Środki ostrożności Ge Ajcq12acd

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę środki ostrożności, gdy wykonujesz jakiekolwiek zadania w Internecie. Środki ostrożności obejmują m.in. korzystanie z silnych haseł, kontrolowanie, kto może uzyskać dostęp do twoich danych i upewnienie się, że wszystkie twoje systemy są zabezpieczone przed włamaniami. Ważne jest, aby unikać klikania łączy w podejrzanych wiadomościach e-mail, ponieważ mogą one prowadzić do złośliwego oprogramowania lub oszustw finansowych. Zaleca się również, aby zawsze używać oprogramowania antywirusowego i zapór sieciowych, aby zabezpieczyć komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Ge Ajcq12acd

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Recigar, 1, 5 mg, tabletki powlekane (Cytisinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

3. Jak stosować lek Recigar

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Recigar

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

Lek Recigar stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny1. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

Kiedy nie stosować leku Recigar:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
 • w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego,
 • w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
 • w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
 • w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recigar, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, miażdżycę tętnic i inne choroby obwodowe naczyń krwionośnych, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność tarczycy, cukrzycę, schizofrenii, niewydolność nerek i wątroby;
 • jeśli pacjent jest osobą w wieku powyżej 65 lat.

Lek Recigar powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Recigar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Recigar razem z lekami przeciwgruźliczymi.

W niektórych przypadkach w wyniku zaprzestania palenia tytoniu, z użyciem lub bez użycia leku

Recigar, konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent stosuje leki zawierające teofilinę (stosowana w astmie), takrynę3 (stosowana w chorobie Alzheimera), klozapinę2 (stosowana w schizofrenii) i ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Obecnie nie wiadomo, czy Recigar może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych działających ogólnoustrojowo. Kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnoustrojowo powinny stosować dodatkową metodę barierową (np.

prezerwatywę).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Recigar. Należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Lek Recigar jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Recigar nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaprzestanie palenia

Zmiany w organizmie związane z zaprzestaniem palenia, wskutek stosowania leku Recigar lub bez niego, mogą zmienić sposób działania innych leków. Dlatego, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się powyżej w punkcie „Lek Recigar a inne leki”.

U niektórych osób zaprzestanie palenia, wskutek stosowania leków lub bez nich, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zmian w myśleniu lub zachowaniu, uczuciem depresji i lęku (w tym rzadko myśli samobójczych i prób samobójczych) i może wiązać się z nasileniem się istniejących zaburzeń psychiatrycznych. Jeśli u pacjenta występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia psychiatryczne, powinien omówić to z lekarzem.

3. Jak stosować lek Recigar

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedno opakowanie leku Recigar (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

Zalecana dawka Lek Recigar należy przyjmować doustniez odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.

Dni terapii Dawkowanie Maksymalna dawka dzienna

Od 1 do 3 dnia 1 tabletka co 2 godziny 6 tabletek

Od 4 do 12 dnia 1 tabletka co 2, 5 godziny 5 tabletek

Od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3 godziny 4 tabletki

Od 17 do 20 dnia 1 tabletka co 5 godzin 3 tabletki

Od 21 do 25 dnia 1-2 tabletki na dobę do 2 tabletek

Na blistrze oznaczone są kolejne dni przyjmowania leku Recigar.

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Recigar

Objawy występujące po przedawkowaniu leku Recigar są charakterystyczne dla objawów zatrucia nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki. W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku Recigar i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Recigar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Recigar

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10), często (występują u 1 do 10 osób na 100), niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000), rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000), bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często: zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, bóle głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, przyspieszenie akcji serca, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu), nudności, bóle mięśniowe.

Często: zawroty głowy, trudności w koncentracji, zwolnienie akcji serca, zwyżki ciśnienia tętniczego, wymioty, zmiany smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, wysypka, męczliwość, złe samopoczucie.

Niezbyt często: uczucie ciężkości głowy, osłabienie popędu płciowego, łzawienie, duszność, wzmożone odkrztuszanie, nadmierne ślinienie, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry, zmęczenie, wzrost aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych).

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku Recigar.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. : 22 49-21-301, fax: 22 4921-309, e-mail: ndl@urpl. gov. pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Recigar

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl. pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Recigar

 • Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletka zawiera 1, 5 mg cytyzyny.
 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

Jak wygląda lek Recigar i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane okrągłe, obustronnie wypukłe koloru jasnozielonego lub zielonkawego.

Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek powlekanych w blistrach PVC/PVDC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Adamed Pharma S. A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Przypisy

1 https://pl. org/wiki/Nikotyna

2 https://pl. org/wiki/klozapina

3 https://pl. org/wiki/takryna

1. Czym jest substancja wykazująca działanie drażniące dla skóry?

„Substancja wykazująca działanie drażniące dla skóry” to substancja, która powoduje chorobę zwaną zapaleniem skóry. Substancje drażniące dla skóry dzielą się na dwie grupy, w zależności od potencjału powodowania zapalenia skóry:

 • substancje wykazujące pierwotne działanie drażniące skórę powodują bezpośrednie zapalenie tych części skóry, z którymi weszły w kontakt;
 • substancje wykazujące wtórne działanie drażniące skórę wywołują podobne skutki po danym okresie narażenia, ale zapalenie nie jest ograniczone do konkretnej części ciała.

2. Czym jest zapalenie skóry?

Zapalenie skóry jest chorobą skóry, która może mieć wiele różnych objawów różniących się powagą. Zazwyczaj zaczyna się podrażnieniem i zaczerwienieniem oraz niekiedy puchnięciem obszaru zaatakowanego chorobą. Czasami powstają następnie pęcherze, a gdy pękają, może dojść do zakażenia. Choroba może zaatakować każdą część ciała, która wejdzie w kontakt z substancją wykazującą działanie drażniące dla skóry. Zapalenie skóry z reguły atakuje dłonie i ręce, ale nieleczone może rozszerzyć się na inne części ciała – jego poważniejsze skutki często rozwijają się powoli.

Wyróżnia się dwie główne postaci zapalenia skóry:

 • Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia: Do takiego zapalenia może dojść tuż po kontakcie z silną substancją wykazującą działanie drażniące lub po dłuższym czasie wskutek wielokrotnego kontaktu ze słabszymi substancjami drażniącymi. Substancje drażniące mogą być chemiczne, biologiczne, mechaniczne lub fizyczne. Wielokrotny lub długotrwały kontakt z wodą (np. mycie rąk ponad 20 razy lub ręce pozostające mokre przez 2 godziny podczas jednej zmiany) mogą również spowodować podrażnienie skóry.
 • Kontaktowe alergiczne zapalenie skóry: Do takiego zakażenia może dojść, gdy dana osoba wytworzyła uprzednio nadwrażliwość na substancję. Gdy osoba jest „nadwrażliwa”, prawdopodobnie jest to nadwrażliwość na stałe i wszelki kontakt skóry z taką substancją spowoduje kontaktowe alergiczne zapalenie skóry. Substancje działające uczulająco na skórę są często substancjami drażniącymi.

3. Które substancje wykazują działanie drażniące dla skóry?

Skórę może podrażnić szeroki zakres substancji, ale zazwyczaj należą one do jednej z następujących grup:

 • oleje mineralne: wszystkie rodzaje olejów, w tym olej napędowy i inne oleje paliwowe, mogą wywołać podrażnienie skóry, chociaż w przypadku niektórych spowodowanie uszkodzeń jest bardziej prawdopodobne niż w przypadku innych. Oleje powodują odmianę zapalenia skóry znaną jako „trądzik olejowy”, wskutek którego na skórze powstają wypryski i zaskórniki w miejscach, w których pory zostały zablokowane i wdało się zakażenie. Z reguły trądzik olejowy atakuje jedynie te obszary, które były w bezpośrednim kontakcie z olejem lub odzieżą zabrudzoną olejem;
 • chemikalia: niektóre chemikalia, szczególnie silne zasady i niektóre kwasy, przeżerają się przez skórę i tworzą wrzody lub „dziury”, które wolno się goją. Należą do nich:
  • substancje wybuchowe;
  • niektóre insektycydy;
  • kwas chromowy;
  • chlorowane naftaleny i difenyle;
  • chromiany;
  • dichromiany;
  • sole niklu;
  • przyspieszacze wulkanizacji;
  • związki rtęci;
  • formaldehyd, wyjątkowo silna substancja wykazująca działanie drażniące dla skóry, mogąca spowodować poważną postać zapalenia skóry.
 • Rozpuszczalniki i substancje odtłuszczające: Mogą one wywołać zapalenie skóry wskutek rozpuszczenia naturalnego tłuszczu znajdującego się na skórze. Powodują one również, że skóra staje się bardziej podatna na uszkodzenia wskutek kontaktu z innymi substancjami. Należą do nich:
  • parafina
  • olejek terpentyny
  • produkty ropopochodne
  • trójchloroetylen
  • i inne rozpuszczalniki.
 • produkty smoły, paku i smoły węglowej: wskutek długotrwałego narażenia na działanie sadzy i paku mogą powstawać narośla i wrzody, które mogą stać się złośliwe;
 • inne substancje: zapalenie skóry może zostać również spowodowane przez długotrwały kontakt z kilkoma innymi substancjami, takimi jak:
 • cukier;
 • pewne rodzaje twardego drewna;
 • niektóre rodzaje antybiotyków;
 • cement;
 • niektóre kwiaty
 • Substancje kwaśne i zasadowe: Skala pH obejmuje wartości od najbardziej kwaśnych (0, 0) po najbardziej zasadowe (14, 0). Wartość pH skóry ludzkiej jest zazwyczaj neutralna lub lekko kwaśna (około pH7). Wiele pospolitych produktów jest znacznie zasadowych lub kwaśnych, a długotrwałe narażenie na ich działanie może spowodować zapalenie skóry.

Podczas zwyczajowego pobierania próbek nie istnieje prawdopodobieństwo długotrwałego narażenia, lecz w razie wycieków lub uszkodzonych opakowań odzież pracownika lub jego środki ochrony indywidualnej mogą zostać skażone przez pozornie nieszkodliwe produkty spożywcze, co zwiększa ryzyko długotrwałego narażenia.

Pamiętaj: długotrwała praca w nadmiernym cieple i nadmiernej wilgotności może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na infekcje.

4. Co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko?

Łatwiej zapobiegać zapaleniu skóry, niż je leczyć. Środki zapobiegawcze dzielą się na trzy główne grupy:

 • ochrona środowiskowa: oznacza to zastępowanie substancji stwarzających zagrożenie takimi, które nie mają potencjału powodowania podrażnienia skóry. Jednak z uwagi na to, że najczęściej kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie nastąpi w lokalu przedsiębiorcy, z reguły nie jest to możliwe. Pomocne mogą być również wentylacja lub urządzenia do usuwania pyłu;
 • środki ochrona indywidualnej: odzież ochronna (np. rękawice i kremy ochronne) mogą ograniczyć kontakt skóry z substancjami drażniącymi, ale lepiej chronić zarówno skórę, jak i odzież mogącą wejść w kontakt z substancją. Wynika to z faktu, że skażona odzież, która dotyka skóry, powoduje przedłużone narażenie na działanie substancji, co bardzo pogarsza jego skutki. Tarcie przez odzież (np. przy kołnierzyku, mankietach lub pasku) może wcierać substancję drażniącą w skórę w miejscach, w których substancja przesiąka. Pyły mogą również przenikać przez odzież i mieszać się z potem, co umożliwia im podrażnianie skóry. Zazwyczaj zdarza się to tylko w przypadku części ciała, które są najbardziej podatne na pocenie się, takie jak szyja, pachy czy krocze.
 • Dbanie o czystość po narażeniu: Oznacza to mycie rąk i innych obszarów narażonej skóry lub w razie konieczności skorzystanie z prysznica. Należy dopilnować, aby pozostałości produktów zostały zmyte lub usunięte z odzieży i środków ochrony indywidualnej.
 • W celu uzyskania dalszych informacji należy odwołać się do obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiedniej administracji krajowej.

Środki ostrożności Ge Ajcq12acd

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Ge Ajcq12acd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Ge Ajcq12acd