборов.pteltrplEste aparelho está marcado em conformidade com aDirectiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical andA directiva estabelece o quadro para a criação de umsistema de recolha e valorização dos equipamentosusados válido em todos os Estados Membros da UniãoEuropeia.Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-ment - WEEE).Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρσηκαι αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη τηνΕΕ.Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve ElektronikEkipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusalyönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:22. 05. 2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünleringeri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyıbelirtir.To urządzenie jest oznaczone zgodnie z DyrektywąEuropejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-tronicznym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takieoznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jegoużytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwadomowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddaniago prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, wtym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminnejednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiającyoddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymprzyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowialudzi i środowiska naturalnego konsekwencji,wynikających z obecności składników niebezpiecznychoraz niewłaściwego składowania i przetwarzaniatakiego sprzętu.Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronicképřístroje (odpadních elektrických a elektronickýchzařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-meworkpro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE vevšech zemích EU.此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟的舊電器回收和再造的規章制度。zfcs

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania 2goability Quest