Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk

Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg WS 10 125 Sk zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do skutecznego używania tego produktu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konserwacji i obsługi tego urządzenia. Instrukcja zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa i zawiera wskazówki dotyczące tego, jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak bezpiecznie używać tego produktu. Instrukcja zawiera również informacje na temat sposobu korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia. Instrukcja obsługi Aeg WS 10 125 Sk jest dostępna online na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk

Strona: 2

60 61WS1000-125 WS1000-125X WS1200-125 WS1200-125X WS1500-125XC.... 1010 W.......... 1010W............ 1200 W............. 1200 W............ 1500 W...... 600 W............ 600W.............. 720 W............... 720 W.............. 870 W.. 11000 /min..... 11000/min....... 11000 /min....... 11000 /min........ 11000 /min...... 125 mm.......... 125mm........... 125 mm............ 125 mm.... M 14.............. M 14............... M 14................ M 14....... 2, 2 kg............. 2, 2kg............... 2, 4 kg............... 2, 4 kg.......... 4 m/s2............. 4m/s2.............. 3 m/s2............... 3 m/s2........ 87 dB (A)....... 87dB (A)......... 87 dB (A).......... 87 dB (A)...... 100 dB (A)..... 100dB (A)....... 100 dB (A)........ 100 dB (A)POLSKIDANETECHNICZNEZnamionowa moc wyjściowa.........................................................Moc użyteczna...............................................................................Maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia.........................maks. średnica tarczy szlifierskiej..................................................Gwint wrzeciona.............................................................................Ciężar bez kabla.............................................................................Typoweprzyśpieszenieprzyśpieszeniemierzonewobszarzeęka-ramięwynosiok..Typowy poziom ciśnienia akustycznego mierzony wg. krzywej A:Ciśnienie akustyczne......................................................................Poziom hałasu................................................................................Należy używać słuchawek ochronnych!Zmierzone wartości odpowiadają normie EN 60 745OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówekbezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawartesą w załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiuponiższych wskazówek mogą spowodować porażenieprądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy iwskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.SPECJALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAWspólne wskazówki ostrzegawcze dotyczące szlifownia,szlifowania okładziną ścierna, prac z użyciem szczotekdrucianych i przecinania ściernicą:a) Elektronarzędzie należy używać jako szlifierki, szlifierkiz użyciem okładziny ściernej, szczotki drucianej iprzecinania ściernicą. Należy przestrzegać wszystkichwskazówek ostrzegawczych, przepisów, opisów i danych,które otrzymali Państwo wraz z elektronarzędziem. Jeślinie będą przestrzegane następujące przepisy, może dojść doporażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.b) Niniejsze narzędzie elektryczne nie nadaje się dopolerowania. Zastosowanie narzędzia elektrycznego docelów, do których nie jest ono przewidziane, możespowodować zagrożenia i obrażenia ciała.c) Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidzianyi polecany przez producenta specjalnie do tegourządzenia. Fakt, że osprzęt daje się zamontować doelektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.d) Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanegonarzędzia roboczego nie może być mniejsza niż podanana elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa.Narzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalnaprędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczegomuszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzędziarobocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą byćwystarczająco osłonięte lub kontrolowane.f) Ściernice, podkładki, kołnierze, talerze szlifierskie orazinny osprzęt muszą dokładnie pasować do wrzecionaściernicy elektronarzędzia. Narzędzia robocze, które niepasują dokładnie do wrzeciona ściernicy e‌le‌ktro‌na‌rzę‌dzia,obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują i mogąspowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.g) W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonychnarzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należyskontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice pod kątemodprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątempęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki druciane podkątem luźnych lub złamanych drutów. W razie upadkuelektronarzędzia lub narzędzia roboczego, należysprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub użyćinnego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzędziezostało sprawdzone i umocowane, elektronarzędzienależy włączyć na minutę na najwyższe obroty, zwracającprzy tym uwagę, by osoba obsługująca i osoby postronneznajdujące się w pobliżu, znalazły się poza strefąobracającego się narzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią sięnajczęściej w tym czasie próbnym.h) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Wzależności od rodzaju pracy, należy nosić maskęochronną pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lubokulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maskiprzeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lubspecjalnego fartucha, chroniącego przed małymicząstkami ścieranego i obrabianego materiału. Należychronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałamiobcymi, powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa iochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstającypodczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy okresczasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.i) Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się wbezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia.Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującegoelektronarzędzia, musi używać osobistego wyposażeniaochronnego. Odłamki obrabianego przedmiotu lub pękniętenarzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodowaćobrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.j) Podczas prac, przy których elektronarzędzie mogłobynatrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własnyprzewód, należy je trzymać tylko za izolowaną rękojeść.Pod wpływem kontaktu z przewodami będącymi podnapięciem, wszystkie części metalowe elektronarzędzia znajdąsię również pod napięciem i mogą spowodować porażenieprądem osoby obsługującej.k) Przewód sieciowy należy trzymać z dala odobracających się narzędzi roboczych. W przypadku utratykontroli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostaćprzecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać sięw obracające się narzędzie robocze.l) Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przedcałkowitym zatrzymaniem się na‌dzia roboczego.Obracające się narzędzie może wejść w kontakt zpowierzchnią, na którą jest odłożone, przez co można stracićkontrolę nad elektronarzędziem.m) Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego sięw ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym sięnarzędziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie iwwiercenie się narzędzia roboczego w ciało osobyobsługującej.n) Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjneelektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga kurz do obudowy,a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodowaćzagrożenie elektryczne.o) Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżumateriałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ichzapłon.p) Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnychśrodków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnychśrodków chłodzących może doprowadzić do porażeniaprądem.Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwaOdrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanielub zawadzanie obracającego się narzędzia, takiego jakściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepieniesię lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania sięPri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.Odporúčame ochranné rukavice, pevnú protišmykovú obuva zásteru.Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodustroja.Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky.Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.Pripojovací kábel držte mimo pracovnej oblasti stroja. Kábelsmerujte vždy smerom dozadu od stroja.Po vypnutí prístroja zotrváva vreteno v pohybe. Strojodkladať až po úplnom zastavení.Nesiahať do nebezpečnej oblasti bežiaceho stroja.používať vždy prídavnú rukoväť.Pri hrubovaní a delení pracovať vždy s ochranným krytom.Používať len pracovné nástroje, ktorých maximálneprípustné otáčky sú minimálne také vysoké ako najvyššieotáčky prístroja naprázdno.Venujte pozornosť rozmerom brúsneho kotúča. Priemerdiery musí bez vôle dosadnúť k upínacej prírube.Nepoužívať redukcie a adaptéry.Brúsne nástroje pred použitím skontrolovať. Brúsny nástrojmusí byť namontovaný bezchybne, aby sa mohol voľnekrútiť. Chod prístroja preskúšať aspoň 30 sekúnd bezzaťaženia. Nepoužívať poškodené, neokrúhle alebovibrujúce brúsne nástroje.Ak za chodu prístroja dôjde k výraznemu kmitaniu alebo savyskytnú iné nedostatky, okamžite ho vypnite. Strojskontrolujte, aby ste zistili príčinu.Brúsny kotúč používať a uskladňovať vždy podĺa návoduvýrobcu.Pri brúsení kovov dochádza k lietaniu iskier. Dávajte pozor,aby neboli ohrozené žiadne osoby. Z dôvodu nebezpečiapožiaru nesmú byt v blízkosti (oblasť lietania iskier) žiadnehorľavé materiály. Nepoužívať odsávač prachu.Prístroj držať vždy tak, aby iskry a brúsny prach lietalismerom od tela.Na hrubovacie brúsenie nikdy nepouživať rezný brúsnykotúč. Hrubovací brúsny kotúč nevystavovať bočnému tlaku.Na rezanie kameňa sú vodiace sane predpisom.Pred uvedením stroja do prevádzky musí byť prírubovámatica dotiahnutá.Opracovávaný obrobok musí byť pevne upnutý, pokiaľnedrží vlastnou váhou. Nikdy neveďte obrobok rukou protikotúču.Pri extrémnych pracovných podmienkach (napr. pri hladkomvybrusovaní kovov operným kotúčom a brusným kotúčom zvulkánfíbru) sa vnútri ručnej uhlové brúsky môžunahromadiť nečistoty. Za týchto pracovných podmienok jebezpodmienečne nutné dôkladne vyčistiť vnútorný priestor azbaviť ho kovových usadenín a zaradiť pred brúskuautomatický spínač v obvode diferenciálnej ochrany. Poaktivovaní tohto spínača sa musí uhlová brúska zaslať doservisu na opravu.Pri brúsnych materiáloch, ktoré majú byť vybavené kotúčomso závitom, je potrebné sa uistiť, či dĺžka závitu pre vretenoje dostatočná.POUŽITIE PODĽA PREDPISOVUhlová brúska je určená na rezanie a brúsenie mnohýchmateriálov ako napr. kovu alebo kameňa. V prípade neistotysa riadte pokynmi výrobcu brúsneho náradia.Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenýmipredpismi.CE - VYHLÁSENIE KONFORMITYVyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tentoprodukt zodpovedá nasledovným normám alebonormatívnym dokumentom. EN 60745, EN 55014-1, EN55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, podľa predpisovsmerníc 98/37/EG, 2004/108/EG.Rainer KumpfManager Product DevelopmentWinnenden, 200-02-02SIEŤOVÁ PRÍPOJKAPripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťovénapätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj dozásuviek bez ochranného kontaktu, pretoze ide okonštrukciu ochrannej triedy II.ELEKTRONIKA (len pri WS 1500 -125 XC)Elektronika reguluje otáčky pri stúpajúcej záťazi.Pri dlhšom preťažení prepne elektronika na redukovanéotáčky. Stroj zotrváva v pomalých otáčkach kvôli chladeniuvynutia motora. Po vypnutí a opätovnom zapnutí je možnéso strojom ďalej pracovať v oblasti menovitého zaťaženia.Elektronický jemný nábeh pre bezpečné ovládaniezabraňuje trhavému nábehu stroja pri zapnutí.Spínač nulového napätia zabraňuje samočinnému spusteniustroja pri výpadku prúdu. Po obnovení dodávky prúdu jepotrebné stroj vypnúť a opäť zapnúť.Pod vplyvom extrémnych elektromagnetických rušení zvonka sa môžu vyskytnúť v ojedinelých prípadoch dočasnévýkyvy otáčok.ÚDRZBAVetracie otvory udržovať stale v čistote.Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastkybez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEGzákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresyzákazníckych centier).Pri udani typu stroja a desaťmiestneho číslanachádzajúceho sa na štítku dá sa v prípade potrebyvyžiadat explozívna schéma prístroja od Vášhozákazníckeho centra alebo priamo v AEGElektrowerkzeuge, Max‑Eyth‑Straße 10,D‑71364 Winnenden, Germany.SYMBOLYPred prvým použitím prístroja si pozorneprečítajte návod na obsluhu.Pri práci so strojom vždy noste ochrannéokuliare.Pred každou prácou na stroji vytiahnuť zástrčkuzo zásuvky.Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnejvýbavy, odporúčané doplnenie z programupríslušenstva.Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálnehoodpadu! Podla európskej smernice 2002/96/EG onakladaní s použitými elektrickými aelektronickými zariadeniami a zodpovedajúcichustanovení právnych predpisov jednotlivýchkrajín sa použité elektrické náradie musí zbieratoddelene od ostatného odpadu a podrobitekologicky šetrnej recyklácii.SLOVENSKY

Strona: 3

62 63obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolowaneelektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunkuprzeciwnym do kierunku obrotu narzędzia roboczego.Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianymprzedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, możesię zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut.Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub od niej)uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscuzablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się równieżzłamać.Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego użyciaelektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanieopisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.a) Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręceustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu.Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodziuchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby miećjak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub momentemodwodzącym podczas rozruchu. Osoba obsługującaurządzenie może opanować szarpnięcia i zjawisko odrzutupoprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności.b) Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracającychsię narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wskutekodrzutu zranić rękę.c) Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w którejporuszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutekodrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunkuprzeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.d) Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostrekrawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędziarobocze zostały odbite lub by się one zablokowały.Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne nazakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdyzostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lubodrzutu.e) Nie należy używać brzeszczotów do drewna lubzębatych. Narzędzia robocze tego typu często powodująodrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania iprzecinania ściernicąa) Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dladanego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla danejściernicy. Ściernice nie będące oprzyrządowaniem danegoelektronarzędzia nie mogą być wystarczająco osłonięte i nie sąwystarczająco bezpieczne.b) Należy zawsze używać osłony, która jest przeznaczonadla używanego rodzaju ściernic. Osłona musi być dobrzeprzymocowana do elektronarzędzia, a jej ustawienie musigwarantować jak największy stopień bez‌pie‌czeń‌stwa.Oznacza to, że zwrócona do osoby obsługującej częśćściernicy ma być w jak największym stopniu osłonięta.Osłona ma ochraniać osobę obsługującą przed odłamkami iprzypadkowym kontaktem ze ściernicą.c) Ściernic można używać tylko do prac dla nichprzewidzianych. Nie należy np. nigdy szlifować bocznąpowierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczowe ściernicetnące przeznaczone są do usuwania materiału krawędziątarczy. Wpływ sił bocznych na te ściernice może je złamać.d) Do wybranej ściernicy należy używać zawszenieuszkodzonych kołnierzy mocujących o prawidłowejwielkości i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierająściernicę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jejzłamania się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnić się odkołnierzy przeznaczonych do innych ściernic.e) Nie należy używać zużytych ściernic z większychelektronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzi niesą zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, która jestcharakterystyką mniejszych elektronarzędzi i mogą się dlategoDodatkowe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dlaa) Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub zadużego nacisku. Nie należy przeprowadzać nadmierniegłębokich cięć. Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jejobciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lubzablokowania i tym samym możliwość odrzutu lub złamania siętarczy.b) Należy unikać obszaru przed i za obracającą się tarczątnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianym przedmiociew kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie odrzutu,elektronarzędzie odskoczy wraz z obracającą się tarcząbezpośrednio w kierunku użytkownika.c) W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lubprzerwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć iodczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nienależy próbować wyciągać poruszającej się jeszcze tarczyz miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut. Należywykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.d) Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopókiznajduje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia,tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkośćobrotową. W przeciwnym wypadku ściernica może sięzaczepić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lubspowodować odrzut.e) Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbkąpodeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu,spowodowanego przez za‌klesz‌czo‌ną tarczę. Dużeprzedmioty mogą się ugiąć pod ciężarem własnym. Obrabianyprzedmiot należy podeprzeć z obydwu stron, zarówno wpobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.f) Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniuotworów w ścianach lub operowaniu w innychniewidocznych obszarach. Wgłębiająca się w materiał tarczatnąca może spowodować odrzut narzędzia po natrafieniu naprzewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne lubinne przedmioty.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowaniapapierem ściernyma) Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieruściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego,należy kierować się zaleceniami producenta. Wystającypoza płytę szlifierską papier ścierny może spowodowaćobrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub rozdarciapapieru lub do odrzutu.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla pracy zużyciem szczotek drucianycha) Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnymużytkowaniu dochodzi do utraty kawałeczków druta przezszczotkę. Nie należy przeciążać drutów przez zbyt silnynacisk. Unoszące się w powietrzu kawałki drutów mogą złatwością przebić się przez cienkie ubranie i/lub skórę.b) Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobieckontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek do talerzy igarnków może się zwiększyć przez siłę nacisku i siłyodśrodkowe.Gniazdka na zewnątrz muszą być wyposażone w wyłącznikochronny różnicowy. Tego wymaga Przepis o InstalacjiPaństwa urządzenia elektrycznego. Proszę uwzględnić to przyużywaniu naszego urządzenia.Podczas pracy należy nosić okulary ochronne. Zalecane jesttakże noszenie rękawic, obuwia i ubrania roboczego.Przy pracującym urządzeniu nie wolno usuwać pokruszonegomateriału.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziunależy wyjąć wtyczkę z gniazdka.Tylko wyłączone urządzenie można włączać do gniazdka.Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarzeroboczym narzędzia. Kabel zawsze powinien znajdować się zanarzędziem.Po wyłączeniu urządzenia wrzeciono narzędzia nadrzuca.Odłożyć urządzenie dopiero po zatrzymaniu.Nie chwytać uruchomionego urządzenia w strefieniebezpiecznej.Posługiwać się zawsze uchwytem dodatkowym.Przy obróbce zgrubnej i przecinaniu pracować zawsze whełmie ochronnym.Używać tylko narzędzi roboczych, których dopuszczalna ilośćobrotów jest co najmniej tak wysoka jak najwyższa ilośćobrotów biegu luzem tego narzędzia.Przestrzegać wymiarów tarcz szlifierskich. Średnica otworumusi pasować w kołnierzu zamocowania bez luzu. Nie używaćżadnych elementów redukcyjnych lub przystawek.Narzędzia szlifierskie sprawdzić przed użyciem. Narzędziaszlifierskie muszą być zamontowane bez zastrzeżeń i obracaćsię swobodnie. Przez około 30 sekund przeprowadzić biegpróbny bez obciążenia. Nie używać uszkodzonych,nieokrągłych lub wibrujących narzędzi szlifierskich.Od razu wyłączyć narzędzie, jeśli powstaną znaczne drganialub stwierdzono inne usterki. Sprawdzić urządzenie aby ustalićje.Tarcze szlifierskie używać i przechowywać według zaleceńproducenta.Przy szlifowaniu metali powstaje wyrzucanie iskier. Uważać nato, aby nie zostały zagrożone żadne osoby. Ze względu naniebezpieczenstwo pożarowe nie powinnny się znajdować wpobliżu (wyrzucania iskier) materiały palne. Nie stosowaćodsysania pyłu.Narzędzie trzymać zawsze w taki sposób, aby iskry i kurz zeszlifowania nie leciały na ciało.Do obróbki zgrubnej nie używać nigdy tarcz do cięcia. Nienaciskać jednostronnie na tarczę tnącą.Do przecinania kamienia wskazane jest uzycie saniprowadzących.Nakrętka kołnierzowa musi być przykręcona przeduruchomieniem urządzenia.Jeśli obrabiana część nie utrzymuje się pod własnymciężarem, to należy ją mocno umocować. Nigdy podczasszlifowania nie trzymać części ręką.W przypadku ekstremalnych warunków zastosowania (naprzykład przy szlifowaniu do gładkości metali za pomocątalerzy oporowych oraz krążków ściernych z fibry) może dojśćdo silnego zanieczyszczenia wnętrza szlifierki ręcznej zkońcówką kątową. W takich warunkach zastosowaniakonieczne jest pilnie dokładne oczyszczenie wnętrza z osadówmetalu oraz dołączenie wyłącznika ochronnego prąduuszkodzeniowego (FI). Po zadziałaniu wyłącznika ochronnegoFI maszyna musi zostać odesłana do naprawy.W przypadku elektronarzędzi, które mają współpracować ztarczą z otworem gwintowanym należy sprawdzić czy długośćgwintu w tarczy odpowiada długości wrzeciona.UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEMSzlifierka ręczna z końcówką jest stosowana do przecinania iszlifowania różnych materiałów, takich jak np. metalu lubkamienia. W razie wątpliwości przestrzegajcie Państwozaleceń producenta narzędzi do szlifowania.Urządzenie to można użytkować wyłącznie zgodnie zprzeznaczeniem.ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CEOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt tenodpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentównormatywnych: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i jest zgodny z wymaganiamidyrektyw: 98/37/EG, 2004/108/EG.PODŁĄCZENIE DO SIECIPodłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennymjednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczceznamionowej. Możliwe jest również podłączenie do gniazdkabez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II klasiebezpieczeństwa.UKŁADELEKTRONICZNY(tylkowprzypadkuWS1500-125XC)Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej przywzrastającym obciążeniu.W przypadku dłuższego okresu przeciążenia następujeelektroniczne zmniejszenie prędkości. Urządzenie pracujewolniej do momentu ochłodzenia uzwojenia silnika. Powyłączeniu i ponownym włączeniu możliwa jest dalsza pracaelektronarzędzia przy obciążeniu znamionowym.Bezpieczna obsługa dzięki elektronicznej funkcji łagodnegorozruchu zapobiegająca szarpinięciom.Łącznik działający przy napięciu zerowym zapobiegauruchomieniu się narzędzia po przerwie w dopływie energiielektrycznej. Przy podejmowaniu pracy na nowo należywyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.Intensywne zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne mogąpowodować w określonych przypadkach chwilowe wahania wprędkości obrotowej.GWARANCJAOtwór wentylacyjny narzędzia należy zawsze utrzymywać wczystości.Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienneAEG. “Wymianę tych części, których wymiana nie zostałaopisana, należy zlecić serwisowi AEG (dane zamieszczone sąw broszurze: Gwarancja / Adresy punktów serwisowych).Na życzenie można otrzymać rysunek eksploryjny elementówurządzenia. Należy przy tym podać typ urządzenia idziesięciocyfrowy numer umieszczony na tabliczceznamionowej. Dane te należy podać albo w lokalnym serwisiealbo bezpośrednio do AEG Elektrowerkzeuge,Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.SYMBOLEPrzed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznaćsię uważnie z treścią instrukcji.Podczas pracy należy zawsze nosić okularyochronne.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przynarzędziu należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.Akcesoria - nie występują w dostawie, zalecaneuzupełnienie z programu akcesoriów.Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami zgospodarstwa domowego! Zgodnie z EuropejskaDyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytegosprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego orazdostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyteelektronarzedzia nalezy posegregowac izutylizowac w sposób przyjazny dla srodowiska.POLSKI POLSKI

Witam,

Przedmiotem sprzedaży jest: SZLIFIERKA KĄTOWA AEG WS 8-125 SK

W zestawie sprzedajemy:

- szlifierka

- tarcza

- uchwyt

- klucz

- instrukcja obsługi

- walizka

Dodatkowe informacje:

Mocny silnik 800 W. Bezpośredni wydmuch powietrza. Głowica może być ustawiana co 90. Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i zoptymalizowanej głębokości cięcia. Zabezpieczone wloty powietrza. Blokada wrzeciona.

- Moc (w W): 800

- Średnica tarczy (w mm): 125

- Średnica tarczy: 125

- Średnica otworu tarczy (w mm): 0

- Średnia prędkość pracy (w obr. /min. ): 12000

- Długość przewodu (w m): 2. 5- Blokada wrzeciona: Tak

- Waga (w kg): 4. 15- Kod EAN: 4002395150564

- Numer referencyjny: 45490620

Sprzęt został przez nas sprawdzony i jest sprawny.

Stan wizualny widoczny na załączonych zdjęciach.

Zapraszam do zakupu oraz na pozostałe nasze aukcje.

Polecam,

Loombard

Skonstruowane przez ekspertów. Naprawiane przez ekspertów.

Doskonale wiemy, jak zbudowane jest Twoje urządzenie i dlatego najlepiej potrafimy je serwisować.

Skontaktuj się z naszą Infolinią

pon. -pt. 8:00-18:00 *opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

Zadzwoń do nas 801 444 800*

  • Serwis
  • KontaktOpinie

Specjalnie dla Ciebie, wyszkoliliśmy też serwisantów w całym kraju, by zagwarantować Ci profesjonalną obsługę.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia dla Twojego urządzenia, poszukaj rozwiązania tutaj lub skontaktuj się z nami.

Z jakim urządzeniem masz problem?

Naprawa dużego AGD

Np. pralki, suszarki, piekarniki, płyty, zmywarki, chłodziarki.

Z łatwością zamówiłam wizytę serwisową. Pracownik serwisu był naprawdę miły i dowiedziałam się sporo o mojej zmywarce.

Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk

Bezpośredni link do pobrania Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Elektroniczna instrukcja obsługi Aeg Ws 10 125 Sk